Yeşu 17

17
Manaşşeoğulları'na Düşen Topraklar
1Yusuf'un büyük oğlu Manaşşe'nin oymağı için kura çekildi. –Gilat ve Başan, Manaşşe'nin ilk oğlu Makir'e verilmişti. Çünkü Gilatlılar'ın atası olan Makir büyük bir savaşçıydı.– 2Manaşşe soyundan gelen öbürleri –Aviezer, Helek, Asriel, Şekem, Hefer ve Şemidaoğulları– bu kuranın içindeydi. Bunlar boylarına göre Yusuf oğlu Manaşşe'nin erkek çocuklarıydı.
3Bunlardan Manaşşe oğlu, Makir oğlu, Gilat oğlu, Hefer oğlu Selofhat'ın erkek çocuğu olmadı; yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı. 4 Bunlar, Kâhin Elazar'a, Nun oğlu Yeşu'ya ve önderlere gidip şöyle dediler: “RAB, Musa'ya erkek akrabalarımızla birlikte bize de mirastan pay verilmesini buyurdu.” RAB'bin bu buyruğu üzerine Yeşu, amcalarıyla birlikte onlara da mirastan pay verdi. 5Böylece Manaşşe oymağına Şeria Irmağı'nın doğusundaki Gilat ve Başan bölgelerinden başka on pay verildi. 6Çünkü Manaşşe'nin kız torunları da erkek torunların yanısıra mirastan pay almışlardı. Gilat bölgesi ise Manaşşe'nin öbür oğullarına verilmişti.
7Manaşşe sınırı Aşer sınırından Şekem yakınındaki Mikmetat'a uzanıyor, buradan güneye kıvrılarak Eyn-Tappuah halkının topraklarına varıyordu. 8Tappuah Kenti'ni çevreleyen topraklar Manaşşe'nindi. Ama Manaşşe sınırındaki Tappuah Kenti Efrayimoğulları'na aitti. 9Sonra sınır Kana Vadisi'ne iniyordu. Vadinin güneyinde Manaşşe kentleri arasında Efrayim'e ait kentler de vardı. Manaşşe sınırları vadinin kuzeyi boyunca uzanarak Akdeniz'de son buluyordu. 10Güneydeki topraklar Efrayim'in, kuzeydeki topraklarsa Manaşşe'nindi. Böylece Manaşşe bölgesi Akdeniz'le, kuzeyde Aşer'le ve doğuda İssakar'la sınırlanmıştı.
11İssakar ve Aşer'e ait topraklardaki Beytşean ve köyleri, Yivleam'la köyleri, Dor, yani Dor sırtları halkıyla köyleri, Eyn-Dor halkıyla köyleri, Taanak halkıyla köyleri, Megiddo halkıyla köyleri Manaşşe'ye aitti. 12 Ne var ki, Manaşşeoğulları bu kentleri tümüyle ele geçiremediler. Çünkü Kenanlılar buralarda yaşamaya kararlıydı. 13İsrailliler güçlenince, Kenanlılar'ı sürecek yerde, onları angaryasına çalıştırmaya başladılar.
14Yusufoğulları Yeşu'ya gelip, “Mülk olarak bize neden tek kurayla tek pay verdin?” dediler, “Çok kalabalığız. Çünkü RAB bizi bugüne dek alabildiğine çoğalttı.”
15Yeşu, “O kadar kalabalıksanız ve Efrayim'in dağlık bölgesi size dar geliyorsa, Perizliler'in ve Refalılar'ın topraklarındaki ormanlara çıkıp kendinize yer açın” diye karşılık verdi.
16Yusufoğulları, “Dağlık bölge bize yetmiyor” dediler, “Ancak hem Beytşean ve köylerinde, hem de Yizreel Vadisi'nde oturanların, ovada yaşayan bütün Kenanlılar'ın demirden savaş arabaları var.”
17Yeşu Yusufoğulları'na, Efrayim ve Manaşşe oymaklarına şöyle dedi: “Kalabalıksınız ve çok güçlüsünüz. Tek kuraya kalmayacaksınız. 18Dağlık bölge de sizin olacak. Orası ormanlıktır, ama ağaçları kesip açacağınız bütün topraklar sizin olur. Kenanlılar güçlüdür, demirden savaş arabalarına sahiptirler ama, yine de onları sürersiniz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-21:45 Göksel Kral olarak toprakları fetheden RAB, belirli bölgeleri oymaklar arasında bölüştürür. Vaat edilmiş toprakların bölüştürülmesine bu kadar yer verilmesi, RAB’bin toprakla ilgili vaadinin İsrail için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir. Burada yazılanlar çoğunlukla bir tapu belgesini andırmaktadır ; toprakların asıl sahibi RAB, bunları İsrail halkına bir “miras” olarak vermektedir.
16:1-17:18 Bu iki bölümde, “Yusuf soyu”na (Efrayim oymağına ve Manaşşe oymağının Şeria Irmağı’nın batısına yerleşmiş olan kısmına) verilen toprakların sınırları açıklanır. Toprak paylaşımında, Yahuda oymağının ardından Yusuf’un soyundan olan oymaklara öncelik tanınmıştır.
17:3 Selofat’ın... kızları vardı Bkz. Say.27:1-11 ; Say.36:1-3’ e ait not.
17:5 on pay Manaşşe’ye verilen topraklar, büyüklük bakımından Yahudaoğulları’nınkinden sonra ikinci sıradaydı. On pay, Hefer’in beş erkek kardeşi (Hefer hariç) ve beş kız torunu arasında bölüştürüldü.
17:11 Beytşean... Megiddo Bu güçlü surlu kentler (ve öbürleri), uzun bir süre ele geçirilemeyecektir. Yıllar sonra Kral Saul savaşta öldüğünde, zafer kazanan Filistliler cesedini Beytşean Kenti’nin surlarına çakacaklardı (bkz. 1Sa.31:10). Bundan, kentin o dönemde Filistliler’le ittifak içinde olduğu anlaşılmaktadır.
17:14 Yusufoğulları... kalabalığız Yusuf soyundan gelen iki oymağa düşen pay, Yşu.11:5-17:11’ de ayrı ayrı tanımlanmasına karşın burada tek başına ele alınmıştır.
17:15 Efrayim’in dağlık bölgesi Geleneksel olarak ilk doğan oğlunun adıyla anılan Yusuf oymaklarına ait bölgedir (bkz. Yar.48:14, 19). kendinize yer açın Kenan topraklarının bu bölgesi sık ormanlıktı.Anlaşılan, İsrailoğulları kendilerine verilen toprakları büyüklüklerine göre değil, tarıma ve hayvancılığa elverişli kent sayısına göre değerlendiriyorlardı.
17:16-18 demirden savaş arabaları Savaş arabalarının yapımında demir kullanımı o zaman için yeniydi ve İsrailoğulları bu yeni teknolojiye sahip değildi. Savaş arabalarının düşmana sağladığı büyük askeri üstünlüğü inkâr etmeyen Yeşu, Yusufoğulları’nın her şeye rağmen Tanrı’nın sağladığı güçle onları alt edeceğine güveniyordu.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş