Yeşu 18

18
Öbür Toprakların Bölüşülmesi
1Ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'da bir araya geldi. Orada Buluşma Çadırı'nı kurdular. 2Ne var ki, mülkten henüz paylarını almamış yedi İsrail oymağı vardı.
3Yeşu İsrailliler'e, “Bu uyuşukluğu üzerinizden ne zaman atacaksınız, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği toprakları ele geçirmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz?” dedi. 4“Her oymaktan üçer adam seçin. Onları, ülkeyi incelemeye göndereceğim. Mülk edinecekleri yerlerin sınırlarını belirleyip kayda geçirerek yanıma dönsünler. 5Bu toprakları yedi bölgeye ayırsınlar. Yahuda güney bölgesinde, Yusufoğulları kuzey bölgesinde kalsın. 6Yedi bölgeyi belirleyip kayda geçirdikten sonra, sonucu bana getirin. Burada, Tanrımız RAB'bin önünde aranızda kura çekeceğim. 7Levililer'e gelince, onların aranızda payı yoktur; mirasları RAB için kâhinlik yapmaktır. Gad ve Ruben oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısı ise RAB'bin kulu Musa'nın Şeria Irmağı'nın doğusunda kendilerine verdiği mülkü almış bulunuyorlar.”
8Yeşu, toprakları kayda geçirmek için yola çıkmak üzere olan adamlara, “Gidip toprakları inceleyin, kayda geçirip yanıma dönün” diye buyurdu, “Sonra burada, Şilo'da, RAB'bin önünde sizin için kura çekeceğim.” 9Adamlar yola çıkıp ülkeyi dolaştılar; kent kent, yedi bölge halinde kayda geçirdikten sonra Şilo'da, ordugahta bulunan Yeşu'nun yanına döndüler. 10Yeşu Şilo'da RAB'bin önünde onlar için kura çekti ve toprakları İsrail oymakları arasında bölüştürdü.
Benyaminoğulları'na Verilen Topraklar
11Boy sayısına göre Benyaminoğulları oymağı için kura çekildi. Paylarına düşen bölge Yahudaoğulları'yla Yusufoğulları'nın toprakları arasında kalıyordu. 12Topraklarının sınırı kuzeyde Şeria Irmağı'ndan başlıyor, Eriha'nın kuzey sırtlarına doğru yükselerek batıda dağlık bölgeye uzanıyor, Beytaven kırlarında son buluyordu. 13Sınır oradan Luz'a –Beytel'e– Luz'un güney sırtlarına geçiyor, Aşağı Beythoron'un güneyindeki dağın üzerinde kurulu Atrot-Addar'a iniyor, 14bölgenin batısında Beythoron'un güneyindeki dağdan güneye dönüyor ve Yahudaoğulları'na ait Kiryat-Baal –Kiryat-Yearim– Kenti'nde son buluyordu. Bu batı tarafıydı.
15Güney tarafı Kiryat-Yearim'in batı varoşlarından başlıyor[a], Neftoah sularının kaynağına uzanıyordu. 16Sınır buradan Refaim Vadisi'nin kuzeyindeki Ben-Hinnom Vadisi'ne bakan dağın yamaçlarına varıyor, Hinnom Vadisi'ni geçip Yevus'un güney sırtlarına, oradan da Eyn-Rogel'e iniyordu. 17Kuzeye kıvrılan sınır Eyn-Şemeş ve Adummim Yokuşu'nun karşısındaki Gelilot'a çıkıyor, Ruben oğlu Bohan'ın taşına iniyor, 18sonra Arava Vadisi'nin kuzey sırtlarından geçip Arava'ya sarkıyor, 19buradan Beythogla'nın kuzey yamaçlarına geçiyor, Lut Gölü'nün kuzey körfezinde, Şeria Irmağı'nın güney ağzında bitiyordu. Güney sınırı buydu. 20Şeria Irmağı doğu sınırını oluşturuyordu. Boy sayısına göre Benyaminoğulları'nın payına düşen mülkün sınırları çepeçevre buydu.
21Boy sayısına göre Benyaminoğulları oymağının payına düşen kentler şunlardı: Eriha, Beythogla, Emek-Kesis, 22Beytarava, Semarayim, Beytel, 23Avvim, Para, Ofra, 24Kefar-Ammoni, Ofni, Geva; köyleriyle birlikte on iki kent. 25Givon, Rama, Beerot, 26Mispe, Kefira, Mosa, 27Rekem, Yirpeel, Tarala, 28Sela, Haelef, Yevus –Yeruşalim– Givat ve Kiryat; köyleriyle birlikte on dört kent. Boy sayısına göre Benyaminoğulları'nın payı buydu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-21:45 Göksel Kral olarak toprakları fetheden RAB, belirli bölgeleri oymaklar arasında bölüştürür. Vaat edilmiş toprakların bölüştürülmesine bu kadar yer verilmesi, RAB’bin toprakla ilgili vaadinin İsrail için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir. Burada yazılanlar çoğunlukla bir tapu belgesini andırmaktadır ; toprakların asıl sahibi RAB, bunları İsrail halkına bir “miras” olarak vermektedir.
18:1-19:51 Topraklardan pay verilecek yedi oymak daha vardı: Benyaminoğulları, Şimonoğulları, Zevulunoğulları, İssakaroğulları, Aşeroğulları, Naftalioğulları ve Danoğulları.
18:1 Şilo’da Kent, Beytel’den Şekem’e giden anayolun doğusunda, Beytel’den yaklaşık 15 km uzaklıktaydı. Buluşma Çadırı’nı Antlaşma Sandığı’nın içinde bulunduğu çadır (bkz. Çık.27:21’e ait not). Sandık Samuel’in zamanına kadar Şilo’da kalacaktır (1Sa.4:3).
18:3 İsrailliler RAB’bin kendilerine vaat ettiği topraklara Yeş u’nun önderliğinde hep birlikte savaşarak girmişlerdi ; ancak artık her bir oymağın kendilerine verilen toprakları fethetmek için savaşması gerekiyordu (örn. Hak.1-2. bölümler). Bunun ilk adımı, her oymağın kendilerine verilen bölgede ön araştırma yapması ve böylelikle toprakların oymaklar arasında adil şekilde paylaşılmasının sağlanmasıydı.
18:5 kuzey Yahuda bölgesine göre kuzey.
18:7 mirasları RAB için kâhinlik yapmaktır Bkz. Yşu.13:14; ayrıca bkz. Yas.18:1-8; Yas.18:1’ e ait not.
18:11 Benyaminoğulları oymağı için kura Benyamin ve Dan oymaklarına ayrılmış topraklar (Yşu.19:40-48), İsrail’in önde gelen iki oymağı Yahuda ve Efrayim arasında bir tampon bölge oluşturdu. Toprakların Şilo’da bölüştürülmesiyle ilgili kayıt Benyamin’le başlar, Dan’la sona erer. Bu iki oymak ile onlara verilen toprakların Hâkimler Kitabı’nda anlatılan olaylarda önemli yeri vardır.
18:15 batı varoşlarından başlıyor İbranice’den, “varoşlarından başlayıp batıya yöneliyor” diye de çevrilebilir.
18:23 Avvim Ay Kenti halkı.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş