Yeşu 18:1

18
Öbür Toprakların Bölüşülmesi
1Ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'da bir araya geldi. Orada Buluşma Çadırı'nı kurdular.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-21:45 Göksel Kral olarak toprakları fetheden RAB, belirli bölgeleri oymaklar arasında bölüştürür. Vaat edilmiş toprakların bölüştürülmesine bu kadar yer verilmesi, RAB’bin toprakla ilgili vaadinin İsrail için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir. Burada yazılanlar çoğunlukla bir tapu belgesini andırmaktadır ; toprakların asıl sahibi RAB, bunları İsrail halkına bir “miras” olarak vermektedir.
18:1-19:51 Topraklardan pay verilecek yedi oymak daha vardı: Benyaminoğulları, Şimonoğulları, Zevulunoğulları, İssakaroğulları, Aşeroğulları, Naftalioğulları ve Danoğulları.
18:1 Şilo’da Kent, Beytel’den Şekem’e giden anayolun doğusunda, Beytel’den yaklaşık 15 km uzaklıktaydı. Buluşma Çadırı’nı Antlaşma Sandığı’nın içinde bulunduğu çadır (bkz. Çık.27:21’e ait not). Sandık Samuel’in zamanına kadar Şilo’da kalacaktır (1Sa.4:3).

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş