Yeşu 19

19
Şimonoğulları'na Verilen Topraklar
1İkinci kura Şimon'a, boy sayısına göre Şimonoğulları oymağına düştü. Onların payı Yahudaoğulları'na düşen payın sınırları içinde kalıyordu. 2 Bu pay Beer-Şeva ya da Şeva, Molada, 3Hasar-Şual, Bala, Esem, 4Eltolat, Betul, Horma, 5Ziklak, Beytmarkavot, Hasar-Susa, 6Beytlevaot ve Şaruhen'i içeriyordu. Köyleriyle birlikte toplam on üç kent. 7Ayin, Rimmon, Eter ve Aşan; köyleriyle birlikte dört kent.
8Baalat-Beer, yani Negev'deki Rama'ya kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler de Şimonoğulları'na aitti. Boy sayısına göre Şimonoğulları oymağının payı buydu. 9Şimonoğulları'na verilen pay Yahudaoğulları'nın payından alınmıştı. Çünkü Yahudaoğulları'nın payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimonoğulları'nın payı Yahuda oymağının sınırları içinde kalıyordu.
Zevulunoğulları'na Verilen Topraklar
10Üçüncü kura boy sayısına göre Zevulunoğulları'na düştü. Topraklarının sınırı Sarit'e kadar uzanıyordu. 11Sınır batıda Marala'ya doğru çıkıyor, Dabbeşet'e erişip Yokneam karşısındaki vadiye uzanıyor, 12Sarit'ten doğuya, gün doğusuna, Kislot-Tavor sınırına dönüyor, oradan Daverat'a dayanıyor ve Yafia'ya çıkıyordu. 13Buradan yine doğuya, Gat-Hefer ve Et-Kasin'e geçiyor, Rimmon'a uzanıyor, Nea'ya kıvrılıyordu. 14Kuzey sınırı buradan Hannaton'a dönüyor ve Yiftahel Vadisi'nde son buluyordu. 15Kattat, Nahalal, Şimron, Yidala ve Beytlehem; köyleriyle birlikte on iki kentti. 16Boy sayısına göre Zevulunoğulları'nın payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
İssakaroğulları'na Verilen Topraklar
17Dördüncü kura İssakar'a, boy sayısına göre İssakaroğulları'na düştü. 18Yizreel, Kesullot, Şunem, 19Hafarayim, Şion, Anaharat, 20Rabbit, Kişyon, Eves, 21Remet, Eyn-Gannim, Eyn-Hadda ve Beytpasses bu sınırların içinde kalıyordu. 22Sınır Tavor, Şahasima ve Beytşemeş boyunca uzanarak Şeria Irmağı'nda son buluyordu. Köyleriyle birlikte on altı kentti. 23Boy sayısına göre İssakaroğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
Aşeroğulları'na Verilen Topraklar
24Beşinci kura boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına düştü. 25Sınırları içindeki kentler Helkat, Hali, Beten, Akşaf, 26Allammelek, Amat ve Mişal'dı. Sınır batıda Karmel ve Şihor-Livnat'a erişiyordu. 27Buradan doğuya, Beytdagon'a dönüyor, Zevulun sınırı ve Yiftahel Vadisi boyunca uzanarak kuzeyde Beytemek ve Neiel'e ulaşıyordu. Kavul'un kuzeyinden, 28Evron, Rehov, Hammon ve Kana'ya geçerek Büyük Sayda'ya kadar çıkıyordu. 29Buradan Rama'ya dönüyor, sonra surlarla çevrili Sur Kenti'ne uzanıyor, Hosa'ya dönerek Akziv yöresinde, Akdeniz'de son buluyordu. 30Umma, Afek ve Rehov; köyleriyle birlikte yirmi iki kent, 31boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına verilen payın içinde kalıyordu.
Naftalioğulları'na Verilen Topraklar
32Altıncı kura Naftali'ye, boy sayısına göre Naftalioğulları'na düştü. 33Sınırları Helef ve Saanannim'deki büyük meşe ağacından başlayarak Adami-Nekev ve Yavneel üzerinden Lakkum'a uzanıyor, Şeria Irmağı'nda son buluyordu. 34Sınır buradan batıya yöneliyor, Aznot-Tavor'dan geçerek Hukok'a erişiyordu. Güneyde Zevulun toprakları, batıda Aşer toprakları, doğuda ise Şeria Irmağı[a] vardı.
35Surlu kentler şunlardı: Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret, 36Adama, Rama, Hasor, 37Kedeş, Edrei, Eyn-Hasor, 38Yiron, Migdal-El, Horem, Beytanat, Beytşemeş; köyleriyle birlikte toplam on dokuz kent. 39Boy sayısına göre Naftalioğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
Danoğulları'na Verilen Topraklar
40Yedinci kura boy sayısına göre Danoğulları oymağına düştü. 41Mülklerinin sınırı içinde kalan kentler şunlardı: Sora, Eştaol, İr-Şemeş, 42Şaalabbin, Ayalon, Yitla, 43Elon, Timna, Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Baalat, 45Yehut, Bene-Berak, Gat-Rimmon, 46Me-Yarkon ve Yafa'nın karşısındaki topraklarla birlikte Rakkon. 47 Topraklarını yitiren Danoğulları gidip Leşem'e saldırdılar. Kenti alıp halkını kılıçtan geçirdikten sonra tümüyle işgal ederek oraya yerleştiler. Ataları Dan'ın anısına buraya Dan adını verdiler. 48Boy sayısına göre Danoğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
Yeşu'nun Payı
49İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra, kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu'ya pay verdiler. 50RAB'bin buyruğu uyarınca, ona istediği kenti, Efrayim'in dağlık bölgesindeki Timnat-Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti.
51Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından Şilo'da RAB'bin önünde, Buluşma Çadırı'nın kapısında kura ile pay olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-21:45 Göksel Kral olarak toprakları fetheden RAB, belirli bölgeleri oymaklar arasında bölüştürür. Vaat edilmiş toprakların bölüştürülmesine bu kadar yer verilmesi, RAB’bin toprakla ilgili vaadinin İsrail için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak içindir. Burada yazılanlar çoğunlukla bir tapu belgesini andırmaktadır ; toprakların asıl sahibi RAB, bunları İsrail halkına bir “miras” olarak vermektedir.
18:1-19:51 Topraklardan pay verilecek yedi oymak daha vardı: Benyaminoğulları, Şimonoğulları, Zevulunoğulları, İssakaroğulları, Aşeroğulları, Naftalioğulları ve Danoğulları.
19:1 İkinci kura Şimon’a Yahuda’nın sınırları içinde bulunan Negev’deki kentler (Yşu.15:21; 1Ta.4:24-42; ayrıca bkz. Hak.1:3).
19:10 Üçüncü kura... Zevulunoğulları’na Bu oymağa, Celile’nin güney kısmında, Celile Gölü ileAkdeniz kıyı şeridi arasında bulunan toprakların ortasında kalan bir bölge verilmişti.
19:17 Dördüncü kura İssakar’a Beytşean yakınlarına ve Yizreel Vadisi’nin batısına uzanan Celile Gölü’nün güneybatısında bir bölge. Kuzey sınırında Tavor Dağı bulunmaktaydı.
19:24 Beşinci kura... Aşeroğulları oymağına Aşeroğulları’na, kuzeyde Fenike’nin Sayda Kenti ile güneyde Karmel Dağı arasındaki kıyı bölgesi verilmişti.
19:32 Altıncı kura Naftali’ye Büyük bir kısmı Celile Gölü’nün kuzeyinde kalan ve batıdaAşer ile Zevulun bölgeleriyle sınır oluşturan dağları içine alan bir bölgeydi. En güneydeki noktası, Celile Gölü’nün güney ucunda bulunuyordu.
19:34 doğuda ise Şeria Irmağı Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Şeria Irmağı, Yahuda” diye geçer.
19:40 Yedinci kura... Danoğulları oymağına Benyamin bölgesinin batısında, Efrayim ve Yahuda toprakları arasında, dirsek biçiminde bir bölgeydi (bkz. Yşu.18:11’e ait not). Yafa limanı, Danoğulları’na ait toprakların kuzeybatı köşesindeydi.
19:47 Topraklarını yitiren Danoğulları Bu bölgedeki “Amorlular Danoğulları’nı ovaya inmekten alıkoyarak dağlık bölgelerde tuttular” (Hak.1:34), böylece oymağın büyük bir kısmı yukarı Şeria Vadisi’ne göç etti. Burada Leşem (veya Layiş, Hak.18:2-10,Hak.18:27-29) kentini ele geçiren Danoğulları kente Dan adını verdiler.
19:49 Yeşu’ya pay verdiler İlk pay Kalev’e (Yşu.14:6-15), son pay da Yeşu’ya verilmiştir (ayrıca bkz. Say.13:30; Say.14:6,Say.14:24,Say.14:30).
19:50 Timnat-Serah’ı Efrayim’in güneybatı köşesinde, deniz gören bir bölgedeydi. Yeşu ölünce buraya gömüldü (Yşu.24:30).

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş