Yeşu 2

2
Rahav ve Casuslar
1 Nun oğlu Yeşu Şittim'den gizlice iki casus gönderdi. “Gidip ülkeyi, özellikle de Eriha'yı araştırın” dedi. Böylece yola çıkan casuslar, Rahav adında bir fahişenin evine gidip geceyi orada geçirdiler.
2Bu arada Eriha Kralı'na, “Ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar geldi” diye haber verildi. 3Bunun üzerine Eriha Kralı, Rahav'a, “Sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar” diye haber gönderdi, “Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler.”
4İki adamı saklamış olan Rahav, “Adamların bana geldikleri doğru” dedi, “Ama ben nereli olduklarını bilmiyordum. 5Karanlık basar basmaz, kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz.” 6Aslında kadın onları dama çıkarmış, oraya sermiş olduğu keten saplarının altına gizlemişti. 7Kralın adamlarıysa casusları Şeria Irmağı'nın geçitlerine giden yol boyunca kovaladılar. Onlar kentten çıkar çıkmaz kapı sürgülenmişti.
8Damdaki adamlar yatmadan önce kadın yanlarına çıktı. 9“RAB'bin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum” dedi, “Sizden ötürü dehşete kapıldık; ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. 10 Çünkü Mısır'dan çıktığınızda RAB'bin Kamış Denizi'ni önünüzde nasıl kuruttuğunu, Şeria Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala –Sihon ve Og'a– neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk. 11Bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız RAB hem yukarıda göklerde, hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır. 12-13Size iyilik ettiğim gibi, siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen RAB adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza ilişkin bana güvenilir bir işaret verin.”
14Adamlar, “Eğer bu yaptıklarımızı açığa vurmazsanız, yerinize ölmeye hazırız” dediler, “RAB bu ülkeyi bize verdiğinde sana iyilik edip sözümüzü tutacağız.”
15Kent surlarında bir evde oturan Rahav, adamları iple pencereden aşağı indirdi. 16Onlara, “Dağa çıkın, yoksa sizi kovalayanlarla karşılaşabilirsiniz” dedi, “Onlar dönene kadar üç gün orada saklanın. Sonra yolunuza devam edersiniz.”
17Adamlar Rahav'a, “Bize içirdiğin andı tutmasına tutarız” dediler, 18“Ama ülkeye girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğin pencereye bağla. Anneni, babanı, kardeşlerinle babanın bütün ev halkını yanına, kendi evine topla. 19Evinin kapısından dışarıya çıkan, kendi kanından sorumlu olacak; böyle biri için sorumluluk kabul etmeyiz. Ama seninle birlikte evinde olan herhangi birine gelecek zarardan biz sorumluyuz. 20Ancak bu yaptıklarımızı açığa vurursan, içirdiğin ant bizi bağlamaz.”
21Kadın, “Dediğiniz gibi olsun” diye karşılık verdi. Onları yola çıkarıp uğurladıktan sonra kırmızı ipi pencereye bağladı.
22Adamlar ayrılıp dağa çıktılar; kendilerini kovalayanlar dönünceye dek üç gün orada kaldılar. Kovalayanlar yol boyu onları aradılarsa da bulamadılar. 23İki adam geri dönmek üzere dağdan indi. Irmağı geçip Nun oğlu Yeşu'nun yanına vardılar ve başlarından geçen her şeyi ona anlattılar. 24Yeşu'ya, “RAB gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti” dediler, “Orada yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-24 Rahav, İsrail halkından olmadığı halde İsrail’in Tanrısı’na güvenerek İbraniler arasında ayrıcalıklı biri durumuna gelir. Yeni Antlaşma metinlerinde, sahip olduğu iman ve yaptığı iyiliklerden ötürü övülür (İbr.11:31; Yak.2:25; ayrıca bkz. Mat.1:5). İsrailliler (iki casus) ile Kenanlılar (Rahav) arasındaki bu ilk karşı laşmada, Tanrı’nın Yeşu önderliğinde gönderdiği ordunun (1. bölüm) zafer elde edeceği bildirilmekte ve Tanrı’nın halkına verdiği başarı vaadinin gerçekleşeceği görülmektedir (Mat.1:5).
2:1 Şittim’den... gönderdi Saldırının başladığı yer, Şeria Irmağı ve Eriha’nın karşısındaki Moav ovalarıydı (Say.33:48-49). özellikle de Eriha’yı Bkz. Yşu.6:1’e ait not. fahişenin İS birinci yüzyıl Yahudi tarihçisi Josefus ve bazı eski kaynaklar Rahav’dan “hancı” diye söz ederler (krş. İbr.11:31; Yak.2:25). O çağda hanlarda fahişelik yaygın olduğundan her iki tanımlama da geçerli olabilir.
2:2 Eriha Kralı’na Kenan’ın başlıca kentleri birer yerel kral tarafından yönetilen küçük krallıklardı; bundan, İÖ 14. yüzyıla ait Amarna mektuplarında da söz edilir.
2:6 keten saplarının altına gizlemişti Tahıl veya saplar kurutulmak üzere evlerin damlarına serilirdi.
2:7 Şeria Irmağı’nın geçitlerine Şeria Irmağı’nın yaklaşık 1m derinliğindeki kısımları.
2:8-11 Rahav, RAB’bin gücünü ve yetkisini kabul eder ve İsrail halkının Kenan topraklarını fethi sırasında O’nun himayesini diler.
2:10 yok ettiğinizi Bkz. Yas.1:34 ve ilgili not.
2:12-13 aileme iyilik edeceğinize Rahav’ın öldürülmemeyi dilerken kullandığı sözcük, RAB’bin İsrail halkıyla yaptığı antlaşmada önemli bir anlamı olan “iyilik” sözcüğüdür (bkz. “bağlılık”, Yer.2:2 ve ilgili not). İsrail halkının sorumluluklarından biri, hem kendi komşularına hem de kendilerine katılmak isteyenlere iyi davranmaktır.
2:14 iyilik edip sözümüzü tutacağız Bkz. Yşu.2:12-13.
2:15 Kent surlarında bir evde Arkeolojik çalışmalarda, Eriha’daki kent surlarının içinde yaşam mekânları olduğu görülmüştür.
2:16 Dağa çıkın Casusların peşinden gelenlerin gittiği Şeria Irmağı geçitlerinin tersi yönüne (bkz. Yşu.1:7). Eriha’nın batısındaki Kenan sıradağlarında gizlenmeye uygun çok sayıda mağara bulunur.
2:24 Krş. Musa’nın kırk yıl önce araştırma yapmaya gönderdiği casusların verdiği bilgiler, Say.13:26-33.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş