Yeşu 23

23
Yeşu'nun Veda Konuşması
1RAB İsrail'i çevresindeki bütün düşmanlarından kurtarıp esenliğe kavuşturdu. Aradan uzun zaman geçmişti. Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. 2Bu nedenle ileri gelenleri, boy başlarını, hakimleri, görevlileri, bütün İsrail halkını topladı. Onlara, “Kocadım, yaşım hayli ilerledi” dedi, 3“Tanrınız RAB'bin sizin yararınıza bütün bu uluslara neler yaptığını gördünüz. Çünkü sizin için savaşan Tanrınız RAB'di. 4İşte Şeria Irmağı'ndan gün batısındaki Akdeniz'e dek yok ettiğim bütün bu uluslarla birlikte, geri kalan ulusların topraklarını da kurayla oymaklarınıza mülk olarak böldüm. 5Tanrınız RAB bu ulusları önünüzden püskürtüp sürecektir. Tanrınız RAB'bin size söz verdiği gibi, onların topraklarını mülk edineceksiniz. 6Musa'nın Yasa Kitabı'nda yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılanlardan sağa sola sapmayın. 7Aranızda kalan uluslarla hiçbir ilişkiniz olmasın; ilahlarının adını anmayın; kimseye onların adıyla ant içirmeyin; onlara kulluk edip tapmayın. 8Bugüne dek yaptığınız gibi, Tanrınız RAB'be sımsıkı bağlı kalın. 9Çünkü RAB büyük ve güçlü ulusları önünüzden sürdü. Bugüne dek hiçbiri önünüzde tutunamadı. 10 Biriniz bin kişiyi kovalayacak. Çünkü Tanrınız RAB, size söylediği gibi, yerinize savaşacak. 11Bunun için Tanrınız RAB'bi sevmeye çok dikkat edin. 12Çünkü O'na sırt çevirir, sağ kalıp aranızda yaşayan bu uluslarla birlik olur, onlara kız verip onlardan kız alır, onlarla oturup kalkarsanız, 13iyi bilin ki, Tanrınız RAB bu ulusları artık önünüzden sürmeyecek. Ve sizler Tanrınız RAB'bin size verdiği bu güzel topraklardan yok oluncaya dek bu uluslar sizin için tuzak, kapan, sırtınızda kırbaç, gözlerinizde diken olacaklar.
14“İşte her insan gibi ben de bu dünyadan göçüp gitmek üzereyim. Bütün varlığınızla ve yüreğinizle biliyorsunuz ki, Tanrınız RAB'bin size verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı; hepsi gerçekleşti, boş çıkan olmadı. 15Tanrınız RAB'bin size verdiği sözlerin tümü nasıl gerçekleştiyse, Tanrınız RAB verdiği bu güzel topraklardan sizi yok edene dek sözünü ettiği bütün kötülükleri de öylece başınıza getirecektir. 16Tanrınız RAB'bin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, RAB'bin öfkesi size karşı alevlenecek; RAB'bin size verdiği bu güzel ülkeden çabucak yok olup gideceksiniz.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

23:1-16 Yeşu halka bir veda konuşması yapar. RAB’bin kazandırdığı zaferlerden söz eden Yeşu, RAB’bin vaat ettiği toprakların henüz tümüyle ele geçirilmediğini hatırlatır ve bunun gerçekleşmesi için RAB’bin antlaşmasına bağlılığın sürmesi gerektiğini vurgular.
23:1 esenliğe Bkz. Yşu.1:13’e ait not. yaşı hayli ilerlemişti Yeşu, yüz on yaşına yaklaşmıştı (Yşu.24:29).
23:6 Yasa Kitabı’nda Bkz. Yşu.1:8’e ait not. yerine getirmek için çok güçlü Bkz. Yşu.1:7-8; Yşu.22:5.
23:10 Biriniz bin kişiyi kovalayacak Bkz. örn. Hak.15:15-16.
23:11 Tanrınız RAB’bi sevmeye Bkz. Yşu.22:5’e ait not.
23:12 O’na sırt çevirir İsrailliler’in vaat edilmiş topraklarda yaş amaya devam etmeleri, RAB’be sadık kalarak komşu ulusların putperestliğinden uzak durmalarına bağlıydı. Ancak halk bu ş artlara uymayacak ve bu topraklardan sürülecekti (krş. Yşu.21:13, 15-16; 2Kr.17:7-8; 2Ta.7:19-20). birlik olur... onlardan kız alır RAB İsrail halkının Kenanlılar’la hem ulusal hem bireysel düzeyde ilişki kurmasını yasaklamıştı; çünkü bu, onların RAB’be olan bağlılığını tehlikeye düşürebilirdi (bkz. Çık.34:15-16; Yas.7:2-4; ayrıca bkz. Hak.3:6; Ezr.9:2).
23:13 tuzak, kapan Yeşu’nun uyarısı, Çık.23:33; Çık.34:12 ve Yas.7:16’dakilere benzer.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş