Yeşu 24

24
Şekem'de Yenilenen Antlaşma
1Yeşu İsrail oymaklarının tümünü Şekem'de topladıktan sonra, İsrail'in ileri gelenlerini, boy başlarını, hakimlerini, görevlilerini yanına çağırdı. Hepsi gelip Tanrı'nın önünde durdular. 2 Yeşu bütün halka, “İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor” diye söze başladı, “ ‘İbrahim'in ve Nahor'un babası Terah ve öbür atalarınız eski çağlarda Fırat Irmağı'nın ötesinde yaşar, başka ilahlara kulluk ederlerdi. 3 Ama ben atanız İbrahim'i ırmağın öte yakasından alıp bütün Kenan topraklarında dolaştırdım; soyunu çoğalttım, ona İshak'ı verdim. 4 İshak'a da Yakup ve Esav'ı verdim. Esav'a mülk edinmesi için Seir dağlık bölgesini bağışladım. Yakup'la oğulları ise Mısır'a gittiler. 5 Ardından Musa ile Harun'u Mısır'a gönderdim. Orada yaptıklarımla Mısırlılar'ı felakete uğrattım; sonra sizi Mısır'dan çıkardım. 6 Evet, atalarınızı Mısır'dan çıkardım; gelip denize dayandılar. Mısırlılar savaş arabalarıyla, atlılarıyla atalarınızı Kamış Denizi'ne dek kovaladılar. 7Atalarınız bana yakarınca, onlarla Mısırlılar'ın arasına karanlık çöktürdüm. Mısırlılar'ı deniz sularıyla örttüm. Mısır'da yaptıklarımı gözlerinizle gördünüz.
“ ‘Uzun zaman çölde yaşadınız. 8 Sonra sizi Şeria Irmağı'nın ötesinde yaşayan Amorlular'ın topraklarına götürdüm. Size karşı savaştıklarında onları elinize teslim ettim. Topraklarını yurt edindiniz. Onları önünüzden yok ettim. 9 Moav Kralı Sippor oğlu Balak, İsrail'e karşı savaşmaya hazırlandığında, haber gönderip Beor oğlu Balam'ı size lanet etmeye çağırdı. 10Ama ben Balam'ı dinlemeyi reddettim. O da sizi tekrar tekrar kutsadı; böylece sizi onun elinden kurtardım. 11 Sonra Şeria Irmağı'nı geçip Eriha'ya geldiniz. Size karşı savaşan Erihalılar'ı, Amor, Periz, Kenan, Hitit, Girgaş, Hiv ve Yevus halklarını elinize teslim ettim. 12Önden gönderdiğim eşekarısı[a] Amorlu iki kralı önünüzden kovdu. Bu işi kılıcınız ya da yayınız yapmadı. 13 Böylece, emek vermediğiniz toprakları, kurmadığınız kentleri size verdim. Buralarda yaşıyor, dikmediğiniz bağlardan, zeytinliklerden yiyorsunuz.’ ”
14Yeşu, “Bunun için RAB'den korkun, içtenlik ve bağlılıkla O'na kulluk edin” diye devam etti, “Atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın, RAB'be kulluk edin. 15İçinizden RAB'be kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorlular'ın ilahlarına mı kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz.”
16Halk, “RAB'bi bırakıp başka ilahlara kulluk etmek bizden uzak olsun!” diye karşılık verdi, 17“Çünkü bizi ve atalarımızı Mısır'da kölelikten kurtarıp oradan çıkaran, gözümüzün önünde o büyük mucizeleri yaratan, bütün yolculuğumuz ve uluslar arasından geçişimiz boyunca bizi koruyan Tanrımız RAB'dir. 18RAB bu ülkede yaşayan bütün ulusları, yani Amorlular'ı önümüzden kovdu. Biz de O'na kulluk edeceğiz. Çünkü Tanrımız O'dur.”
19Yeşu, “Ama sizler RAB'be kulluk edemeyeceksiniz” dedi, “Çünkü O kutsal bir Tanrı'dır, kıskanç bir Tanrı'dır. Günahlarınızı, suçlarınızı bağışlamayacak. 20RAB'bi bırakıp yabancı ilahlara kulluk ederseniz, RAB daha önce size iyilik etmişken, bu kez size karşı döner, sizi felakete uğratıp yok eder.”
21Halk, “Hayır! RAB'be kulluk edeceğiz” diye karşılık verdi.
22O zaman Yeşu halka, “Kulluk etmek üzere RAB'bi seçtiğinize siz kendiniz tanıksınız” dedi.
“Evet, biz tanığız” dediler.
23Yeşu, “Öyleyse şimdi aranızdaki yabancı ilahları atın. Yüreğinizi İsrail'in Tanrısı RAB'be verin” dedi.
24Halk, “Tanrımız RAB'be kulluk edip O'nun sözünü dinleyeceğiz” diye karşılık verdi.
25Yeşu o gün Şekem'de halk adına bir antlaşma yaptı. Onlar için kurallar ve ilkeler belirledi. 26Bunları Tanrı'nın Yasa Kitabı'na da geçirdi. Sonra büyük bir taş alıp oraya, RAB'bin Tapınağı'nın yanındaki yabanıl fıstık ağacının altına dikti. 27Ardından bütün halka, “İşte taş bize tanık olsun” dedi, “Çünkü RAB'bin bize söylediği bütün sözleri işitti. Tanrınız'ı inkâr ederseniz bu taş size karşı tanıklık edecek.”
Yeşu'nun Ölümü
(Hak.2:6-9)
28Bundan sonra Yeşu halkı mülk aldıkları topraklara gönderdi.
29RAB'bin kulu Nun oğlu Yeşu bir süre sonra yüz on yaşında öldü. 30 Onu Efrayim'in dağlık bölgesindeki Gaaş Dağı'nın kuzeyine, kendi mülkünün sınırları içinde kalan Timnat-Serah'a gömdüler. 31Yeşu yaşadıkça ve Yeşu'dan sonra yaşayan ve RAB'bin İsrail için yaptığı her şeyi bilen ileri gelenler durdukça İsrail halkı RAB'be kulluk etti.
32 İsrailliler Mısır'dan çıkarken Yusuf'un kemiklerini de yanlarında getirmişlerdi. Bunları Yakup'un Şekem'deki tarlasına gömdüler. Yakup bu tarlayı Şekem'in babası Hamor'un torunlarından yüz parça gümüşe[b] satın almıştı. Burası Yusuf soyundan gelenlerin mülkü oldu.
33Harun'un oğlu Elazar ölünce, onu Efrayim'in dağlık bölgesinde oğlu Pinehas'a verilen tepeye gömdüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-33 Yeşu, İsrail halkını, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmaya olan bağlılıklarını yinelemeleri için Şekem’de bir kez daha bir araya getirdi (bkz. Yşu.8:30-35). RAB’bin hizmetkârı olarak bu, onun son göreviydi; böylece ölümünden önce halkı antlaşmayı yinelemeye çağıran Musa’yı örnek aldı.
24:2 eski çağlarda Eski Ortadoğu’da genel antlaşma (akit) geleneğine göre, antlaşmanın temel maddelerine geçmeden önce, ilişkilerin kısa bir tarihçesinden söz edilirdi.
24:10 Balam’ı dinlemeyi reddettim RAB, sadece Balam’ın dualarını reddetmekle kalmamış, ettiği lanetleri de kutsamaya çevirmişti (bkz. Say.23-24. bölümler).
24:12 eşekarısı Bkz. Çık.23:28’e ait not.
24:14 RAB’den korkun Bkz. Yar.20:11; Özd.1:7’ye ait not. Atalarınızın... Mısır’da kulluk ettikleri ilahları Bkz. Yşu.24:2. Ur Kenti’nde ve Harran’da yaşarlarken Terah’ın (İbrahim’in babası) ailesi ay tanrısı Nanna(r) veya Sin’e tapınanlardan etkilenmiş olabilir. Çık.32:4’te anlatılan altın buzağı, İsrailliler’in Mısır ilahlarına tapınmalarına bir örnektir.
24:19 RAB’be kulluk edemeyeceksiniz Kendine aşırı güvenmenin tehlikesine dikkat çekmek üzere söylenmiştir. O kutsal bir Tanrı’dır Bkz. Lev.11:44 ve ilgili not. kıskanç bir Tanrı’dır Bkz. Çık.20:5; Zek.Çık.1:14 ve ilgili notlar.
24:22 tanıksınız Bkz. Yşu.24:27. Tanıklar, antlaşmaların gerekli bir unsurudur (bkz. Yas.30:19).
24:23 yabancı ilahları Yabancı ilahlar, ahşaptan veya metalden yapılmış putlarla temsil edilirdi.
24:25 halk adına bir antlaşma Tanrı’nın kuralları ve ilkeleri ile üstlenmeyi kabul ettikleri yükümlülüklerden oluşuyordu.
24:26 Tanrı’nın Yasa Kitabı’na Yeşu’nun halk için yazdığı kuralları ve yasaları (Yşu.24:25) içeren kayıtlar. büyük bir taş Yeşu’nun son görevi olan antlaşmanın yeniden onaylanmasına ilişkin tanık (anı) olarak dikilmişti (bkz. Yşu.4:9’a ait not). Böylece, toprakların İsrailliler’in eline nasıl geçtiğine ve bu topraklarda sadece antlaşma şartlarına uyarak kalabileceklerine, bizzat vaat edilmiş topraklar tanıklık etti. yabanıl fıstık ağacının Bkz. Yar.12:6’ya ait not.
24:29-33 Üç cenazeden söz edilir. Eskilerin anayurtlarında gömülmek için duydukları büyük arzu dikkate alınırsa, buradaki ifadeler sadece öykünün sonunu ve bir çağın kapanışını değil, RAB’bin antlaşma vaatlerini yerine getirerek İsrailliler’i vaat edilmiş anayurtlarına yerleştirdiği gerçeğini yansıtmaktadır.
24:29 yüz on Bkz. Yar.50:26’ya ait not.
24:30 Onu... Timnat-Serah’a gömdüler Bkz. Yşu.19:50 ve ilgili not.
24:31 Yeşu Kitabı’nda anlatılanlar, İsrail halkının o nesilde gösterdiği sadakate tanıklık etmektedir. Ancak bu ayette o dönemden sonra İsrailliler’in RAB’be Yeşu dönemindeki kadar sadık kalmayacağı ima edilir.
24:32 Yusuf’un kemiklerini Kemiklerin Şekem’e getirilmesi, sadece Yakup’un Hamor’dan aldığı küçük bir toprak parçası yüzünden değil (Yar.33:19), ayrıca Şekem Kenti’nin Yusuf’un iki oğlu Efrayim ve Manaşşe oymaklarının merkezi olması bakımından önemlidir. Bunlara ek olarak, kemiklerin buraya gömülmesiyle Yusuf’a ölüm döşeğinde verilen söz de yerine getirilmiş olur (Yar.50:25; Çık.13:19). yüz parça gümüşe İbranice’den birebir çevirisi: “yüz kesitaya”. Kesita, ağırlığı ve değeri bilinmeyen bir para birimidir.
24:33 Elazar Musa’ya hizmet eden Harun gibi, Yeşu’ya hizmet eden başkâhin.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş