Yeşu 4

4
Irmaktan Alınan Taşlar
1Halkın tümü Şeria Irmağı'nı geçtikten sonra RAB Yeşu'ya şöyle seslendi: 2“Her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan on iki adam seçin. 3Onlara şunu buyurun: ‘Buradan, Şeria Irmağı'nın ortasından, kâhinlerin ayaklarını sağlam biçimde bastıkları yerden birer taş alın. Bu taşları yanınızda götürüp geceyi geçireceğiniz yere koyun.’ ”
4Böylece Yeşu İsrail'in her oymağından birer kişi olmak üzere seçtiği on iki adamı çağırdı. 5Onlara, “Irmağın ortasına, Tanrınız RAB'bin Antlaşma Sandığı'na kadar gidin” diye buyurdu, “İsrail halkının oymak sayısına göre her biriniz omuzuna birer taş alsın. 6Bunlar sizin için bir anı olacak. Çocuklarınız ilerde, ‘Bu taşların sizin için anlamı ne?’ diye sorduklarında, 7onlara diyeceksiniz ki, ‘Şeria Irmağı'nın suları RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın önünde kesildi. Antlaşma Sandığı ırmaktan geçerken akan sular durdu. Bu taşlar sonsuza dek İsrail halkı için bu olayın anısı olacak.’ ”
8İsrailliler Yeşu'nun buyruğunu yerine getirdiler. RAB'bin Yeşu'ya söylediği gibi, İsrail oymaklarının sayısına göre Şeria Irmağı'nın ortasından aldıkları on iki taşı konaklayacakları yere götürüp bir araya yığdılar. 9Yeşu ayrıca Şeria Irmağı'nın ortasına, Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinlerin durduğu yere on iki taş diktirdi. Bu taşlar bugün de oradadır.
10Böylece RAB'bin Yeşu'ya, halka iletilmek üzere buyurduğu her şey yerine getirilinceye dek, sandığı taşıyan kâhinler Şeria Irmağı'nın ortasında durdular. Her şey Musa'nın Yeşu'ya buyurduğu gibi yapıldı. Halk da çabucak ırmağı geçti. 11Halkın tümü geçtikten sonra kâhinler RAB'bin Antlaşma Sandığı'yla birlikte halkın önüne geçtiler. 12Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısı, Musa'nın kendilerine buyurduğu gibi, silahlı olarak İsrail halkının önüne geçtiler. 13Böylece kırk bin kadar silahlı adam savaşmak üzere RAB'bin önünde Eriha ovalarına girdi.
14RAB o gün Yeşu'yu bütün İsrail halkının gözünde yüceltti. Musa'ya yaşamı boyunca nasıl saygı gösterdilerse, Yeşu'ya da öyle saygı göstermeye başladılar.
15-16RAB Yeşu'ya, “Levha Sandığı'nı taşıyan kâhinlerin Şeria Irmağı'ndan çıkmalarını buyur” dedi.
17Yeşu da kâhinlere, “Şeria Irmağı'ndan çıkın” diye buyurdu.
18RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler Şeria Irmağı'nın ortasından ayrılıp karaya ayak basar basmaz ırmağın suları eskisi gibi akmaya ve kıyıları basmaya başladı.
19Halk Şeria Irmağı'nı birinci ayın onuncu günü geçip Gilgal'da, Eriha'nın doğu sınırında konakladı. 20Yeşu ırmaktan alınan on iki taşı Gilgal'a dikti. 21Sonra İsrail halkına şöyle dedi: “Çocuklarınız bir gün size, ‘Bu taşların anlamı nedir?’ diye soracak olurlarsa, 22onlara, ‘İsrail halkı Şeria Irmağı'nın kurumuş yatağından geçti’ diyeceksiniz. 23‘Tanrınız RAB Kamış Denizi'ni geçişimiz boyunca önümüzde nasıl kuruttuysa, Şeria Irmağı'nı da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu. 24Öyle ki, yeryüzünün bütün halkları RAB'bin ne denli güçlü olduğunu anlasın; siz de Tanrınız RAB'den her zaman korkasınız!’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-4:24 İsrailliler’in vaat edilmiş topraklara girerken yaşadıkları, Mısır’dan çıkarken yaşadıklarına benzer (Çık.14-15. bölümler). İsrail halkı RAB’be itaatsizliğinin cezası olarak kırk yılını çölde geçirdikten sonra bir bakıma kimliğini yeniden hatırlar; Mısır’dan çıkarken olduğu gibi bir kere daha “deniz”den geçerler, Fısıh’ı yeniden kutlarlar (5. bölüm), ayrıca yeniden sünnet olurlar.
4:6-9 Yaşanan önemli olayları gelecek kuşaklara hatırlatmak üzere olayın gerçekleştiği yere taş anıt dikilirdi (krş. Yşu.7:26; Yşu.8:29; Yşu.10:27; Yşu.22:26-28; Yşu.24:26-27; 1Sa.7:12). Şeria Irmağı’nda dikilen taşların haricinde, her oymak kendisini temsilen ırmak yatağından birer taş alıp Gilgal’daki yeni ordugaha getirerek bir anıt diktiler (bkz. Yşu.4:20). Sonraki anıtlar şunlardır: Eriha harabeleri (Yşu.6:26), Akan’ın cesedini örten taş yığını (Yşu.7:26), Ay Kenti kralının cesedini örten taş yığını (Yşu.8:29), Eval Dağı’nda Tanrı’nın antlaşmasının yeniden onaylandığı sunak (Yşu.8:30-31), beş Kenan kralının gömüldüğü mağaranın ağzını kapatan taş yığını (Yşu.10:27), Şeria Vadisi’nde kurulan sunak (Yşu.22:26-28) ve Yeşu’nun Şekem’de Tanrı’nın antlaşmasına tanık olarak diktirdiği taş (Yşu.24:26-27).
4:13 kırk bin kadar Ruben ve Gad oymakları ile Manaşşe oymağının yarısı için Say.26. bölümde belirtilen sayının çok altındadır. Şeria’nın doğusunda yerleşmiş insanları savunmasız bırakmak ihtiyatsızlık olacağından, her oymaktan silahlı adamlar gönderilmişti (krş. “kardeşlerinizle”, Yşu.22:8; Say.32:17).
4:14 Bkz. Yşu.3:7 ve ilgili not.
4:19 birinci ayın onuncu günü Fısıh kuzusunun seçildiği gün (Çık.12:3). Gilgal’da Eriha’nın 3 km kuzeydoğusunda bulunan Kirbet el-Mafcer harabelerinin Gilgal olduğu tahmin edilir.
4:23 Şeria Irmağı’nı da geçişiniz boyunca kuruttu “Suların kesilmesi”, “yığın halinde yükselmesi” ve”suların durması” (Yşu.3:16) ifadeleri gibi, gerçekleşen mucizeyi tanımlayan bir başka tümce.
4:24 bütün halkları... anlasın RAB’bin tüm eylemlerinin asıl amacı bütün dünyanın kendisini tanımasıdır (bkz. Hez.6:7 ve ilgili not; Hab.2:14). Mucizelerin herkesin gözü önünde gerçekleşmesiyle Kenanlılar da RAB’bin üstün gücüyle İsrail halkı yararına olaylara müdahale edişine tanık oldular (bkz. Yşu.5:1); daha önceleri İsrailliler’in Kızıldeniz’den nasıl geçtiklerini, Sihon’u ve Og’u nasıl yendiklerini duymuşlardı (Yşu.2:10). RAB’den her zaman korkasınız Bkz. Özd.1:7 ve ilgili not.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş