Yeşu 5

5
1RAB'bin Şeria Irmağı'nın sularını İsrailliler'in önünde, halkın geçişi boyunca nasıl kuruttuğunu duyan batı yakasındaki Amorlu krallarla Akdeniz kıyısındaki Kenanlı krallar, İsrailliler'den ötürü can derdine düştüler; korkudan dizlerinin bağı çözüldü.
Gilgal'daki Sünnet Olayı
2Bu arada RAB, Yeşu'ya şöyle seslendi: “Kendine taştan bıçaklar yap ve İsrailliler'i eskisi gibi sünnet et.”
3Böylece Yeşu taştan yaptığı bıçaklarla İsrailliler'i Givat-Haaralot'ta sünnet etti. 4Bunu yapmasının nedeni şuydu: İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşabilecek yaştaki bütün erkekler, Mısır'dan çıktıktan sonra çölden geçerken ölmüşlerdi. 5Mısır'dan çıkan erkeklerin hepsi sünnetliydi. Ama Mısır'dan çıktıktan sonra yolda, çölde doğan erkeklerin hiçbiri sünnet olmamıştı. 6 İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye dek çölde kırk yıl dolaştılar. Çünkü RAB'bin sözünü dinlememişlerdi. RAB bize verilmek üzere atalarımıza söz verdiği süt ve bal akan ülkeyi onlara göstermeyeceğine ant içmişti. 7RAB onların yerine çocuklarını yaşattı. Sünnetsiz olan bu çocukları Yeşu sünnet etti. Çünkü yolda sünnet olmamışlardı. 8Bütün erkekler sünnet edildikten sonra yaraları iyileşinceye dek ordugahta kaldılar.
9RAB Yeşu'ya, “Mısır'da uğradığınız utancı bugün üzerinizden kaldırdım” dedi. Bugün de oraya Gilgal[a] denmesinin nedeni budur.
10 Gilgal'da, Eriha ovalarında konaklamış olan İsrail halkı, ayın on dördüncü gününün akşamı Fısıh Bayramı'nı kutladı. 11Bayramın ertesi günü, tam o gün, ülkenin ürününden mayasız ekmek yaptılar ve kavrulmuş başak yediler. 12 Ülkenin ürününden yemeleri üzerine ertesi gün man kesildi. Man kesilince İsrailliler o yıl Kenan topraklarının ürünüyle beslendiler.
Eriha'nın Düşüşü
13Yeşu Eriha'nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde, kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak, “Sen bizden misin, karşı taraftan mı?” diye sordu.
14Adam, “Hiçbiri” dedi, “Ben RAB'bin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim.”
O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. “Efendimin kuluna buyruğu nedir?” diye sordu. 15 RAB'bin ordusunun komutanı, “Çarığını çıkar” dedi, “Çünkü bastığın yer kutsaldır.” Yeşu söyleneni yaptı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-12 Erkek çocukları sünnet etmek ve Fısıh Bayramı’nı kutlamak, İsrail halkının RAB’bin antlaşması uyarınca yerine getirmesi gereken, ama bir süreden beri ihmal ettiği iki temel koşuldur. İsrailliler RAB’be adanmış halk olarak (bkz. sünnet, Yar.17:10’a ait not) RAB’bin kendilerini Mısır’da kölelikten kurtarışını kutladığı sürece (Fısıh Bayramı, Çık.12:11,Çık.12:17), Kenan topraklarını adım adım fethedebilecekti.
5:1 Amorlu krallarla... Kenanlı krallar Amorlu “batılı” anlamına gelirken, Kenanlı Akdeniz kıyısı boyunca yaşayan halkları tanımlardı.
5:2 sünnet Bkz. Yar.17:10-11 ve ilgili notlar.
5:6 kırk yıl İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı ile Şeria Irmağı’ndan geçişi arasında geçen süre. Kadeş-Barnea’dan yola çıkmalarından bu yana otuz sekiz yıl geçmişti (Say.14:20-22; Yas.2:14). süt ve bal Bkz. Çık.3:8 ve Yas.6:3’e ait notlar.
5:9 Mısır’da uğradığınız utancı Burada ya İsrailliler’in Mısır’daki köleliklerinden ya da vaat edilmiş topraklara giremeyip çölde dolandıkları süre boyunca kendilerinin ve tapındıkları Tanrı’nın Mısırlılar tarafından alaya alınmasından söz ediliyor olabilir (krş. Çık.32:12; Say.14:13; Yas.9:28). Çölde çektikleri ceza sona erdiğine ve kendilerini RAB’be bir kere daha adayıp vaat edilmiş topraklarda güvenlik içinde yaşadıklarına göre, Mısırlılar’ın önünde utanç duyacakları herhangi bir durum kalmamıştır. Gilgal İbranice “galal” (kaldırmak, yuvarlanmak) fiilini çağrıştırır.
5:10 Fısıh Bayramı’nı İsrailliler, ilk Fısıh Bayramı’nı Mısır’dan çıktıklarında kutlamış, ertesi yıl Sina Dağı’ndan ayrıldıktan sonra bir kere daha kutlamışlardı (Say.9:1-5). Ancak o bayramın ardından halk, Kenan toprakları sınırında RAB’be itaatsizlik etmiş ve bu yüzden Mısır’dan çıkan nesil vaat edilen topraklara giremeden çölde ölmeye mahkum edilmiş (Say.14:21-23,Say.14:29-35), dolayısıyla bir daha Fısıh Bayramı’nı kutlayamamıştı.
5:11 mayasız ekmek Bayramı izleyen yedi gün boyunca yenirdi (bkz. Çık.12:15; Lev.23:6 ve ilgili notlar).
5:12 man kesildi RAB kırk yıl boyunca çölde yaşayan halkını manla beslemişti ; ancak artık buna gerek yoktu, çünkü RAB İsrailliler’e vaat ettiği bu topraklarda bol yiyecek sağlayacaktı.
5:13-6:5 Musa’nın İsrailliler’i Mısır’dan çıkarmak üzere RAB’den talimat alması gibi (bkz. Çık.3-4. bölümler) Yeşu da Kenan topraklarını fethetme talimatı alır. RAB, gerçekleşecek bu fetihlerin mimarı olacağını gösterir.
5:13 bir adam Bkz. Yşu.6:2; krş. Yar.16:7 ve ilgili not.
5:14 RAB’bin ordusunun komutanı Krş. 2Kr.6:8-17; Dan.10:5, 20; Dan.12:1.
5:15 yer kutsaldır Bkz. Çık.3:5 ve ilgili not.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş