Yeşu 6

6
1Eriha Kenti'nin kapıları İsrailliler yüzünden sımsıkı kapatılmıştı. Ne giren vardı, ne de çıkan. 2RAB Yeşu'ya, “İşte Eriha'yı, kralını ve yiğit savaşçılarını senin eline teslim ediyorum” dedi, 3“Siz savaşçılar, kentin çevresini günde bir kez olmak üzere altı gün dolanacaksınız. 4Koç boynuzundan yapılmış birer boru taşıyan yedi kâhin sandığın önünden gitsin. Yedinci gün kentin çevresini yedi kez dolanın; bu arada kâhinler borularını çalsınlar. 5Kâhinlerin koç boynuzu borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde, bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek.”
6Nun oğlu Yeşu kâhinleri çağırıp, “RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı alın” dedi, “Yedi kâhin, ellerinde koç boynuzu borularla sandığın önünde yürüsün.” 7Sonra halka, “Kalkın, kentin çevresini dolanmaya başlayın” dedi, “Silahlı öncüler RAB'bin Sandığı'nın önünden gitsin.”
8Yeşu'nun bunları halka söylemesinden sonra, koç boynuzu birer boru taşıyan yedi kâhin borularını çalarak RAB'bin önünde ilerlemeye başladılar. Onları RAB'bin Antlaşma Sandığı izliyordu. 9Silahlı öncüler boru çalan kâhinlerin önünden, artçılar da sandığın arkasından ilerliyor, bu arada borular çalınıyordu. 10Yeşu halka şu buyruğu verdi: “Savaş naraları atmayın, sesinizi yükseltmeyin. ‘Bağırın’ diyeceğim güne dek ağzınızdan tek bir söz çıkmasın. Buyruğumu duyunca bağırın.” 11Halk RAB'bin Sandığı'yla birlikte kentin çevresini bir kez dolandı, sonra ordugaha dönüp geceyi orada geçirdi.
12Ertesi sabah Yeşu erkenden kalktı. Kâhinler de RAB'bin Sandığı'nı yüklendiler. 13Koç boynuzu borular taşıyan yedi kâhin RAB'bin Sandığı'nın önünde ilerliyor, bir yandan da borularını çalıyorlardı. Silahlı öncüler onların önünden gidiyor, artçılar da RAB'bin Sandığı'nı izliyordu. Bu arada borular sürekli çalınıyordu. 14Böylece ikinci gün de kentin çevresini bir kez dolanıp ordugaha döndüler. Aynı şeyi altı gün yinelediler.
15Yedinci gün erkenden, şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde yedi kez dolandılar. Kentin çevresini yalnız o gün yedi kez dolandılar. 16Kâhinler yedinci turda borularını çalınca, Yeşu halka, “Bağırın! RAB kenti size verdi” dedi, 17“Kent, içindeki her şeyle birlikte, RAB'be koşulsuz adanmıştır. Yalnız gönderdiğimiz ulakları saklamış olan fahişe Rahav'la evindekiler sağ bırakılacak. 18Sakın RAB'be adanan herhangi bir şeye el sürmeyin. Adadığınız şeyleri alırsanız İsrail'in ordugahını felakete ve yıkıma sürüklersiniz. 19Bütün altınla gümüş, tunç ve demir eşya RAB'be ayrılmıştır. Bunlar RAB'bin hazinesine girecek.”
20 Halk bağırmaya başladı, kâhinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler. 21Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kentte ne kadar canlı varsa, hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler.
22Yeşu ülkeye casus olarak gönderdiği iki adama, “O fahişenin evine gidin, ant içtiğiniz gibi, kadını ve bütün yakınlarını dışarı çıkarın” dedi. 23Eve giren genç casuslar Rahav'ı, annesini, babasını, erkek kardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyi alıp İsrail ordugahının yakınına getirdiler. 24Sonra kenti içindekilerle birlikte ateşe verdiler. Ancak altını ve gümüşü, tunç ve demir eşyayı RAB'bin Tapınağı'nın hazinesine koydular. 25 Yeşu fahişe Rahav'a, babasının ev halkıyla yakınlarına dokunmadı. Yeşu'nun Eriha'yı araştırmak için gönderdiği ulakları saklayan Rahav, bugün de İsrailliler'in arasında yaşıyor.
26 Bundan sonra Yeşu şöyle ant içti: “Bu kenti, Eriha'yı yeniden kurmaya kalkışan, RAB'bin lanetine uğrasın. Buna kalkışan kişi büyük oğlunu kaybetme pahasına temel atacak, en küçük oğlunu kaybetme pahasına da kentin kapılarını yerine takacak.”
27RAB Yeşu'yla birlikteydi. Yeşu'nun ünü ülkenin her yanına yayıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:13-6:5 Musa’nın İsrailliler’i Mısır’dan çıkarmak üzere RAB’den talimat alması gibi (bkz. Çık.3-4. bölümler) Yeşu da Kenan topraklarını fethetme talimatı alır. RAB, gerçekleşecek bu fetihlerin mimarı olacağını gösterir.
6:1 Eriha Kenti’nin Bkz. Yşu.2:1’e ait not. Zengin pınarları bulunan Eriha, Şeria Irmağı’nın 10 km batısında yer alan surlu bir kentti. Günümüzde de yaşamın sürdüğü kent, dünyanın en eski yerleş im merkezlerinden biridir ve Tel es-Sultan olarak bilinir. Kentin Yeşu tarafından fethedilmesinden önceki beş altı bin yıllık süre içinde bile bu yerde yirmiden fazla kent birbiri üzerine kurulup yıkılmıştı. Bu kentlerin çoğunda çift sur vardı.
6:3 Kentin çevresini... dolanacaksınız Kentin kuşatıldığını belirten, tören niteliğinde bir hareket.
6:4 Koç boynuzundan yapılmış birer boru Bu borular, hem dini hem de askeri amaçlar için kullanılan aletlerdi. Boru, RAB’bin kendi halkının arasında olduğunu ilan etmek için çalınıyordu (bkz. Hak.7:20-22; 2Sa.6:15; 1Ta.15:28; Zek.1Ta.9:14). sandığın RAB’bin tahtını simgeleyen sandığın orada bulunması, RAB’bin kenti kuşatma altına aldığını gösteriyordu. Yedinci gün Bazı yorumculara göre “yedi” sayısı mükemmelliği ve tamamlanmayı simgeler (boru taşıyan yedi kâhin, yedi gün, yedinci gün yedi kez dolanma) ve olayın ilahi öneme sahip olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılır.
6:5 uzun uzun çaldıklarını... yüksek sesle bağırsın Saldırının başlama işareti olup panik ve karmaşa yaratma amaçlı psikolojik savaş yöntemidir (bkz. Hak.7. bölüm). herkes bulunduğu yerden dosdoğru Duvarda rastgele ve aralıklarla açılacak yarıklardan değil, surların her yönden herkesin kente girilebileceği boyutta tamamen çökmesinden söz ediliyor.
6:7 Silahlı öncüler Bu tanım için kullanılan İbranice sözcük, farklılık göstermekle birlikte 3. ayetteki “savaşçılar”la eş anlamlı olabilir. Halkının kralı olan RAB’bi temsil eden sandığın en önde gittiği düşünülürse, “silahlı öncüler” kral olan RAB’bin muhafızları sayılabilir (bkz. Yşu.1:9 ve ilgili not).
6:8-14 Bu ayetlerin odak noktası RAB’bin Sandığı’dır (Şeria Irmağı’nı geçerken olduğu gibi) ve kenti kuşatanın bizzat RAB olduğu vurgulanmaktadır.
6:9 artçılar Eğer artçılar ordunun destek kuvvetiyse (bkz. Say.10:25), 7-9. ayetlerde söz edilen silahlı öncüler asıl kuvvettir.
6:17 koşulsuz adanmıştır Bu ifade, Eriha’da yaşayan tüm halkın öldürüleceği, kentte bulunan ve yakılarak yok edilemeyen hazinelerin “RAB’bin evi” (Buluşma Çadırı) için ayrılacağı (Yşu.6:19) anlamına gelir. Kutsal Yasa’ya göre koşulsuz adanmışlık, hayvanlar, mallar veya insanlar için geçerli olabilir (Lev.27:28-29). Nitekim Musa Kenanlı halkların, putperestlikleri ve buna bağlı olarak yaptıkları iğrençlikler yüzünden öldürülerek Tanrı’ya “koşulsuz adanacağına” hükmetmişti (Yas.20:16-18; bkz. Yas.2:34 ve Hak.21:11’e ait notlar). Rahav’la evindekiler sağ bırakılacaktır İki casus tarafından verilen söz tutuluyor (Yşu.2:14).
6:18 İsrail’in ordugahını felakete ve yıkıma sürüklersiniz Bkz. Makale:Yargı, s.260. Tanrı’ya koşulsuz adanmış (bkz. Yşu.6:17’ye ait not) bir nesneyi almanın cezası, alan kişinin de koşulsuz adanması, yani ölüme mahkum olması anlamına geliyordu. Cezanın bu denli büyük olması, bunun ne denli büyük bir suç olduğunu gösterir.
6:26 kalkışan... lanetine uğrasın Eriha Kenti, hem Tanrı’nın Kenanlılar’ın günahlarını cezalandıracağını gösteren kalıcı bir belirti hem de bir anlamda Kenan topraklarından Tanrı’ya verilecek ilk ürün sunusu olacaktı (bkz. Yşu.4:9’a ait not). Tanrı’ya adanmış olduğu halde (bkz. Yşu.6:17’ye ait not) surlu kentin bir daha kurulması, Tanrı’ya güvenmek yerine kentin duvarlarına güvenmek anlamına gelirdi. Sözü edilen lanet, RAB’be başkaldıran Kral Ahav zamanında yerine gelecektir (bkz. 1Kr.16:34 ve ilgili not).

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş