Yeşu 7

7
Akan'ın Günahı
1Ne var ki, İsrailliler adanan eşyalar konusunda RAB'be ihanet ettiler. Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan adanmış eşyaların bazılarını alınca, RAB İsrailliler'e öfkelendi.
2Yeşu, Eriha'dan Beytel'in doğusunda, Beytaven yakınındaki Ay Kenti'ne adamlar göndererek, “Gidip ülkeyi araştırın” dedi. Adamlar da gidip Ay Kenti'ni araştırdılar. 3Sonra Yeşu'nun yanına dönerek ona, “Bütün halkın oraya gidip yorulmasına gerek yok” dediler, “Sayısı az olan Ay halkını yenmeye iki üç bin kişi yeter.” 4Kentin üzerine yürüyen üç bin kadar İsrailli, Ay halkının önünde kaçmaya başladı. 5Ay halkı onlardan otuz altı kadarını öldürdü, sağ kalanları da kentin kapısından Şevarim'e dek kovaladı. Bayırdan aşağı kaçanları öldürdü. Korkudan İsrailliler'in dizlerinin bağı çözüldü.
6Bunun üzerine Yeşu giysilerini yırtarak İsrail'in ileri gelenleriyle birlikte başından aşağı toprak döküp RAB'bin Sandığı'nın önünde yüzüstü yere kapandı ve akşama dek bu durumda kaldı. 7Ardından şöyle dedi: “Ey Egemen RAB, bizi Amorlular'ın eline teslim edip yok etmek için mi Şeria Irmağı'ndan geçirdin? Keşke halimize razı olup ırmağın ötesinde kalsaydık. 8Ya Rab, İsrail halkı dönüp düşmanlarının önünden kaçtıktan sonra ben ne diyebilirim! 9Kenanlılar ve ülkede yaşayan öbür halklar bunu duyunca çevremizi kuşatacak, adımızı yeryüzünden silecekler. Ya sen, ya Rab, kendi yüce adın için ne yapacaksın?”
10RAB Yeşu'ya şöyle karşılık verdi: “Ayağa kalk! Neden böyle yüzüstü yere kapanıyorsun? 11İsrailliler günah işlediler. Onlarla yaptığım ve yerine getirmelerini buyurduğum antlaşmayı bozdular. Koşulsuz adanmış eşyaların bir kısmını çalıp kendi eşyaları arasına gizlediler ve yalan söylediler. 12İşte bu yüzden İsrailliler düşmana karşı tutunamıyor, arkalarını dönüp düşmanlarının önünden kaçıyor. Çünkü lanete uğradılar. Sizde bulunan adanmış eşyaları yok etmezseniz, artık sizinle birlikte olmayacağım. 13Kalk, halkı kutsa ve onlara de ki, ‘Kendinizi yarın için kutsayın. Çünkü İsrail'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Ey İsrail, adanmış eşyaların bir kısmını aldınız. Bunları yok etmedikçe düşmanlarınızın karşısında dayanamazsınız.’ 14Sabah olunca oymak oymak dizilip sırayla öne çıkacaksınız. RAB'bin belirleyeceği oymak, boy boy öne çıkacak. RAB'bin belirleyeceği boy, aile aile öne çıkacak. Yine RAB'bin belirleyeceği ailenin erkekleri teker teker öne çıkacak. 15Adanmış eşyaları aldığı belirlenen kişi, kendisine ait her şeyle birlikte ateşe atılacak. Çünkü RAB'bin Antlaşması'nı bozup İsrail'de iğrenç bir günah işledi.”
16Sabah erkenden kalkan Yeşu, İsrail halkını oymak oymak öne çıkardı. Bunlardan Yahuda oymağı belirlendi. 17Yahuda boylarını teker teker öne çıkardığında, Zerah boyu belirlendi. Zerahlılar aile aile öne çıkarıldığında Zavdi ailesi belirlendi. 18Zavdi ailesinin erkekleri teker teker öne çıkarıldığında Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan belirlendi.
19O zaman Yeşu Akan'a, “Oğlum” dedi, “İsrail'in Tanrısı RAB'bin hakkı için doğruyu söyle[a], ne yaptın, söyle bana, benden gizleme.”
20Akan, “Doğru” diye karşılık verdi, “İsrail'in Tanrısı RAB'be karşı günah işledim. Yaptığım şu: 21Ganimetin içinde Şinar[b] işi güzel bir kaftan, iki yüz şekel[c] gümüş, elli şekel[ç] ağırlığında bir külçe altın görünce dayanamayıp aldım. En altta gümüş olmak üzere, tümünü çadırımın ortasında toprağa gömdüm.”
22Yeşu'nun görevlendirdiği adamlar hemen çadıra koştular. Gömülmüş eşyaları orada buldular. Gümüş en alttaydı. 23Tümünü çadırdan çıkardılar, Yeşu'ya ve İsrail halkına getirip RAB'bin önünde yere serdiler.
24Yeşu ile İsrail halkı, Zerah oğlu Akan'ı, gümüşü, altın külçeyi, kaftanı, Akan'ın oğullarıyla kızlarını, sığır ve davarlarıyla eşeğini, çadırıyla bütün eşyalarını alıp Akor[d] Vadisi'ne götürdüler. 25Yeşu Akan'a, “Bizi neden bu felakete sürükledin?” dedi, “RAB de bugün seni felakete sürükleyecek.” Ardından bütün İsrail halkı Akan'ı taşa tuttu; kendisine ait ne varsa taşlayıp yaktı. 26Akan'ın üzerine taşlardan büyük bir yığın yaptılar. Bu yığın bugün de duruyor. Bunun üzerine RAB'bin öfkesi dindi. Oranın bugün de Akor Vadisi diye anılmasının nedeni budur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-26 Akan’ın öyküsü Rahav’ın öyküsüyle tam bir karşıtlık sergiler. Kenanlı bir fahişe olan Rahav, RAB’be iman ettiği için RAB’bin halkı arasına kabul edilir (bkz. Yşu.2:1-24’e ait not). Bir İsrailli (üstelik Yahuda oymağından) olanAkan ise RAB’be ihanet ettiği için RAB’bin halkı arasından atılır. Bu ayrıca, RAB’bin antlaşma yaptığı ve O’na hizmet eden topluluğun tek bir adamın günahından nasıl olumsuz biçimde etkilendiğinin öyküsüdür (bkz. Yşu.7:1,Yşu.7:11; Yşu.22:20).
7:2 Eriha’dan...Ay Kenti’ne İki kent arası, Kenan topraklarının ortasında yükselen dağ silsilesine doğru uzanan vadi boyunca yaklaşık 25 km’lik bir yamaçtı. İsrailliler’in Gilgal’danAy Kenti’ne geçişi, nisbeten savunmasız olan Şeria Vadisi’den ayrılıp ülkenin orta dağlık bölgelerinde sağlam bir konumda olmalarını sağlayacaktı. Bazı uzmanlar (İbranice’de ‘harabe’ anlamına gelen) Ay Kenti’nin Beytel’in 3 km doğusunda bulunan et-Tel olduğunu savunur. Beytaven ‘Kötülük evi’ anlamına gelir. Bu ad, ilk olarak ya ‘Tanrı evi’anlamına gelen Beytel’i aşağılamak için Beytel yerine ya da Beytel’in yakınında putlara tapılan bir yer için kullanılmış ve zamanla halk arasında yerleşmiştir.
7:6 Yeşu giysilerini yırtarak Yas, keder göstergesi (bkz. Yar.37:34 ve ilgili not; Yar.44:13; Hak.11:35). Duasından da anlaşıldığı gibi Yeşu’nun (ve halkın) kederi, RAB’bin savaşta İsrail askerleriyle birlikte olmamasıydı. RAB onlarla olmadığı sürece Kenan topraklarını fethetmeleri imkânsızdı. başından aşağı toprak döküp Bkz. Eyü.2:12; Ağı.2:10 ve ilgili notlar.
7:9 kendi yüce adın Krş. Say.14:13-16; Yas.9:28-29. Yeşu, tüm dünyanın önünde Tanrı’nın saygınlığının İsrail halkının tutumuna ve durumuna bağlı olduğunu hatırlatmaktadır.
7:11 İsrailliler günah işlediler Bkz. Yşu.7:1-26’ya ait not ; Yşu.22:20. antlaşmayı bozdular Bkz. Yşu.7:15.
7:12 adanmış eşyaları Bkz. Yşu.6:18’e ait not.
7:13 Kendinizi... kutsayın Bkz. Yşu.3:5’e ait not.
7:14 RAB’bin belirleyeceği oymak Muhtemelen Urim ve Tummim aracılığıyla (bkz. Çık.28:30’a ait not; ayrıca bkz. 1Sa.14:41’e ait not).
7:15 İsrail’de iğrenç bir günah Bkz. Yas.22:21; Hak.19:23-24 ve ilgili not; Hak.20:6,Hak.20:10; 2Sa.13:12.
7:19 İsrail’in Tanrısı RAB’bin hakkı için doğruyu söyle İbranice’den birebir çevirisi: “İsrail’in Tanrısı RAB’be yücelik ver.” Bu deyim, birine ant içirmek için kullanılırdı (bkz. Yu.9:24’ e ait not).
7:21 Şinar Babil.
7:24 bütün eşyalarını Ailesinin başı (ve temsilcisi) olarakAkan, tüm ev halkını kendi suçuna ve dolayısıyla cezasına ortak etti (krş. 1Ko.5. bölüm). Ortadoğu kültürüne göre, topluluk tek bir üye (özellikle o topluluğun başı) ile temsil edilir. Akor ‘Sıkıntı’ anlamına gelir.
7:25 Akan’ı taşa tuttu Bkz. Çık.19:13; Lev.24:23; Say.15:36. Taşlama cezası, RAB’bin antlaşmasına sadık olan topluma karşı işlenen bir günah karşılığında verilirdi. Topluca yapıldığı için son olarak hangi taşın kişinin ölümüne neden olduğu bilinmezdi.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş