Yeşu 7:14-26

14Sabah olunca oymak oymak dizilip sırayla öne çıkacaksınız. RAB'bin belirleyeceği oymak, boy boy öne çıkacak. RAB'bin belirleyeceği boy, aile aile öne çıkacak. Yine RAB'bin belirleyeceği ailenin erkekleri teker teker öne çıkacak. 15Adanmış eşyaları aldığı belirlenen kişi, kendisine ait her şeyle birlikte ateşe atılacak. Çünkü RAB'bin Antlaşması'nı bozup İsrail'de iğrenç bir günah işledi.”
16Sabah erkenden kalkan Yeşu, İsrail halkını oymak oymak öne çıkardı. Bunlardan Yahuda oymağı belirlendi. 17Yahuda boylarını teker teker öne çıkardığında, Zerah boyu belirlendi. Zerahlılar aile aile öne çıkarıldığında Zavdi ailesi belirlendi. 18Zavdi ailesinin erkekleri teker teker öne çıkarıldığında Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan belirlendi.
19O zaman Yeşu Akan'a, “Oğlum” dedi, “İsrail'in Tanrısı RAB'bin hakkı için doğruyu söyle[a], ne yaptın, söyle bana, benden gizleme.”
20Akan, “Doğru” diye karşılık verdi, “İsrail'in Tanrısı RAB'be karşı günah işledim. Yaptığım şu: 21Ganimetin içinde Şinar[b] işi güzel bir kaftan, iki yüz şekel[c] gümüş, elli şekel[ç] ağırlığında bir külçe altın görünce dayanamayıp aldım. En altta gümüş olmak üzere, tümünü çadırımın ortasında toprağa gömdüm.”
22Yeşu'nun görevlendirdiği adamlar hemen çadıra koştular. Gömülmüş eşyaları orada buldular. Gümüş en alttaydı. 23Tümünü çadırdan çıkardılar, Yeşu'ya ve İsrail halkına getirip RAB'bin önünde yere serdiler.
24Yeşu ile İsrail halkı, Zerah oğlu Akan'ı, gümüşü, altın külçeyi, kaftanı, Akan'ın oğullarıyla kızlarını, sığır ve davarlarıyla eşeğini, çadırıyla bütün eşyalarını alıp Akor[d] Vadisi'ne götürdüler. 25Yeşu Akan'a, “Bizi neden bu felakete sürükledin?” dedi, “RAB de bugün seni felakete sürükleyecek.” Ardından bütün İsrail halkı Akan'ı taşa tuttu; kendisine ait ne varsa taşlayıp yaktı. 26Akan'ın üzerine taşlardan büyük bir yığın yaptılar. Bu yığın bugün de duruyor. Bunun üzerine RAB'bin öfkesi dindi. Oranın bugün de Akor Vadisi diye anılmasının nedeni budur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-26 Akan’ın öyküsü Rahav’ın öyküsüyle tam bir karşıtlık sergiler. Kenanlı bir fahişe olan Rahav, RAB’be iman ettiği için RAB’bin halkı arasına kabul edilir (bkz. Yşu.2:1-24’e ait not). Bir İsrailli (üstelik Yahuda oymağından) olanAkan ise RAB’be ihanet ettiği için RAB’bin halkı arasından atılır. Bu ayrıca, RAB’bin antlaşma yaptığı ve O’na hizmet eden topluluğun tek bir adamın günahından nasıl olumsuz biçimde etkilendiğinin öyküsüdür (bkz. Yşu.7:1,Yşu.7:11; Yşu.22:20).
7:14 RAB’bin belirleyeceği oymak Muhtemelen Urim ve Tummim aracılığıyla (bkz. Çık.28:30’a ait not; ayrıca bkz. 1Sa.14:41’e ait not).
7:15 İsrail’de iğrenç bir günah Bkz. Yas.22:21; Hak.19:23-24 ve ilgili not; Hak.20:6,Hak.20:10; 2Sa.13:12.
7:19 İsrail’in Tanrısı RAB’bin hakkı için doğruyu söyle İbranice’den birebir çevirisi: “İsrail’in Tanrısı RAB’be yücelik ver.” Bu deyim, birine ant içirmek için kullanılırdı (bkz. Yu.9:24’ e ait not).
7:21 Şinar Babil.
7:24 bütün eşyalarını Ailesinin başı (ve temsilcisi) olarakAkan, tüm ev halkını kendi suçuna ve dolayısıyla cezasına ortak etti (krş. 1Ko.5. bölüm). Ortadoğu kültürüne göre, topluluk tek bir üye (özellikle o topluluğun başı) ile temsil edilir. Akor ‘Sıkıntı’ anlamına gelir.
7:25 Akan’ı taşa tuttu Bkz. Çık.19:13; Lev.24:23; Say.15:36. Taşlama cezası, RAB’bin antlaşmasına sadık olan topluma karşı işlenen bir günah karşılığında verilirdi. Topluca yapıldığı için son olarak hangi taşın kişinin ölümüne neden olduğu bilinmezdi.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş