Yeşu 9

9
Givonlular'ın Hilesi
1Şeria Irmağı'nın ötesinde, dağlık bölgede, Şefela'da ve Lübnan'a kadar uzanan Akdeniz kıyısındaki bütün krallar –Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus kralları– olup bitenleri duyunca, 2Yeşu'ya ve İsrail halkına karşı hep birlikte savaşmak için bir araya geldiler. 3Givon halkı ise Yeşu'nun Eriha ve Ay kentlerine yaptıklarını duyunca 4hileye başvurdu. Kendilerine elçi süsü vererek eşeklerinin sırtına yıpranmış heybeler, eski, yırtık ve yamalı şarap tulumları yüklediler. 5Ayaklarında yıpranmış, yamalı çarıklar, sırtlarında da eski püskü giysiler vardı. Azık torbalarındaki bütün ekmekler kurumuş, küflenmişti. 6Adamlar Gilgal'daki ordugaha, Yeşu'nun yanına gittiler. Ona ve İsrail halkına, “Uzak bir ülkeden geldik” dediler, “Bizimle bir barış antlaşması yapmanızı istiyoruz.”
7 Ama İsrailliler Hivliler'e[a], “Sizinle neden antlaşma yapalım?” diye karşılık verdiler, “Belki de yakınımızda yaşıyorsunuz.”
8Givonlular Yeşu'ya, “Biz senin kullarınız” dediler.
Yeşu, “Kimsiniz, nereden geliyorsunuz?” diye sordu.
9Onlar da, “Çok uzak bir ülkeden kalkıp geldik” dediler. “Çünkü Tanrın RAB'bin ününü duyduk. Tanrın'la ilgili haberleri, Mısır'da yaptığı her şeyi, 10 Şeria Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala, Heşbon Kralı Sihon'a ve Aştarot'ta egemenlik süren Başan Kralı Og'a neler yaptığını da duyduk. 11Bunun üzerine önderlerimiz ve ülkemizin bütün halkı bize şöyle dediler: ‘Onları karşılamak için yanınıza yiyecek alıp yola çıkın ve onlara, biz sizin kullarınızız; bunun için bizimle bir barış antlaşması yapmanızı istiyoruz deyin.’ 12Size gelmek için yola çıktığımız gün azık olarak evden aldığımız şu ekmekler sıcacıktı. Bakın şimdi, kurumuş, küflenmişler. 13Şarap doldurduğumuz şu tulumlar yeniydi, bakın nasıl sıyrılıp yırtılmış. Bunca yol geldiğimiz için giysilerimiz ve çarıklarımız yıprandı.”
14İsrailliler, RAB'be danışmadan Givonlular'ın sunduğu yiyecekleri aldılar. 15Yeşu da onları sağ bırakacağına söz verip onlarla bir barış antlaşması yaptı. Topluluğun önderleri de antlaşmaya bağlı kalacaklarına ant içtiler. 16Ne var ki, antlaşmadan üç gün sonra Givonlular'ın yakında, komşu topraklarda yaşadıklarını öğrendiler. 17Bunun üzerine yola çıkıp üç gün sonra onların kentlerine vardılar. Bu kentler Givon, Kefira, Beerot ve Kiryat-Yearim'di. 18Ancak İsrailliler bunlara dokunmadılar. Çünkü topluluğun önderleri, İsrail'in Tanrısı RAB adına ant içmişlerdi.
Bu yüzden topluluk önderlere karşı söylenmeye başladı. 19Önderler ise, “Biz İsrail'in Tanrısı RAB adına ant içtik; bu yüzden onlara el süremeyiz” diye karşılık verdiler, 20“Ant içtiğimiz için onları sağ bırakacağız; yoksa Tanrı'nın gazabına uğrarız.” 21Sonra halka, “Onları sağ bırakalım” dediler, “Ama bütün topluluk için odun kesip su çekmekle görevlendirilsinler.” Böylece önderler vermiş oldukları sözü tuttular.
22Ardından Yeşu Givonlular'ı çağırıp, “Yakınımızda yaşadığınız halde neden çok uzaktan geldiğinizi söyleyip bizi aldattınız?” dedi, 23“Bunun için artık lanetlisiniz. Hep köle kalacaksınız. Tanrım'ın Tapınağı için odun kesip su çekeceksiniz.”
24Givonlular, “Efendimiz, Tanrın RAB'bin kulu Musa'ya verdiği buyruğu duyduk” diye karşılık verdiler, “Musa'ya bütün ülkeyi size vermesini, ülkede yaşayanların hepsini yok etmenizi buyurduğunu duyduk. Sizden çok korktuk, can korkusuyla böyle davrandık. 25Şimdi senin elindeyiz. Sana göre adil ve doğru olanı yap.”
26Bunun üzerine Yeşu onları İsrailliler'in elinden kurtardı, öldürülmelerine izin vermedi. 27O gün onları topluluk için ve gelecekte RAB'bin seçeceği yerde yapılacak RAB'bin sunağı için odun kesip su çekmekle görevlendirdi. Bugün de bu işi yapıyorlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-27 Givonlular’ın İsrail’in önderlerini kandırıp onlarla barış antlaşması yapması anlatılmaktadır.
9:1 Şeria Irmağı’nın ötesinde Kenan toprakları, daha önceden bölgeye dışarıdan gelip yerleşmiş halkların yaşadığı küçük, bağı msız kent krallıklarıyla doluydu (krş. Yşu.1:1-2 ile Yar.15:19; ayrıca bkz. Çık.3:8’e ait not).
9:3 Givon Yeruşalim’in hemen kuzeyinde bulunan ve bugün El-Cib adıyla bilinen, bol su kaynakları olan kent. Givonlular, birkaç komşu kentle ittifak içindeydi ( Yşu.9:17) ve anlaşılan bu ittifakta en etkin konumdaydı.
9:7 Hivliler’e Givonlular Hiv halkındandı (bkz. Yşu.11:19; Yar.10:17; Yar.34:2; Yar.36:2; Çık.23:23; Hak.3:3-5). Muhtemelen Kuzey Mezopotamyalı Hurlular’la akrabalıkları bulunan, Kenan topraklarında yaş ayan Horlular’la aynı kökendendiler.
9:15 barış antlaşması Tanrı’nın kutsal adı üzerine içilen ant İsrailliler için bağlayıcıydı (bkz. Çık.20:7; Lev.19:12; 1Sa.14:24). Taraflardan biri andı bozarsa, Tanrı’nın kutsal adına saygısızlık etmiş olurdu.
9:23 lanetlisiniz Peygamber Nuh’un önbildirisi (“Kenan, Sam’a kul olsun”, Yar.9:25-26) bu olayla kısmen gerçekleşmiş oldu. Buluşma Çadırı’ndaki (ve daha sonra tapınakta) ibadet sırasında çok miktarda odun ve su kullanılır (kurbanlar ve arınma için) ve bu fazladan iş yükü yaratırdı.
9:27 RAB’bin seçeceği yerde Yeşu, Buluşma Çadırı’nı (sunağı yla birlikte) Şilo’ya götürdü; Çadır, Samuel’in zamanına kadar (1Sa.4:3) orada kaldı. Daha sonra RAB kalıcı bir tapınak kurmak için Yeruşalim’i seçecekti (1Kr.9:3).

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş