Süleyman'ın Özdeyişleri 11

11
1RAB hileli teraziden iğrenir,
Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır.
2Küstahlığın ardından utanç gelir,
Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.
3Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir,
Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür.
4Gazap günü servet işe yaramaz,
Oysa doğruluk ölümden kurtarır.
5Dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler,
Kötü kişiyse kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer.
6Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır,
Ama haini kendi hırsı ele verir.
7Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur,
Güvendiği güç de biter.
8Doğru kişi sıkıntıdan kurtulur,
Onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker.
9Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür,
Oysa doğrular bilgi sayesinde kurtulur.
10Doğruların başarısına kent bayram eder,
Kötülerin ölümüne sevinç çığlıkları atılır.
11Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir,
Ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder.
12Başkasını küçük gören sağduyudan yoksundur,
Akıllı kişiyse dilini tutar.
13Dedikoducu sır saklayamaz,
Oysa güvenilir insan sırdaş olur.
14Yol göstereni olmayan ulus düşer,
Danışmanı bol olan zafere gider.
15Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür,
Kefaletten kaçınan güvenlik içinde yaşar.
16Sevecen kadın onur[a],
Zorbalarsa yalnızca servet kazanır.
17İyilikseverin yararı kendinedir,
Gaddarsa kendi başına bela getirir.
18Kötü kişinin kazancı aldatıcıdır,
Doğruluk ekenin ödülüyse güvenlidir.
19Yürekten doğru olan yaşama kavuşur,
Kötülüğün ardından giden ölümünü hazırlar.
20RAB sapık yürekliden iğrenir,
Dürüst yaşayandan hoşnut kalır.
21Bilin ki, kötü kişi cezasız kalmaz,
Doğruların soyuysa kurtulur.
22Sağduyudan yoksun kadının güzelliği,
Domuzun burnundaki altın halkaya benzer.
23Doğruların isteği hep iyilikle sonuçlanır,
Kötülerin umutlarıysa gazapla.
24Eliaçık olan daha çok kazanır,
Hak yiyenin sonuysa yoksulluktur.
25Cömert olan bolluğa erecek,
Başkasına su verene su verilecek.
26Halk buğday istifleyeni lanetler,
Ama buğday satanı kutsar.
27İyiliği amaç edinen beğeni kazanır,
Kötülüğü amaç edinense kötülüğe uğrar.
28Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek,
Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.
29Ailesine sıkıntı çektirenin mirası yeldir,
Ahmaklar da bilgelerin kulu olur.
30Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer,
Bilge kişi insanları kazanır.
31 Bu dünyada doğru kişi bile cezalandırılırsa,
Kötülerle günahlıların cezalandırılacağı kesindir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1 hileli teraziden iğrenir Bkz. Lev.19:35 ve ilgili not ; Hoş.12:7; Amo.8:5-6; Mik.6:9-11 ; ayrıca bkz. Özd.16:11; Özd.20:10,Özd.20:23. Hilesiz tartıdan Bkz. Özd.16:11’e ait not.
11:2 Küstahlığın ardından utanç gelir Yıkımla birlikte (bkz. Özd.16:18; krş. kibirli Asur’un utandırılması, Yşa.10:12; ayrıca krş. Yşa.14:13-15). bilgelik alçakgönüllülerdedir Onurla birlikte (bkz. Özd.15:33’e ait not).
11:3 Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür Bkz. Özd.11:6; Özd.19:3.
11:4 Gazap günü Bkz. Yşa.10:3; Sef.1:18. doğruluk ölümden kurtarır Bkz. Özd.2:16-18; Özd.3:2; Özd.10:2; Özd.13:21.
11:5 yolunu düzler Bkz. Özd.11:3 ; Özd.10:9 ; Yşa.45:13.
11:6 Krş. Özd.11:3-4.
11:7 umutları yok olur Bkz. Özd.11:23; Özd.10:28.
11:8 Krş. Mordekay’ın kurtulması ve Haman’ın idam edilmesi, Est.5:14; Est.7:10.
11:9 başkalarını ağzıyla yıkıma götürür İftira atarak (krş. Özd.10:18).
11:10 kent bayram eder Bkz. Özd.28:12; Özd.29:2. Doğruların başarısı tüm kent halkına berekettir (bkz. “doğru kişi”, Mat.1:19’a ait not).
11:11 kötülerin ağzı Kötülerin hileleri, sahtekârlıkları ve sebep oldukları çekişmeler anlamında (bkz. Özd.11:9; Özd.6:12-14).
11:12 Başkasını küçük gören Bkz. Özd.10:18; Özd.14:21. dilini tutar Bkz. Özd.10:19.
11:14 Bkz. Özd.15:22; Özd.20:18; Özd.24:6. Danışmanı Bkz. 2Sa.16:23; Yşa.1:26.
11:15 Bkz. Özd.6:1’e ait not.
11:16 Bkz. Özd.22:1. “Onur” sözcüğünden sonra Septuaginta’da şu tümceler geçer: “Ama doğruluktan nefret eden kadın onursuzluk tahtıdır. Tembeller servetten yoksun olur.”.
11:17 yararı kendinedir Bkz. Mat.5:7. kendi başına bela getirir Bkz. Yar.34:25-30; Yar.49:7.
11:18 aldatıcıdır Çünkü geçicidir (bkz. Özd.10:2’ye ait not; ayrıca bkz. Hag.1:6). ödülüyse güvenlidir Bkz. Özd.10:24; Gal.6:8-9; Yak.3:18.
11:19 yaşama kavuşur Bkz. Özd.10:16; Özd.12:28; Özd.19:23. ölümünü hazırlar Bkz. Özd.5:23; Özd.21:16; Rom.6:23; Yak.1:15.
11:20 sapık yürekliden iğrenir Bkz. Özd.3:32 ve ilgili not; Özd.16:5.
11:21 cezasız kalmaz Bkz. Özd.6:29.
11:22 Sağduyudan yoksun Bkz. örn. 1Sa.25:33. altın halkaya Bkz. Yar.24:47; Yşa.3:18-23; Hez.16:12.
11:25 Cömert olan bolluğa erecek Bkz. Özd.22:9; 2Ko.9:6; krş. Luk.6:38.
11:26 buğday istifleyeni Muhtemelen kıtlık zamanlarında fiyatları yükseltmek için.
11:27 İyiliği amaç edinen beğeni kazanır Krş. Özd.11:25. Kötülüğüamaç edinense kötülüğe uğrar Krş. Özd.11:8 ve ilgili not ; Özd.1:18.
11:28 Zenginliğine güvenen Bkz. Mez.49:6; Mez.62:10 ve ilgili not; krş. 1Ti.6:17. dalındaki yaprak gibi Bkz. Mez.1:3; Yar.49:22; Yer.17:8.
11:30 yaşam ağacının Bkz. Özd.3:18’e ait not. insanları kazanır İnsanları bilgeliğe ve doğruluğa özendirir (bkz. Dan.12:3; 1Ko.9:19-22; Yak.5:19-20).
11:31 doğru kişi bile cezalandırılırsa Bkz. örn. Musa, Say.20:11-12; Davut, 2Sa.11:10. Kötülerle günahlıların cezalandırılacağı kesindir Bkz. Özd.1:18; Özd.1:31 ve ilgili not; Mez.11:6; Mez.73:18-19.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş