Süleyman'ın Özdeyişleri 2

2
Bilgeliğin Yararları
1-2Oğlum, bilgeliğe kulak verip
Yürekten akla yönelerek
Sözlerimi kabul eder,
Buyruklarımı aklında tutarsan,
3Evet, aklı çağırır,
Ona gönülden seslenirsen,
4Gümüş ararcasına onu ararsan,
Onu ararsan define arar gibi,
5RAB korkusunu anlar
Ve Tanrı'yı yakından tanırsın.
6Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB'dir.
O'nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.
7Doğru kişileri başarıya ulaştırır,
Kalkanıdır dürüst yaşayanların.
8Adil olanların adımlarını korur,
Sadık kullarının yolunu gözetir.
9O zaman anlarsın her iyi yolu,
Neyin doğru, haklı ve adil olduğunu.
10Çünkü yüreğin bilgelikle dolacak,
Zevk alacaksın bilgiden.
11Sağgörü sana bekçilik edecek
Ve akıl seni koruyacak.
12Bunlar seni kötü yoldan,
Ahlaksızın sözlerinden kurtaracak.
13Onlar ki karanlık yollarda yürümek için
Doğru yoldan ayrılırlar.
14Kötülük yapmaktan hoşlanır,
Zevk alırlar kötülüğün aşırısından.
15Yolları dolambaçlı,
Yaşayışları çarpıktır.
16-17Bilgelik, gençken evlendiği eşini terk eden,
Tanrı'nın önünde içtiği andı unutan ahlaksız kadından,
Sözleriyle yaltaklanan
Vefasız kadından seni kurtaracak.
18O kadının evi insanı ölüme,
Yolları ölülere götürür.
19Ona gidenlerden hiçbiri geri dönmez,
Yaşam yollarına erişmez.
20Bu nedenle sen iyilerin yolunda yürü,
Doğruların izinden git.
21Çünkü ülkede yaşayacak olan doğrulardır,
Dürüst kişilerdir orada kalacak olan.
22Kötüler ülkeden sürülecek,
Hainler sökülüp atılacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 kulak verip Sadece dinlemeyi değil, itaat etmeyi de içermektedir (bkz. Yşa.55:3; Yer.13:15).
2:2 aklında tutarsan Krş. Mez.119:11.
2:4 Gümüş... define Krş. Eyü.28:9-12.
2:5 RAB korkusunu Bkz. Özd.1:7’ye ait not. Tanrı’yı... tanırsın Tanrı’yla yakın bir ilişkide olmak (krş. Yer.9:23-24; Yu.17:3; Flp.3:10 ve ilgili not) ve O’nun öğütlerini bilmek anlamındadır (Flp.2:6). Tanrı’yı tanıma, “RAB korkusu”nun bir parçasıdır.
2:7 başarıya Erdemlere (doğruluk, dürüstlük, sadakat) yapılan vurgu, Süleyman’ın Özdeyişleri’nde başarı kavramının öncelikle ahlaklı olmakla ilgili olduğunu gösterir.
2:9-11 RAB’bi tanıyan ve hikmeti benimseyen biri hangi seçimleri yapması gerektiğini bilir (krş. İbr.5:11-14).
2:9 her iyi yolu Krş. “doğru yollar”, Mez.23:3 ve ilgili not. doğru, haklı ve adil Bkz. Özd.1:3 ve ilgili not.
2:10 zevk Bkz. Özd.16:24 ve ilgili not; krş. Özd.3:17.
2:11 bekçilik edecek... koruyacak Bkz. Özd.2:8. Bilgelik sadece insanı daha zeki kılmak için verilmez; bilgeliğin en önemli işlevlerinden biri kötüden ve kötülükten sakınmayı öğretmektir (bkz. Özd.2:12,Özd.2:16-17).
2:12-19 Bkz. Özd.1:11’e ait not.
2:12 Ahlaksızın sözlerinden Krş. Özd.2:14; bkz. Özd.6:12,Özd.6:17; Özd.8:13; Özd.10:31-32; Özd.17:20; Özd.19:28.
2:13 Doğru yoldan Bkz. Özd.3:6 ve ilgili not; Özd.9:15. karanlık yollarda Bkz. Yu.3:19-21; ayrıca bkz. Eyü.24:14-17; Yşa.29:15; Rom.13:12.
2:14 hoşlanır, Zevk alırlar kötülüğün aşırısından Bkz. Özd.1:10-19.
2:15 Yolları dolambaçlı Bkz. Yşa.59:7-8.
2:16-17 ahlaksız kadından... Vefasız kadından Bkz. Özd.5:20; Özd.7:5; krş. Özd.6:24; Özd.23:27. Tanrı’nın önünde içtiği andı Muhtemelen Tanrı’nın huzurunda yapılan evlilik antlaşmasından söz edilmektedir (bkz. Hez.16:8; Mal.2:14). Sözleriyle yaltaklanan Bkz. Özd.7:21; krş. Özd.5:3 ve ilgili not; Özd.6:24.
2:18 ölüme... götürür Krş. Özd.5:5; Özd.7:27; Özd.9:18.
2:21 ülkede yaşayacak olan Tanrı’nın İbrahim’in soyundan gelen imanlılara (bkz. Yar.12:7; Yar.17:8; Yas.4:1) ve doğru saydığı kiş ilere (Mez.37:9,Mez.37:11,Mez.37:29; krş. Mat.5:5) verdiği vaattir.
2:22 ülkeden sürülecek... sökülüp atılacak Antlaşmaya bağlı kalmamak da aynı cezayı gerektirir (bkz. Yas.28:63; krş. Mez.37:9,Mez.37:28).

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş