Süleyman'ın Özdeyişleri 24

24
(19)
1Kötülere imrenme,
Onlarla birlikte olmayı isteme.
2Çünkü yürekleri zorbalık tasarlar,
Dudakları belalardan söz eder.
(20)
3Ev bilgelikle yapılır,
Akılla pekiştirilir.
4Bilgi sayesinde odaları
Her türlü değerli, güzel eşyayla dolar.
(21)
5Bilgelik güçten,
Bilgi kaba kuvvetten üstündür[a].
6Savaşmak için yöntem,
Zafer kazanmak için birçok danışman gerekli.
(22)
7Ahmak için bilgelik ulaşılamayacak kadar yüksektir,
Kent kurulunda ağzını açamaz.
(23)
8Kötülük tasarlayan kişi
Düzenbaz olarak bilinecektir.
9Ahmakça tasarılar günahtır,
Alaycı kişiden herkes iğrenir.
(24)
10Sıkıntılı günde cesaretini yitirirsen,
Gücün kıt demektir.
(25)
11Ölüm tehlikesi içinde olanları kurtar,
Ölmek üzere olanları esirge.
12“İşte bunu bilmiyordum” desen de,
İnsanın yüreğindekini bilen sezmez mi?
Senin canını koruyan anlamaz mı?
Ödetmez mi herkese yaptığını?
(26)
13Oğlum, bal ye, çünkü iyidir,
Süzme bal damağa tatlı gelir.
14Bilgelik de canın için öyledir, bilmiş ol.
Bilgeliği bulursan bir geleceğin olur
Ve umudun boşa çıkmaz.
(27)
15Ey kötü adam, doğru kişinin evine karşı pusuya yatma,
Konutunu yıkmaya kalkma.
16Çünkü doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar,
Ama kötüler felakette yıkılır.
(28)
17Düşmanın düşüşüne keyiflenme,
Sendelemesine sevinme.
18Yoksa RAB görür ve hoşnut kalmaz
Ve düşmanına duyduğu öfke yatışır.
(29)
19Kötülük edenlere kızıp üzülme,
Onlara özenme.
20Çünkü kötülerin geleceği yok,
Çırası sönecek onların.
(30)
21Oğlum, RAB'be ve krala saygı göster,
Onlara başkaldıranlarla arkadaşlık etme.
22Çünkü onlar ansızın felakete uğrar,
İnsanın başına ne belalar getireceklerini kim bilir?
Bilgelerin Öbür Özdeyişleri
23Şunlar da bilgelerin sözleridir:
Yargılarken yan tutmak iyi değildir.
24Kötüye, “Suçsuzsun” diyen yargıcı
Halklar lanetler, uluslar kınar.
25Ne mutlu suçluyu mahkûm edene!
Herkes onu candan kutlar.
26Dürüst yanıt
Gerçek dostluğun işaretidir[b].
27İlkin dışardaki işini bitirip tarlanı hazırla,
Ondan sonra evini yap.
28Başkalarına karşı nedensiz tanıklık etme
Ve dudaklarınla aldatma.
29“Bana yaptığını ben de ona yapacağım,
Ödeteceğim bana yaptığını” deme.
30Tembelin tarlasından,
Sağduyudan yoksun kişinin bağından geçtiğimde
31Her yanı dikenlerin, otların
Kapladığını gördüm;
Taş duvar da yıkılmıştı.
32Gördüklerimi derin derin düşündüm,
Seyrettiklerimden ibret aldım.
33 “Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım,
Ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım” demeye kalmadan,
34Yokluk bir haydut gibi,
Yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:17-24:22 Bu bölümlerde 1-9. bölümlerin üslubuna dönülür (bkz. Giriş). Özd.22:17-21 ayetleri, bu kısmın girişi niteliğindedir. Bu ayetlerde bilgeliğin (Özd.22:17) ve bilginin (Özd.22:20) önemi vurgulanır.
24:1 imrenme Bkz. Özd.24:19; Mez.37:1. Onlarla birlikte olmayı isteme Bkz. Özd.1:15; Özd.23:20.
24:2 zorbalık tasarlar Bkz. Özd.1:11; Özd.6:14; Mez.5:9 ve ilgili notlar; Mez.38:12.
24:3 Ev Bireyin yaşamını veya aile yaşamını simgeler. yapılır Krş. Özd.9:1.
24:4 Özdeyişler Kitabı’nda zenginlerin hep kınandığı görülür; ancak kınanan bu kişiler, özellikle servetlerini ahlakdışı yollarla edinen, paraya aşırı düşkün olanlardır. Özdeyişler’de öngörülen ilkeler (örn. elindekilerden çok Tanrı’ya dayanmak, cömertlik, parayı emek vererek kazanmak, doğru bir şekilde biriktirmek, gayretle çalışmak) benimsendiği sürece, Tanrı’yla yakın bir ilişkiye, onura, bereketli bir yaşama, iyi ilişkilere ve hatta servete sahip olmak mümkündür.
24:5 Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde, ‘Bilge güçlü olur, bilgi sahibi gücünü artırır’ anlamında kullanılır. Bilgelik... Bilgi “Bilgelerin sözlerinden” (bkz. Özd.22:20’ye ait not) oluş an üç kısmın üçüncüsünün başlangıcıdır (ayrıca bkz. Özd.22:17-21). güçten... üstündür Krş. Özd.21:22; bkz. Vai.9:16.
24:7 Kent kurulunda Bkz. Özd.1:21’ e ait not.
24:8 Kötülük tasarlayan Bkz. Özd.24:2 ve ilgili not. Düzenbaz Krş. Özd.12:2; Özd.14:17.
24:9 Ahmakça tasarılar günahtır Krş. Özd.1:10-19; Özd.9:13-18. Alaycı Bkz. Özd.1:22 ve ilgili not; Özd.9:7; Özd.22:10.
24:10 Krş. Yer.12:5; Gal.6:9.
24:11 Krş. Özd.17:15; Yşa.58:6-7.
24:12 İş te bunu bilmiyordum Bkz. Yak.4:17. İnsanın yüreğindekini bilen Bkz. Özd.16:2 ve ilgili not; Özd.21:2; Mez.94:9-11. Ödetmezmi herkese Bkz. Özd.24:29 ve ilgili not.
24:14 Bilgelik de canın için öyledir Bkz. Özd.16:24. geleceğin Bkz. Mez.9:18; Mez.37:37; Yer.29:11.
24:15 pusuya yatma Bkz. Özd.1:11 ve ilgili not; Mez.10:9-10.
24:16 yedi kez ‘Ne kadar çok olursa olsun’ anlamında (bkz. Özd.6:16; Eyü.5:19 ve ilgili not; krş. Özd.26:16). yine kalkar Tanrı, doğru kişiyi, hata yapmış olsa bile eski haline getireceğini ve kurtaracağını vaat eder (krş. Mez.34:19; Mez.37:24; Mik.7:8). kötüler felakette yıkılır Bkz. Özd.24:22; Özd.4:19; Özd.6:15 ve ilgili not; Özd.11:3,Özd.11:5.
24:17 keyiflenme Bkz. Özd.17:5 ve ilgili not.
24:19 Bkz. Mez.37:1; ayrıca bkz. Özd.24:1; Özd.3:31; Özd.23:17.
24:20 geleceği yok Kendisi veya soyundan gelenler için (Özd.24:14; Özd.23:18’e tezat; bkz. Mez.37:2,Mez.37:28,Mez.37:38). Çırası sönecek Bkz. Özd.13:9’a ait not.
24:21-22 RAB’be ve krala saygı göster Vai.8:2-5; 1Pe.2:17; Rom.13:1-7’de de buyrulur. Bu ayetlerde kral, kötülere korku salan biri olarak tasvir edilir (krş. Özd.20:8,Özd.20:26).
24:23 Bkz. Özd.18:5 ve ilgili not.
24:24 Suçsuzsun Bkz. Özd.17:15 ve ilgili not. lanetler Krş. Özd.11:26.
24:26 İbranice’den birebir çevirisi: “Dürüst yanıt veren dudakları öper” veya “Dürüst yanıt dudağa kondurulan öpücük gibidir”.
24:27 Bilge kişi, önce geçimini sağlama sorumluluğunu üstlenir, ondan sonra ev bark sahibi olur.
24:28 nedensiz Bkz. Özd.3:30; Eyü.2:3; ayrıca bkz. Özd.6:19 ve ilgili not; Özd.12:17; Özd.25:18.
24:29 Ödeteceğim bana yaptığını Bkz. Özd.24:12. Özd.20:22’de (bkz. ilgili not) kişi öç alma isteğinden caydırılmaktadır (krş. Özd.25:21-22; Mat.5:43-45; Rom.12:17).
24:30 Bkz. Özd.6:6’ya ait not.
24:31 dikenlerin, otların Bkz. Özd.15:19 ve ilgili not.
24:32 derin derin düşündüm Bkz. Özd.22:17; Özd.23:12 ve ilgili not.
24:33-34 Krş. Özd.6:10-11 ; bkz. Özd.6:11’e ait not.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş