Süleyman'ın Özdeyişleri 27

27
1 Yarınla övünme,
Çünkü ne getireceğini bilemezsin.
2Seni kendi ağzın değil, başkaları övsün,
Kendi dudakların değil, yabancı övsün.
3Taş ağırdır, kum bir yüktür,
Ama ahmağın kışkırtması ikisinden de ağırdır.
4Öfke zalim, hiddet azgındır,
Ama kıskançlığa kim dayanabilir?
5Açık bir azar,
Gizli tutulan sevgiden iyidir.
6Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır,
Ama dostun seni iyiliğin için yaralar.
7Tok insanın canı balı bile çekmez,
Aç kişiye en acı şey tatlı gelir.
8Yuvasından uzak kalan kuş nasılsa,
Yurdundan uzak kalan insan da öyledir.
9Güzel koku ve buhur canı ferahlatır,
Dostun verdiği öğüt insana tatlı gelir.
10Kendi dostunu da babanın dostunu da bırakma
Ve felakete uğradığın gün kardeşinin evine gitme;
Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir.
11Oğlum, bilgece davran ki yüreğim sevinsin,
Beni ayıplayana yanıt vereyim.
12İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır,
Bönse öne atılır ve zarar görür.
13Tanımadığı birine kefil olanın giysisini al;
Bir yabancı için yapıyorsa bunu,
Giysisini rehin tut.
14Sabah sabah komşuya verilen gürültülü bir selam
Küfür sayılır.
15Kavgacı kadının dırdırı
Yağmurlu günde damlaların dinmeyen sesi gibidir.
16Böyle bir kadını dizginlemeye kalkmak,
Rüzgarı ya da yağı avuçta tutmaya çalışmak gibidir.
17Demir demiri biler,
İnsan da insanı...
18İncir ağacını budayan meyvesini yer,
Efendisine hizmet eden onurlandırılır.
19Su görüntümüzü nasıl yansıtıyorsa,
Yürek de insanın içini yansıtır.
20Ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz,
İnsanın gözü de hiç doymaz.
21Altın ocakta, gümüş potada sınanır,
İnsansa aldığı övgüyle sınanır.
22Ahmağı buğdayla birlikte dibekte tokmakla dövsen bile,
Ahmaklığından kurtulmaz.
23Davarına iyi bak,
Sığırlarına dikkat et.
24Çünkü zenginlik kalıcı değildir
Ve taç kuşaktan kuşağa geçmez.
25Çayır biçilince, yeni çimen çıkınca,
Dağlardaki otlar toplanınca,
26Kuzular seni giydirir,
Tekeler tarlanın bedeli olur.
27Keçilerin sütü yalnız seni değil,
Ev halkını, hizmetçilerini de doyurmaya yeter.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:27 Süleyman’ın Özd.10:1-22:16’ya benzer bir başka özdeyişler dizisi.
27:1 Krş. Luk.12:19-20; ayrıca krş. Özd.16:9; Yşa.56:12; Yak.4:13-16.
27:2 başkaları övsün Bkz. 2Ko.10:12,2Ko.10:18.
27:4 kıskançlığa kim dayanabilir? Bkz. Özd.6:34; Ezg.8:6.
27:5 Açık bir azar Özd.15:31’de “yaşam veren uyarılar” olarak adlandırılır (krş. Gal.2:14).
27:6 Bkz. Özd.28:23. Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır Bkz. Mat.26:49. dostun... iyiliğin için yaralar Krş. Mez.141:5 ve ilgili not.
27:8 Yurdundan uzak kalan insan Güvenliğini yitirmiştir ve ayartıya karşı savunmasızdır (krş. Özd.7:21-23).
27:11 Oğlum, bilgece davran Bkz. Özd.10:1 ve ilgili not. Beni ayıplayana yanıt vereyim Bilge bir oğlun bilgece davranışları (veya öğrenci), onu yetiştiren babanın (veya öğretmenin) değerinin güçlü bir kanıtıdır.
27:12 Bönse Bkz. Özd.1:4’e ait not. öne atılır ve zarar görür Bkz. Özd.7:22-23; Özd.9:16-18.
27:13 Bkz. Özd.20:16’ya ait not.
27:14 komşuya verilen... bir selam Muhtemelen ikiyüzlülükle, komşunun beğenisini kazanmak için (krş. Mez.12:2).
27:15 Bkz. Özd.19:13 ve ilgili not.
27:18 meyvesini yer Krş. 2Ti.Özd.2:6. onurlandırılır Bkz. Yar.39:4; Mat.25:21; Luk.12:42-44; Yu.12:26.
27:19 Yürek de insanın içini yansıtır Bkz. Mez.51:6.
27:20 Ölüm ve yıkım Bkz. Eyü.26:6’ya ait not; ayrıca bkz. Özd.15:11. insana doymaz Bkz. Özd.30:15-16; Yşa.5:14; Hab.2:5. İnsanın gözü de hiç doymaz Bkz. Vai.4:8.
27:21 Altın... potada Bkz. Özd.17:3; Mez.12:6 ve ilgili not. İnsansa aldığı övgüyle sınanır RAB imanlının karakterini geliştirmek için sıkıntıları nasıl kullanıyorsa aynı şekilde övgüleri de aynı amaçla kullanır. Övgü alan bir imanlı, o anda karakterini açığa çıkarır; bilge bir imanlı aldığı övgülerden ötürü gurura kapılmaz ve dalkavukluğa karşı uyanık olur (krş. Özd.12:8; Luk.6:26; Yu.12:42-43; bkz. örn. 1Sa.18:7).
27:22 dibekte Bir tür havan (bkz. Say.11:8). Ahmaklığından kurtulmaz Bu kişiler sert cezalara karşın değişmeyi reddederler (bkz. Özd.20:30’a ait not; ayrıca bkz. Özd.26:11; Yer.5:3 ve ilgili not).
27:23-27 Çiftçiliğin sağladığı güveni ve yararı öven bu kısım, o çağda ekonominin tarım ve hayvancılığa dayandığını gösterir.
27:24 zenginlik kalıcı değildir Bkz. Özd.23:5; Mat.6:19; krş. Yer.17:11; Luk.12:20-21; 1Ti.6:17. taç kuşaktan kuşağa geçmez Krş. Özd.29:14. Krallar bile zenginliklerini ve güçlerini kaybedebilir (bkz. Eyü.19:9; Ağı.5:16).
27:26 tarlanın bedeli Bkz. Özd.31:16.
27:27 hizmetçilerini Bkz. Özd.31:15.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş