Süleyman'ın Özdeyişleri 31

31
Lemuel'in Özdeyişleri
1Massa Kralı Lemuel'in sözleri,
Annesinin ona öğrettikleri:
2“Oğlum, rahmimin ürünü, ne diyeyim?
Adaklarımın yanıtı oğlum, ne diyeyim?
3Gücünü kadınlara,
Gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma!
4“Şarap içmek krallara yakışmaz, ey Lemuel,
Krallara yakışmaz!
İçkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz.
5Çünkü içince kuralları unutur,
Mazlumun hakkını yerler.
6İçkiyi çaresize,
Şarabı kaygı çekene verin.
7İçsin ki yoksulluğunu unutsun,
Artık sefaletini anmasın.
8Ağzını hakkını savunamayan için,
Kimsesizin davasını gütmek için aç.
9Ağzını aç ve adaletle yargıla,
Mazlumun, yoksulun hakkını savun.”
Erdemli Kadın[a]
10Erdemli kadını kim bulabilir?
Onun değeri mücevherden çok üstündür.
11Kocası ona yürekten güvenir
Ve kazancı eksilmez.
12Kadın ona kötülükle değil,
Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.
13Yün, keten bulur,
Zevkle elleriyle işler.
14Ticaret gemileri gibidir,
Yiyeceğini uzaktan getirir.
15Gün ağarmadan kalkar,
Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir.
16Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır,
El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker.
17Giyinip kollarını sıvar,
Canla başla çalışır.
18Ticaretinin kârlı olduğunu bilir,
Çırası gece boyunca yanar.
19Eliyle örekeyi tutar,
Avucunda iği tutar.
20Mazluma kollarını açar,
Yoksula elini uzatır.
21Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz,
Çünkü hepsinin iki kat[b] giysisi vardır.
22Yatak örtüleri dokur,
Kendi giysileri ince mor ketendendir.
23Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar,
Kent kurulunda iyi tanınır.
24Kadın diktiği keten giysilerle
Ördüğü kuşakları tüccara satar.
25Güç ve onurla kuşanmıştır,
Geleceğe güvenle bakar.
26Ağzından bilgelik akar,
Dili iyilik öğütler.
27Ev halkının işlerini yönetir,
Tembellik nedir bilmez.
28Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar,
Kocası onu över.
29“Soylu işler yapan çok kadın var,
Ama sen hepsinden üstünsün” der.
30Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur;
Ama RAB'be saygılı kadın övülmeye layıktır.
31Ellerinin hak ettiğini verin kendisine,
Yaptıkları için kent kurulunda övülsün.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

31:1-9 Üç özdeyişten oluşan bu kısa metin İsrail edebiyatı dışı ndaki kaynaklara dayanır (bkz. Özd.30:1’e ait not). Kral Lemuel’in annesinin verdiği üç öğütte, kralların düşebileceği iki büyük tuzağın (Özd.31:2-3 ve Özd.31:4-7) yanı sıra en temel yükümlülüklerinden biri vurgulanır (Özd.31:8-9; bkz. Yer.22:15-16).
31:1 Annesinin Bölümün tamamı, bilge kadınların rolünü ve önemini vurgulamaktadır. Eski Ortadoğu’da, ana kraliçe, krallar üzerinde çoğunlukla etkili bir konumdaydı (bkz. 1Kr.1:11-13 ve 1Kr.1:11’e ait not).
31:2 Adaklarımın yanıtı oğlum Krş. Hanna, 1Sa.1:11 ve ilgili not. Adaklarımın Bkz. Özd.20:25 ve ilgili not.
31:3 Gücünü kadınlara Çokeşli ilişkiler içine girip sefahate düşmeye karşı uyarı (bkz. Özd.5:8-11; 1Kr.11:1; Neh.13:26 ve ilgili notlar).
31:4 Şarap içmek krallara yakışmaz Bkz. Vai.10:16-17; Hoş.7:5 ve ilgili not; krş. Özd.20:1 ve ilgili not.
31:5 Mazlumun hakkını yerler Bkz. Özd.30:14; krş. Mez.14:4; Mik.3:2-3; ayrıca bkz. Özd.17:15; Yşa.5:22-23; Yşa.10:1-2.
31:8-9 Kral, Tanrı’nın temsilcisi olarak mazlumun ve yoksulun savunucusudur (bkz. Özd.16:10 ve ilgili not; Mez.82:3; krş. Lev.19:15; Eyü.29:12-17; Yşa.1:17 ve ilgili not).
31:10-31 “Erdemli kadını” (Özd.31:10) öven bu ayetler akrostiş biçiminde yazılmıştır; yani her satır sırayla İbranice alfabenin değişik bir harfiyle başlar. “RAB’be saygılı kadının” (Özd.31:30; bkz. Özd.1:7’ye ait not) tanımlanması bakımından Özd.1:1-7’yle ilişkilidir. Böyle bir kadın, neredeyse bilgeliğin kişileştirilmiş halidir; o da bilgelik gibi, değerlidir (Özd.31:10; Özd.3:15; Özd.8:11) ve onu bulan “RAB’bin lütfuna erer” (Özd.8:35; Özd.18:22; bkz. Giriş).
31:10 Erdemli kadını Bkz. Özd.12:4; Özd.31:10-31; örn. Rut.3:11.
31:12 iyilikle karşılık verir Bkz. Özd.18:22; Özd.19:14.
31:14 Ticaret gemileri gibidir ‘Girişken ve uyanık bir kişiliğe sahiptir’ anlamında (bkz. Özd.31:18).
31:15 Gün ağarmadan kalkar Krş. Özd.6:9-10.
31:16 tarlayı gözüne kestirip... bağ diker Krş. Özd.24:30-31.
31:17 Canla başla çalışır Bkz. Özd.10:4 ve ilgili not.
31:20 Mazluma kollarını açar Bkz. Özd.14:21’e ait not; ayrıca bkz. Özd.22:9; Eyü.31:16-22.
31:21 iki kat İbranice’den, “kırmızı” diye de çevrilebilir.
31:22 ince... ketendendir Soylu kişilerin giydiği (bkz. Özd.7:16’ya ait not; Çık.25:4; ayrıca bkz. Yar.41:42). mor Krallara (Hak.8:26; Ezg.3:10) ve zenginlere (Luk.16:19; Va.18:16) özgü soylu renk.
31:23 Kent kurulunda Halkın davalarının görüldüğü yer (bkz. Özd.1:21’e ait not).
31:24 keten giysilerle Bkz. Hak.14:12; Yşa.3:18-23. tüccara Krş. Özd.31:18.
31:25 Güç ve onurla kuşanmıştır Bkz. Mez.109:29 ve ilgili not. Geleceğe güvenle bakar Bilgeliğin temeli olan Rab korkusu, gelecek korkusunu da yener (krş. Eyü.39:7).
31:26 iyilik öğütler Çocuklarına ve dostlarına. O bilge ve sevecen bir danışmandır (bkz. Özd.1:8; Özd.6:20).
31:29 Soylu işler yapan Bu ifade, şiirde kadının “erdemli” (Özd.31:10) kişiliği üzerine kurulan temayı (Özd.31:10-29) zirveye taşımaktadır (Özd.31:10; krş. Yşa.32:8).
31:30 Çekicilik aldatıcı Krş. Özd.5:3 ve ilgili not. güzellik boştur Bkz. 1Pe.3:3-5; krş. Eyü.14:2. RAB’be saygılı Bkz. Özd.1:7’ye ait not. Özd.31:30’da “saygı” olarak çevrilen sözcük, Özd.1:7’deki “korku” ile aynıdır.
31:31 hak ettiğini verin Bkz. Özd.31:16; Özd.12:14. kent kurulunda Bkz. Özd.31:23 ve ilgili not. övülsün Onur, “alçakgönüllülük ve RAB korkusunun ödülüdür” (Özd.22:4).

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş