Süleyman'ın Özdeyişleri 8:21-30

21Böylelikle, beni sevenleri servet sahibi yapar,
Hazinelerini doldururum.
22 RAB yaratma işine başladığında
İlk beni yarattı,
23Dünya var olmadan önce,
Ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım.
24Enginler yokken,
Suları bol pınarlar yokken doğdum ben.
25-26Dağlar daha oluşmadan,
Tepeler belirmeden,
RAB dünyayı, kırları
Ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum.
27RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım,
Engin denizleri ufukla çevirdiğinde,
28Bulutları oluşturduğunda,
Denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde,
29Sular buyruğundan öte geçmesinler diye
Denize sınır çizdiğinde,
Dünyanın temellerini pekiştirdiğinde,
30Baş mimar olarak O'nun yanındaydım.
Gün be gün sevinçle dolup taştım,
Huzurunda hep coştum.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-36 Hem bilgeliğin hem de akılsızlığın 9. bölümde vereceği son çağrılara hazırlık olarak, insanlığa seslenen bilgelik kişileştirilmektedir (bkz. Özd.1:20).
8:21 servet sahibi yapar Bkz. Özd.8:18. Hazinelerini doldururum Bkz. Özd.24:4 ve ilgili notlar.
8:22-31 Bilgelik burada, Tanrı’nın yaratılışta kullandığı sıfattır ve Özd.1:20-33; Özd.3:13-18; Özd.9:1-12’de olduğu gibi kişileştirilmektedir. Bu yüzden, bu ayetler Mesih’in doğrudan bir tanımı olarak yorumlanmamalıdır. Bununla birlikte, Yeni Antlaşma’da Mesih’le ilgili olarak yapılan “Tanrı Sözü” (Yu.1:1-5) ve “Tanrı’nın bilgeliği” (bkz. 1Ko.1:24,1Ko.1:30; Kol.2:3) tanımlamalarına bir paralellik arz eder.
8:22 beni Bilgeliği (bkz. Özd.3:19 ve ilgili not; Mez.104:24).
8:27 gökleri yerine koyduğunda Bkz. Özd.3:19 ve ilgili not.
8:28 Denizin kaynaklarını Bkz. Özd.3:20’ye ait not.
8:29 Denize sınır çizdiğinde Bkz. Yar.1:9 ve ilgili not; Eyü.38:10-11; Mez.104:9. Dünyanın temellerini Bkz. Özd.3:19’a ait not.
8:30 Baş mimar Bilgelik kavramı, ustalıkla yakından ilişkili olarak görüldüğünden, çeşitli alanlarda becerikli olan kişiler de “bilge” olarak nitelendirilirdi (bkz. örn. Buluşma Çadırı’nı yapan Besalel, Çık.31:3; bkz. Özd.1:2’ye ait not). Bu kavram burada bilgeliğin etkinliğini ve Tanrı’yla yakınlığını vurgular. sevinçle dolup taştım... coştum Krş. Eyü.38:7.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş