Hoşea 10

10
1İsrail serpilen bir asmaya benzer,
Meyvesini veriyor.
Meyvesi arttıkça,
Sunakları da arttı.
Ülkesi zenginleştikçe,
Onu güzel dikili taşlarla donattı.
2İçleri yalan doldu,
Şimdi suçlarının cezasını taşımalılar.
RAB sunaklarını yıkacak,
Dikili taşlarını yok edecek.
3O zaman, “Kralsız kaldık” diyecekler,
“Çünkü RAB'den korkmadık.
Kralımız olsa bile,
Ne yapabilirdi bize?”
4Antlaşma yaparken,
Boş sözler veriyor, yalan yere ant içiyorlar,
Bu yüzden davalar, sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor.
5Samiriye'de yaşayanlar
Beytaven'deki inek putu yüzünden korkuya kapılacak.
Halkı onun ardından yas tutacak,
Onun görkemiyle coşan putperest kâhinler
Oradan sürgün edildiği için dövünecek.
6Put armağan olarak büyük krala, Asur'a götürülecek.
Efrayim rezil olacak,
İsrail aldığı öğütten utanacak.
7Samiriye, Kralı'yla birlikte
Su üstündeki çubuk gibi akıp gidecek.
8 İsrail'in günahı olan Aven'deki[a] puta tapılan yerler yok olacak,
Sunaklarını dikenler, devedikenleri saracak.
O zaman dağlara, “Bizi örtün!”,
Tepelere, “Üzerimize düşün!” diyecekler.
9 “Ey İsrail, Giva'da geçirdiğin günlerden beri
Günah işledin.
Orada direndiniz bana.
Kötülere karşı açılan savaş
Giva'da size erişemez mi?
10İstediğim zaman onları cezalandıracağım,
Çifte günahlarına bağlandıkları zaman,
Uluslar toplanacak onlara karşı.
11Efrayim eğitilmiş ineğe benzer,
Buğday dövmeyi sever.
Ama ben boyunduruk takacağım onun güzel boynuna.
Koşum vuracağım Efrayim'in sırtına,
Yahuda çift sürecek,
Yakup tırmık çekecek.
12 Doğruluk ekin kendiniz için,
Sevgi meyveleri biçin.
Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin;
Çünkü RAB'be yönelme zamanıdır,
Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.
13Ama siz kötülük ektiniz,
Fesat biçtiniz,
Yalanın meyvesini yediniz.
Çünkü kendi yolunuza,
Yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz.
14Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak,
Yıkılacak bütün surlarınız,
Şalman'ın savaşta Beytarvel'i yıktığı gibi.
Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı.
15Ey Beytel, sana da aynısı yapılacak,
Kötülüğünün büyüklüğü yüzünden.
Tan ağarırken İsrail Kralı büsbütün yok olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1 asmaya İsrail için sık kullanılan bir mecaz (bkz. Mez.80:8-16 ve ilgili not). zenginleştikçe II. Yarovam’ın günlerindeki bolluk söz konusu (İÖ 793-753). dikili taşlarla Bkz. Hoş.3:4 ve ilgili not.
10:2 İçleri yalan doldu Bkz. Yer.17:9 ve ilgili not. İsrail, RAB’be göstermelik biçimde yakarırken, bir yandan da putlara tapınmakla O’nu aşağılıyordu (bkz. Hoş.8:2 ve ilgili not).
10:3 Kralsız kaldık Asur tarafından yok edildiklerinde durumları böyle olacaktır.
10:4 Boş sözler veriyor İsrail’in son kralları yolsuzlukları ve hilekârlıklarıyla ünlenmişlerdir.
10:5 Samiriye’de Bkz. Hoş.7:1’e ait not. Beytaven’deki inek putu I. Yarovam’ın Beytel’e diktiği put (bkz. Hoş.8:5 ve ilgili not).
10:6 armağan olarak büyük krala Bkz. Hoş.5:13 ve ilgili not. aldığı öğütten İsrail’in yabancı müttefiklerinden gördüğü destek.
10:8 Aven’deki Aven, ‘kötülük’ anlamına gelir (bkz. Hoş.4:15). puta tapılan yerler Bkz. Hoş.4:13-14; Hoş.4:13’e ait not. Bizi örtün!... Üzerimize düşün! Yaşayacakları çaresizlik anlatılmaktadır (bkz. Luk.23:30 ve ilgili not ; Va.6:16).
10:9 Giva’da Bkz. Hoş.9:9 ve ilgili not. Savaş nasıl Giva’ya geldiyse, aynı şekilde İsrail’e de ulaşacak ve halka tutsaklık getirecektir.
10:11 eğitilmiş ineğe Efrayim (İsrail), buğday döverken beslenen genç bir inek gibi halinden memnundu.Ancak RAB, İsrail’e (burada hem Efrayim hem de Yakup olarak anılır) ve Yahuda’ya ağır bir boyunduruk altında çift sürdürecek ve tırmık çektirecektir ; Asur ve Babil sürgünü aracılığıyla halkını terbiye edecektir.
10:12 Sevgi meyveleri biçin ‘Antlaşmaya uygun bir şekilde davran’ anlamındadır (“sevgi” diye çevrilen İbranice terim “hesed”dir ; bkz. Hoş.6:6’ya ait not). Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin Halk, günahlarını itiraf etmeye ve RAB’be dönmeye çağrılıyor. doğruluk yağdırıncaya RAB, halkıyla yaptığı antlaşmanın efendisi olarak, kendisine yönelen halkını bol bol kutsayacaktır.
10:13 Yalanın İsrail halkı RAB’le aralarındaki antlaşmaya dayanan ilişkide dürüst değildi; itaatleri sadece göstermelikti (bkz. Hoş.11:4; Hoş.7:3; Hoş.11:12; Hoş.12:1; krş. 1Yu.1:6).
10:14 Şalman’ın savaşta Beytarvel’i yıktığı gibi Şalman, İÖ 725’te Samiriye’yi kuşatan Asur Kralı V. Şalmaneser olabilir (bkz. 2Kr.17:3-5). Eski savaşlarda sivillere yönelik vahşet yaygındı (bkz. Hoş.9:13; Hoş.13:16; ayrıca bkz. Mez.137:9 ve ilgili not).
10:15 Beytel Bkz. Hoş.10:8; Hoş.12:4-5 ve ilgili not.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş