Hoşea 12

12
1Efrayim rüzgarı güdüyor,
Doğu rüzgarının ardına düşüyor bütün gün;
Yalanı, zorbalığı artıyor.
Asur'la antlaşma yapıyor,
Mısır'a zeytinyağı gönderiyor.
2RAB'bin davası var Yahuda'yla,
Yakup soyunu izlediği yola göre cezalandıracak,
Yaptıklarının karşılığını verecek.
3 Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu,
Büyüyünce Tanrı'yla güreşti.
4-5 Melekle güreşip yendi,
Ağladı, kutsanmak istedi.
Tanrı'yı Beytel'de buldu,
RAB, Her Şeye Egemen Tanrı bizimle orada konuştu,
O RAB diye anılır.
6Bu yüzden Tanrın'a dön sen,
Sevgiye, adalete sarıl,
Sürekli Tanrın'ı bekle.
7Efrayim tüccardır,
Hileli terazi kullanır,
Aldatmayı sever.
8“Çok zengin oldum” diye böbürlenir,
“Varlığa kavuştum,
Çok emek çektim,
Günah denecek bir suç bulamayacaklar bende.”
9 “Ama seni Mısır'dan çıkaran
Tanrın RAB benim.
Bayram günlerindeki gibi,
Seni yine çadırlarda oturtacağım.
10Peygamberlere de söyledim,
Çok görümler sağladım,
Onlar aracılığıyla örnekler verdim.”
11Kötülük mü var Gilat'ta?
Gerçekten değersiz bir halk!
Gilgal'da sığır üstüne sığır kurban ediyorlar,
Sunakları sürülmüş tarladaki taş yığınlarını andırıyor.
12 Yakup Aram'a kaçtı,
İsrail bir karı için kul oldu,
Koyun güttü.
13 RAB İsrail'i bir peygamber aracılığıyla Mısır'dan çıkardı,
Yine bir peygamber korudu onları.
14Ama Efrayim Tanrı'yı aşırı öfkelendirdi.
Rab döktükleri kanın hesabını soracak,
Aşağılamalarının karşılığını verecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1 Efrayim Bkz. Hoş.4:17’ye ait not. rüzgârı Bkz. Hoş.8:7; Vai.1:14. Doğu rüzgârının Bkz. Hoş.13:15; Eyü.15:2; Yer.18:17. Rüzgârı kovalamak, Mısır (Yşa.30:6-7) ve Asur (bkz. Hoş.5:13; Hoş.7:11; Hoş.8:9 ve ilgili notlar; 2Kr.17:3) arasında bocalayan İsrail’in dış politikalarının yararsızlığını ortaya koyan sembolik bir anlatımdır.
12:2 davası var Bkz. Hoş.4:1 ve ilgili not. Yakup soyunu İsrail’i (bkz. Hoş.10:11). İsrail ile Yahuda halkları, hilekârlıkta atalarından geri kalmamışlardı.
12:3 rahminde Bkz. Yar.25:26; Yar.27:36 ve ilgili notlar.
12:4-5 Melekle güreşip Bkz. Yar.32:22-28; Yar.32:28’e ait not. Beytel’de Bkz. Yar.28:12-19; Yar.28:19’a ait not; Yar.35:1-15. Hoşea’nın günlerinde kuzeydeki (İsrail) krallığın en önemli krallık tapınağı Beytel’de bulunuyordu (krş. Amo.7:13). Beytel, Yakup’un RAB’le “çekiştiği” yerdi; oysa kendi soyu aynı yerde RAB’bin yerine başka bir ilaha tapınmaya başlamıştı (krş. Amo.7:13; 1Kr.12:28).
12:6 Sevgiye Bkz. “bağlılık”, Hoş.6:6 ve ilgili not. adalete Bkz. Amo.5:24; Mik.6:8 ve ilgili notlar.
12:7 tüccardır Hoşea, 2. ayette “Yakup” adıyla yaptığı sözcük oyununu, burada “Kenan” adıyla yapar (“tüccar”ın İbranicesi ses bakımından “Kenan” sözcüğünü andırır); İsrail’in Kenanlılar’dan daha iyi olmadığı vurgulanmaktadır. Hileli terazi Bkz. Lev.19:35; Özd.11:1 ve ilgili notlar.
12:8 Çok zengin oldum Kişinin kendine yeterlilik duygusunun artmasından söz ediliyor (krş. Yas.32:15-18; Luk.12:19; Va.3:17). Günah denecek bir suç bulamayacaklar bende İsrail, sahtekar bir tüccar gibi, hilesinin açığa çıkmayacağına güveniyordu (bkz. Hoş.10:13 ve ilgili not).
12:9 Tanrın RAB benim Bkz. Hoş.13:4; Çık.20:2 ve ilgili not. Bayram günlerindeki Büyük olasılıkla İsrailler’in çöldeki günlerini anmak için kutlanan Çardak Bayramı söz konusudur (bkz. Lev.23:33-43). çadırlarda İsrail halkının geçmişteki çöl yolculuğu anımsatılıyor (krş. Hoş.2:14-15).
12:10 Peygamberlere de söyledim Bkz. Hoş.6:5; Amo.2:11 ve ilgili notlar; İbr.1:1. Yeterince uyarı yapılmıştı. görümler Vahiy yollarından biri (bkz. Say.12:6-8 ve ilgili not;Amo.1:1 ve ilgili not). örnekler RAB’bin uyarılarını içerir (bkz. 2Sa.12:1-4; Yşa.5:1-7; Hez.17:2; Hez.24:3).
12:11 Kötülük mü var Gilat’ta? Bkz. Hoş.6:8-9 ve ilgili notlar. Gilat, Asur tarafından İÖ 734-732’de ele geçirilir ve halkıAsur’a sürülür (2Kr.15:29). Gilgal’da Bkz. Hoş.4:15 ve ilgili not. İbranice metinde Gilgal ile “gallim” (yığın) terimi üzerine bir sözcük oyunu yapılmıştır. Halkın kendi güvenliğini garantilemek için yaptığı sunaklar yerle bir edilecektir.
12:13 Halk, kendisine yol gösterenleri ve koruyanları artık hatırlamıyordu. bir peygamber aracılığıyla Musa (krş. Say.12:6-8; Yas.18:15; Yas.34:10).
12:14 Peygamber Hoşea, RAB’bin geçmişteki himayesi ile şu anki öfkeli tutumunu karşılaştırır (krş. Hoş.12:12-13). döktükleri kanın Krş. Hoş.1:4; Hoş.4:2; Hoş.6:8. Başkalarına karşı işlenen şiddet suçu; insan kurban etmek de buna dâhildir (bkz. Hoş.13:2 ve ilgili not). karşı lığını verecek Bkz. Yşa.61:6-7.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş