Hoşea 14

14
Hoşea'nın İsrail'e Yalvarışı
1Tanrın RAB'be dön, ey İsrail,
Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.
2Dualarla gidin, RAB'be dönün,
O'na, “Bağışla bütün suçlarımızı” deyin,
“Lütfet, kabul et bizi,
Öyle ki, dudaklarımızın kurbanını[a] sunalım.
3Asur kurtaramaz bizi,
Savaş atlarına binmeyeceğiz.
Artık ellerimizle yaptığımıza
‘Tanrımız’ demeyeceğiz,
Çünkü öksüz sende merhamet bulur.”
Rab İsrail'e Umut Veriyor
4“Onların dönekliğini düzelteceğim,
Gönülden seveceğim onları,
Çünkü onlara karşı öfkem dindi.
5Çiy gibi olacağım İsrail'e;
Zambak gibi çiçek açacak,
Lübnan sediri gibi kök salacaklar.
6Dallanıp budaklanacaklar,
Görkemleri zeytin ağacını,
Kokuları Lübnan sedirini andıracak.
7Yine insanlar oturacak gölgesinde;
Buğday gibi gelişecek,
Asma gibi serpilecekler;
Lübnan şarabı kadar ün kazanacaklar.
8Ey Efrayim, artık ne işim var putlarla?
Yanıtlayacak, seninle ilgileneceğim.
Yeşil çam gibiyim ben,
Senin verimliliğin benden kaynaklanıyor.”
9Bilge kişi kavrasın bunları,
Anlayan anlasın.
Çünkü RAB'bin yolları adildir;
Bu yollarda yürür doğrular,
Ama başkaldıranlar bu yollarda sendeler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1 dön Bkz. Hoş.10:12; Hoş.12:6. Halk, RAB’bin 4-8. ayetlerde geçen lütuf vaadine kavuşabilmek için dürüst bir tutumla tövbe etmeliydi (krş. 6. bölüm; Mez.130:7-8; Yşa.55:6-7).
14:2 Dualarla gidin Hiç kimse RAB’bin huzuruna eli boş çıkamazdı (Çık.23:15; Çık.34:20) ama sunular da yeterli değildi ; yalnızca yürekten kaynaklanan tövbe yeterli olacaktı. kurbanını Buradaki “kurban”ın İbranicesi’nden birebir çevirisi “boğa”dır. dudaklarımızın kurbanı RAB’be sunulan övgüler (bkz. İbr.13:15).
14:3 ellerimizle yaptığımıza Putlar (bkz. Hoş.11:8; Hoş.13:2 ve ilgili not). öksüz Tövbe eden İsrail (bkz. Mez.10:14; Mez.68:5; Ağı.5:3). merhamet bulur Krş. “Lo-Ruhama”, Hoş.1:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Hoş.2:1,Hoş.2:23.
14:4 dönekliğini Bkz. Hoş.11:7. düzelteceğim Bkz. Hoş.11:3 ve ilgili not. Gönülden Krş. Hoş.9:15 ve ilgili not. seveceğim Bkz. Hoş.3:1; Hoş.11:1 ve ilgili notlar. öfkem dindi Bkz. Hoş.8:5.
14:5 Çiy Burada gelip geçiciliğin (krş. Hoş.6:4; Hoş.13:3) değil, Tanrı’nın bereketinin (bkz. Yas.33:13; Mik.5:7 ve ilgili not) simgesidir. Lübnan sediri Bkz. Hak.9:15’e ait not; 1Kr.5:6. Lübnan Bkz. Mez.104:16-18 ve ilgili not. sediri Bkz. Mez.80:8-11.
14:7 gölgesinde Himayesinde (bkz. Hak.9:15 ve ilgili not; Ezg.2:3; Hez.31:6). Asma Bkz. Hoş.10:1; Mez.80:8-16 ve ilgili not.
14:8 Efrayim Bkz. Hoş.4:17’ye ait not. çam Bkz. benzetmenin anlamı, Hez.31:3-7; Dan.4:12. verimliliğin Efrayim’in verimliliği (“iki kat verimli”; bkz. Yar.41:52 ve ilgili not) RAB sayesindedir (krş. Hoş.2:8).
14:9 RAB’bin yolları Bkz. Mez.18:21; Mez.25:4 ve ilgili not.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş