Hoşea 3:4-5

4Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak. 5Sonra dönüp Tanrıları RAB'bi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:4 kral Bkz. Hoş.1:4; Hoş.5:1; Hoş.8:4,Hoş.8:10; Hoş.10:15; Hoş.13:10-11. önder Bkz. Hoş.7:3,Hoş.7:5; Hoş.8:4; Hoş.13:10. kurban... olmadan Bkz. Hoş.6:6; Hoş.8:11,Hoş.8:13. dikili taş Bkz. Hoş.10:1-2; 1Kr.14:23 ve ilgili not; 2Kr.17:10; Mik.5:13. efod Bkz. Hak.8:27 ve ilgili not; Hak.17:5. aile putu Bkz. Yar.31:30; 1Sa.19:13,1Sa.19:16.
3:3-5 Sürgün ve sürgünden dönüşün bir tasviri.
3:5 dönüp Hoşea’nın ana temalarından (bkz. Hoş.5:4; Hoş.6:1; Hoş.7:10; Hoş.11:5; Hoş.12:6; Hoş.14:1-2). Tanrıları RAB’bi Bkz. Hoş.12:9; Hoş.13:4; Yer.50:4. kralları Davut’u arayacaklar Süleyman’ın ölümünün ardından İsrail (kuzeydeki krallık), Davut’un soyundan gelen kralları reddetmişti. Burada, halkın tövbe edip RAB’be yönelmesinden (Hoş.5:15) ve Davut’un soyundan gelecek kralı (nihai olarak Mesih’i) beklemesinden söz ediliyor (bkz. Yer.30:9; Hez.34:24). Son günlerde İfade bazen geleceği, çoğunlukla da burada olduğu gibi, Mesih çağını temsil eder ( “sonra”, Yoe.2:28; krş. Elç.1:16-17; İbr.1:2). O’nun iyiliğine yönelecekler RAB’bin bereketin kaynağı olduğunu hatırlayıp (bkz. Hoş.2:8,Hoş.2:12; krş. Yer.31:12-14) O’ndan bereket dileyecekler.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş