Hoşea 8

8
Tanrı Putperestleri Cezalandırıyor
1“Boru çalmaya hazırlan!
Düşman kartal gibi dolaşıyor evimin üzerinde;
Çünkü İsrail antlaşmaya uymadı,
Yasama karşı çıktılar.
2‘Ey Tanrımız,
Biz İsrailliler seni tanıyoruz!’
Diye bana yakarıyorlar.
3İyi olanı reddettiler,
Düşman kovalayacak onları.
4Krallar atadılar bana sormadan,
Önderler seçtiler benden habersiz.
Altın ve gümüşleriyle yıkımlarına yol açan putlar yaptılar.
5Ey Samiriye, atın buzağı putunuzu,
Öfkem alevleniyor size karşı!
Hiç mi temiz olamayacaksınız?
6Çünkü bu İsrail'in işidir.
O buzağıyı bir usta yaptı,
Tanrı değildir o.
Samiriye'nin buzağı putu parçalanacak.
7Çünkü rüzgar eken kasırga biçer.
Baş vermeyen buğday un vermez.
Verse bile yabancılar yutacak onu.
8“Yutuldu İsrail,
Şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi.
9Tek başına dolaşan yaban eşeği gibi Asur'a gittiler,
Efrayim ücretli oynaşlar tuttu.
10Uluslar arasında oynaşlar tutsalar da,
Şimdi onları bir araya toplayacağım.
Çünkü azalmaya başladılar güçlü kralın baskısı altında.
11“Efrayim günah sunusu sunmak için çok sunak yaptı,
Bunlar günah işlemelerine neden oldu.
12Yasamdaki pek çok şeyi onlar için yazdım,
Ne var ki garipsediler bunları.
13 Bana sundukları kurbanlara gelince,
Kurban kesiyor, eti kendileri yiyorlar;
Oysa RAB bunu yapanlardan hoşlanmaz.
Şimdi anımsayacak suçlarını,
Günahları için onları cezalandıracak;
Geri dönecekler Mısır'a.
14Çünkü İsrail Yaratıcısı'nı unuttu,
Saraylar yaptı;
Yahuda'ysa birçok kenti surlarla çevirdi,
Ama ateş göndereceğim kentlerinin üstüne,
Yiyip bitirsin kalelerini.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 kartal İbranicesi ‘akbaba’ anlamına da gelir. Asur’dan söz ediliyor. evimin Sadece tapınak değil, İsrail ülkesi anlamında (bkz. Hoş.9:15 ve ilgili not; krş. Çık.15:17).
8:2 seni tanıyoruz ! Bkz. Hoş.2:20; Hoş.6:3 ve ilgili notlar.Ancak 3-6. ayetlerde görüldüğü gibi, putperestliğe ait inanışlardan etkilendikleri için ibadetleri yozlaşmıştı (bkz. Amo.2:4,Amo.2:7-8; Amo.3:14; Amo.5:26).
8:3 Düşman Asurlular.
8:4 Krallar atadılar II. Yarovam’dan sonra, İsrail’i on üç yıl boyunca beş kral yönetti (2Kr.15:8-30). Bunların üçü tahtı entrikayla ele geçirdi (bkz. Hoş.7:7 ve ilgili not).
8:5 Samiriye Bkz. Hoş.7:1’e ait not. buzağı putunuzu Bkz. Hoş.10:5; Hoş.13:2. I. Yarovam (İÖ 930-909), Beytel ve Dan’da altın buzağılar dikmişti (bkz. 1Kr.12:28-33; 1Kr.12:28’e ait not).
8:6 bir usta yaptı Bkz. Yşa.40:20; Yşa.41:22-24; Yşa.44:9-20; ayrıca bkz. Mez.115:4-8 ve ilgili notlar.
8:7 rüzgâr eken kasırga biçer Bkz. Hoş.10:13; Eyü.4:8; Mez.126:5-6; Özd.11:18; Özd.22:8; 2Ko.9:6; Gal.6:7. İsrail “putperestlik rüzgârı” ekmiş ve “Asur kasırgası” biçmişti. Baş vermeyen... un Peygamber, İbranice sözcüklerin benzeşen sesleriyle söz sanatı yapıyor. yabancılar Asurlular.
8:8 Tanrı İsrail’i kendi halkı olmak üzere seçmişti (bkz. Çık.19:5; Amo.3:2 ve ilgili notlar). Ancak İsrail öbür uluslara uyduğu için özel kimliğini yitirdi ve sıradan bir halk oldu.
8:9 Tek başına dolaşan yaban eşeği Bkz. Yer.2:24 ve ilgili not. Efrayim Bkz. Hoş.4:17’ye ait not. ücretli oynaşlar tuttu Asur’un himayesine karşılık (bkz. Hoş.9:1 ve ilgili not). İsrail kralları Menahem (2Kr.15:19) ve Hoşea (2Kr.17:3), Asur’a haraç ödemişlerdi.
8:10 İsrail, Asur’a haraç ödediği halde güvenliğe kavuşmayacaktı, çünkü RAB onlarıAsur Kralı aracılığıyla cezalandıracaktı. Antlaşmaya bağlı kalmadığı için asıl düşmanı RAB olmuştu (bkz. Hoş.2:8-9,Hoş.2:13; Hoş.7:12).
8:13 sundukları kurbanlara Bkz. Hoş.1:2 ve ilgili not. eti kendileri yiyorlar Bazı sunular, hem sunan kişiler hem de kâhinler tarafından yenirdi (bkz. Lev.7:11-18,Lev.7:28-36; Yas.12:7; Yer.7:21). hoşlanmaz Bkz. Hoş.6:6 ve ilgili not. Mısır’a Daha önce Mısır’daki tutsaklıktan kurtulmuş olan İsrail, bir kere daha tutsak edilecektir; bu sefer Asur’da (bkz. Hoş.9:3; ancak bkz. Hoş.7:16’ya ait not).
8:14 İsrail... unuttu Halkın yaşadığı bütün sorunların asıl nedeni buydu (bkz. Hoş.2:13 ve ilgili not; krş. Hak.2:10). Saraylar yaptı... birçok kenti surlarla çevirdi Halk Yaratıcısı’na değil, kendi başarılarına güveniyordu. ateş... Yiyip bitirsin Bkz. Amo.1:4 ve ilgili not.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş