Süleyman'ın Özdeyişleri 21

21
1Kralın yüreği RAB'bin elindedir,
Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir.
2İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır,
Ama niyetlerini tartan RAB'dir.
3RAB kendisine kurban sunulmasından çok,
Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister.
4Küstah bakışlar ve kibirli yürek
Kötülerin çırası ve günahıdır.
5Çalışkanın tasarıları hep bollukla,
Her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır.
6Yalan dolanla yapılan servet,
Sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır.
7Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür,
Çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar.
8Suçlunun yolu dolambaçlı,
Pak kişinin yaptıklarıysa dosdoğrudur.
9Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa,
Damın köşesinde oturmak yeğdir.
10Kötünün can attığı kötülüktür,
Hiç kimseye acımaz.
11Alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır,
Bilge olan öğretilenden bilgi kazanır.
12Adil Olan, kötünün evini dikkatle gözler
Ve kötüleri yıkıma uğratır.
13Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın
Feryadına yanıt verilmeyecektir.
14Gizlice verilen armağan öfkeyi,
Koyna sokuşturulan rüşvet de kızgın gazabı yatıştırır.
15Hak yerine gelince doğru kişi sevinir,
Fesatçı dehşete düşer.
16Sağduyudan uzaklaşan,
Kendini ölüler arasında bulur.
17Zevkine düşkün olan yoksullaşır,
Şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz.
18Kötü kişi doğru kişinin fidyesidir,
Hain de dürüstün.
19Çölde yaşamak,
Can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan yeğdir.
20Bilgenin evi değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur,
Akılsızsa malını har vurup harman savurur.
21Doğruluğun ve sevginin ardından koşan,
Yaşam, gönenç ve onur bulur.
22Bilge kişi güçlülerin kentine saldırıp
Güvendikleri kaleyi yıkar.
23Ağzını ve dilini tutan
Başını beladan korur.
24Gururlu, küstah ve alaycı:
Bunlar kas kas kasılan insanın adlarıdır.
25Tembelin isteği onu ölüme götürür,
Çünkü elleri çalışmaktan kaçınır;
26Bütün gün isteklerini sıralar durur,
Oysa doğru kişi esirgemeden verir.
27Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir,
Hele bunu kötü niyetle sunarlarsa.
28Yalancı tanık yok olur,
Dinlemeyi bilenin tanıklığıysa inandırıcıdır.
29Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir,
Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir.
30RAB'be karşı başarılı olabilecek
Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.
31At savaş günü için hazır tutulur,
Ama zafer sağlayan RAB'dir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1 Kralın yüreği RAB’bin elindedir Bkz. örn. Nebukadnessar, Dan.4:31-32,Dan.4:35; Koreş, Yşa.45:1-7; krş. Ezr.6:22; ayrıca krş. Rom.13:1-6 ve ilgili notlar. istediği yöne çevirir Bkz. Özd.16:1,Özd.16:4,Özd.16:9 ve ilgili notlar.
21:2 Bkz. Özd.16:2 ve ilgili not; Eyü.31:6.
21:3 kurban sunulmasından çok Peygamberlerin de bu konuyla ilgili uyarılarda bulunduğu görülür (bkz. Özd.21:27; Yşa.1:11-15 ve ilgili not; ayrıca bkz. Özd.15:8’e ait not). Doğruluğun ve adaletin Bkz. Mez.119:121’e ait not.
21:4 Küstah bakışlar Bkz. Özd.6:17’ye ait not. kibirli yürek Bkz. Özd.16:5,Özd.16:18. çırası Gözleri (bkz. Özd.20:27 ve ilgili not; Luk.11:34).
21:5 Çalışkanın tasarıları hep bollukla... sonuçlanır Bkz. Özd.10:4’e ait not. acelecilik Bkz. Özd.13:11 ; Özd.19:2; Özd.20:21; Özd.28:20.
21:6 Yalan dolanla yapılan servet Bkz. Özd.10:2’ye ait not; krş. Özd.19:1. Sis gibi geçidir Bkz. Özd.13:11; Vai.1:14. ölüm tuzağıdır Krş. Özd.5:22; Özd.7:23.
21:7 Bkz. Özd.1:18-19.
21:9 Özd.25:24’ te aynen yinelenir. Kavgacı kadınla Bkz. Özd.19:13.
21:10 can attığı kötülüktür Bkz. Özd.4:16; Özd.10:23.
21:11 Bkz. Özd.19:25 ve ilgili not.
21:12 Bkz. Özd.10:25 ve ilgili not; Özd.14:11.
21:13 Bkz. Özd.1:28’e ait not; Özd.14:21 ve ilgili not; Özd.28:27; krş. Mez.118:5; Luk.16:19-31; Mat.18:23-35.
21:14 armağan... rüşvet Bkz. Özd.17:8’e ait not; ayrıca bkz. Özd.18:16; Özd.19:6.
21:15 Bkz. Özd.10:29; Özd.11:10; ayrıca bkz. Rom.13:3.
21:16 Ahlaksız kadına yenik düşen adam buna bir örnektir (bkz. Özd.2:18; Özd.5:23; Özd.7:22-23; Özd.9:18).
21:17 Şaraba ve zeytinyağına düşkün Bkz. Özd.23:20-21;Amo.6:6.
21:18 Krş. Özd.11:8; bkz. örn. Yşa.43:3-4.
21:19 Bkz. Özd.19:13 ve ilgili not.
21:20 değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur Bkz. Özd.3:10 ve ilgili not; Özd.8:21. zeytinyağı Bkz. Özd.21:17; ayrıca bkz. Yas.7:13.
21:21 Bkz. Özd.10:2 ve ilgili not; Özd.15:9. Yaşam, gönenç ve onur Bilgeliğin peşinden gidenlerin kavuşacağı bereketler (bkz. Özd.3:2’ye ait not; ayrıca bkz. Özd.3:16; Özd.8:18; krş. Özd.22:4).
21:22 Krş. Özd.24:5; Vai.9:16.
21:23 Bkz. Özd.13:3 ve ilgili not; Özd.18:21.
21:24 Bkz. Özd.1:22’ye ait not; krş. Özd.21:11; Özd.3:34; Özd.19:25,Özd.19:29.
21:25 Bkz. Özd.6:6 ve Özd.13:4’e ait notlar.
21:26 esirgemeden verir Bkz. Mez.37:25-26; Mez.112:9; krş. Ef.4:28.
21:27 Bkz. Özd.21:3 ve Özd.15:8’e ait notlar.
21:28 Yalancı tanık yok olur Bkz. Özd.19:5,Özd.19:9; ayrıca bkz. Özd.6:19’a ait not.
21:30 Krş. Özd.16:4,Özd.16:9 ve ilgili notlar; Özd.19:21; 1Ko.3:19-20.
21:31 At Bkz. Mez.20:7; Hoş.1:7; Hoş.14:3; krş. Yas.17:16. zafer sağlayan RAB’dir Bkz. 1Sa.17:47; Mez.3:8 ve ilgili notlar.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş