Yeşaya 21

21
Babil'e İlişkin Peygamberlik
1Deniz kıyısındaki çölle ilgili bildiri:
Negev'den fırtınalar nasıl üst üste gelirse,
Çölden, korkunç ülkeden bir istilacı öyle geliyor.
2Korkunç bir görüm gördüm:
Hain hainlik etmede,
Harap eden harap etmede.
Ey Elam, saldır!
Ey Meday, onu kuşat!
Onun neden olduğu iniltileri sona erdireceğim.
3Gördüklerimden ötürü belime ağrı saplandı,
Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni.
Duyduklarımdan sarsıldım,
Gördüklerimden dehşete düştüm.
4Şaşkınım, titremeler sardı beni.
Özlediğim alaca karanlık bana korku veriyor artık.
5Gördüğüm görümde sofrayı hazırlıyor,
Halıları seriyor, yiyip içiyorlar.
Kalkın, ey önderler, kalkanları yağlayın!
6Rab bana dedi ki,
“Git, bir gözcü dik, gördüğünü bildirsin.
7Savaş arabalarının,
Atlara, eşeklere, develere binmiş insanların
Çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin.”
8Gözcü[a], “Ey efendim,
Her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor,
Her gece yerimde nöbet tutuyorum” diye bağırdı,
9 “Bak, savaş arabalarıyla atlılar
Çifter çifter geliyor!”
Sonra, “Yıkıldı, Babil yıkıldı!” diye haber verdi,
“Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!”
10Ey halkım, harman yerinde
Buğday gibi dövülmüş olan halkım!
Her Şeye Egemen RAB'den,
İsrail'in Tanrısı'ndan duyduklarımı
Size bildirdim.
Edom'a İlişkin Peygamberlik
11Duma[b] ile ilgili bildiri:
Biri Seir'den bana sesleniyor:
“Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı?
Geceden geriye ne kaldı?”
12Yanıtım şöyle: “Sabah olmak üzere,
Ama yine gece olacak.
Soracaksanız sorun, yine gelin.”
Arabistan'a İlişkin Peygamberlik
13Arabistan'la ilgili bildiri:
Arabistan çalılıklarında geceleyeceksiniz,
Ey Dedan kervanları!
14Ey Tema'da oturanlar,
Su getirin, susamışları karşılayın,
Kaçıp kurtulana ekmek verin.
15Çünkü onlar kılıçtan, yalın kılıçtan,
Gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar.
16Rab bana şöyle dedi: “Kedar'ın bütün övüncü tam bir yıl sonra sona erecek. 17Okçulardan, Kedar savaşçılarından pek az sağ kalan olacak.” Bunu söyleyen, İsrail'in Tanrısı RAB'dir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-23:18 Öbür uluslara yönelik peygamberlikler (ayrıca bkz. Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler;Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15 ve ilgili notlar). Tanrı’nın kendi halkını yargılaması, putperest ulusları cezasız bırakacağı anlamına gelmez (bkz. Yer.25:29). Tanrı’nın öbür uluslara vereceği cezalar halkına sağlayacağı kurtuluşun bir parçasıdır (bkz. örn. Yer.10:12). Bu yüzden İsrailliler’in, Tanrı’nın yargılamak üzere olduğu bu uluslara güvenmemesi ve onlardan korkmaması gerekiyordu.
21:1 bildiri Bkz. Yşa.13:1. Deniz Muhtemelen Babil’in hemen güneyindeki Basra Körfezi. çölle Gelecek olan yargı, Babil’i (bkz. Yşa.21:9) nihai olarak ıssızlaştıracaktır (krş. Yşa.13:20-22).
21:2 Elam Bkz. Yşa.11:11’e ait not; ayrıca bkz. Yer.49:34-39. ElamlılarAsur ve Babil’in ezeli düşmanıydı. Çok daha sonra İÖ 539’da Koreş’in komutasında Babil’i fetheden Pers ordusuna katıldılar. Meday Bkz. Yşa.13:17’ye ait not. Onun Babil’in.
21:3 ağrı saplandı... ağrılar tuttu beni Bkz. Yşa.16:9-11’a ait not; ayrıca bkz. Dan.8:27; Dan.10:16-17.
21:4 alaca karanlık Babil Krallığı’nın sonu (bkz. Yşa.21:12’ye ait not). bana korku veriyor Yıkım Yeşaya’nın düşündüğünden de büyük olacaktı.
21:5 Kalkın Peygamber, Babil’in komutanlarını savaşa hazırlanmaya çağırmaktadır. kalkanları yağlayın Bkz. 2Sa.1:21’e ait not. Yağ, kalkanı kaplayan deriyi sağlamlaştırır ve daha da esnekleştirir.
21:6 Git, bir gözcü dik Muhtemelen Yeruşalim’in surlarına.
21:7 Savaş arabalarının, atlara, eşeklere, develere binmiş insanların Uzaklardan gelen ulakları taşıyorlardı; “ulaklar” muhtemelen Pers ordusunu simgeliyordu.
21:8 Gözcü Kumran metinlerinde ve Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Bir aslan” diye geçer.
21:9 Babil yıkıldı Bkz. Yşa.13:19. Babil, ilk olarak İÖ 689’da, ikinci kez İÖ 539’da yıkıldı (bkz. Va.14:8 ; Va.18:2). Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı Krallığın yenilgisi, krallığın tapındığı ilâhların da yenildiği anlamına gelirdi (krş. Yşa.46:1-2; 1Sa.5:3-7 ve ilgili notlar).
21:10 harman yerinde Harman, yargı ve savaştan ileri gelen yıkım anlamında kullanılan yaygın bir mecazdı (bkz. Amo.1:3 ve ilgili not). dövülmüş Yahuda halkı Babilliler tarafından tutsak edilecekti (bkz. Yşa.39:5-7 ve ilgili notlar).
21:11-12 Bkz. Yer.49:7-22; Hez.25:12-14; Amo.1:11-12 ve ilgili notlar.
21:11 Duma Edomlular’ın yaşadığı yerin doğusunda, Kuzey Arabistan’da bir yer olduğu tahmin edilir. ‘Sessizlik’anlamına gelir, İbranice’de “Edom” sözcüğünü çağrıştırır. bildiri Bkz. Yşa.13:1’e ait not. Seir’den Edom’dan (Yar.32:3; bkz. Yşa.34:5-15 ve ilgili notlar; krş. Yşa.63:1 ve ilgili not).
21:12 Sabah...Ama yine gece Asurlular’ın baskısı bitmek üzereydi, ancak çok kısa bir süre sonra Babil hâkimiyeti gelecekti (bkz. Yşa.21:4 ve ilgili not).
21:13-17 Bkz. Yer.49:28-33 ve ilgili notlar.
21:13 bildiri Bkz. Yşa.13:1’e ait not. çalılıklarında İş galcilerden saklanma yerleri (krş. Hak.5:6 ; bkz. Yer.25:17,Yer.25:23-24). Dedan Ticaretle uğraşan bir Arap kabilesi (bkz. Hez.27:20; Hez.38:13).
21:14 Tema’da Kuzey Arabistan’da, Babil’in güneybatısındaki vaha (krş. Eyü.6:18-19; Yer.25:23).
21:15 kılıçtan... yaydan Araplar’ın kullandığı basit yaylar,Asurlular’ın kılıçlarına ve yaylarına karşı pek etkili değildi.
21:16 Kedar’ın Arabistan Çölü’nde yaşayan göçebe kabilelerin kaldığı kent. Kedar, sürüleriyle bilinirdi (Yşa.60:7; Hez.27:21). Nebukadnessar, Kedar halkını bozguna uğrattı (Yer.49:28-29; krş. Yer.2:10 ve ilgili not). övüncü Bkz. Yşa.14:11; Yşa.16:14.
21:17 pek az sağ kalan olacak Krş. Yşa.10:19; Yşa.16:14; Yşa.17:6.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş