Yeşaya 22

22
Yeruşalim'e İlişkin Peygamberlik
1-2Görüm Vadisi'yle ilgili bildiri:
Gürültü patırtı içinde eğlenen kent halkı,
Ne oldu size, neden hepiniz damlara çıktınız?
Ölenleriniz ne kılıçtan geçirildi,
Ne de savaşta öldü.
3Önderleriniz hep birlikte kaçtılar,
Yaylarını kullanmadan tutsak alındılar.
Uzağa kaçtığınız halde ele geçenlerin hepsi tutsak edildi.
4Bunun için dedim ki,
“Beni yalnız bırakın, acı acı ağlayayım.
Halkımın uğradığı yıkımdan ötürü
Beni avutmaya kalkmayın.”
5Çünkü Rab'bin, Her Şeye Egemen RAB'bin
Görüm Vadisi'nde kargaşa, bozgun
Ve dehşet saçacağı gün,
Duvarların yıkılacağı,
Dağlara feryat edileceği gün geliyor.
6Elamlılar ok kılıflarını sırtlanıp savaş arabalarıyla,
Atlılarıyla geldiler.
Kîr halkı kalkanlarını açtı.
7Verimli vadileriniz savaş arabalarıyla doldu,
Atlılar kent kapılarının karşısına dizildi.
8RAB'bin Yahuda'yı savunmasız bıraktığı gün
Orman Sarayı'ndaki silahlara güvendiniz.
9Davut Kenti'nin duvarlarında
Çok sayıda gedik olduğunu gördünüz,
Aşağı Havuz'da su depoladınız,
10Yeruşalim'deki evleri saydınız,
Surları onarmak için evleri yıktınız.
11Eski Havuz'un suları için
İki surun arasında bir depo yaptınız.
Ama bunu çok önceden tasarlayıp
Gerçekleştirmiş olan Tanrı'ya güvenmediniz,
O'nu umursamadınız.
12Rab, Her Şeye Egemen RAB
O gün sizi ağlayıp yas tutmaya,
Saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.
13 Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,
“Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz” diyerek
Sığır, koyun kestiniz,
Et yiyip şarap içtiniz.
14Her Şeye Egemen RAB bana,
“Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak” diye seslendi.
Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.
Şevna'ya Uyarı
15Rab, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Haydi, o kâhyaya,
Sarayın sorumlusu Şevna'ya git ve de ki,
16‘Burada ne işin var?
Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,
Yüksekte kendine mezar, kayada konut oydun?
17Ey güçlü kişi,
RAB seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.
18Top gibi evirip çevirip
Geniş bir ülkeye fırlatacak.
Orada öleceksin,
Gurur duyduğun arabaların orada kalacak.
Efendinin evi için utanç nedenisin!
19Seni görevden alacak,
Makamından alaşağı edeceğim.
20“ ‘O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp
21Senin cüppeni ona giydireceğim.
Senin kuşağınla onu güçlendirip
Yetkini ona vereceğim.
Yeruşalim'de yaşayanlara
Ve Yahuda halkına o babalık yapacak.
22 Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim.
Açtığını kimse kapayamayacak,
Kapadığını kimse açamayacak.
23Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,
Ailesi için onur kürsüsü olacak.
24Ailenin ağırlığı –soyundan türeyen herkes–
Taslardan kâselere kadar her küçük kap ona asılacak.’ ”
25Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O gün sağlam yere çakılmış kazık yerinden çıkacak, kırılıp düşecek, ona asılan yük de yok olacak.” Çünkü RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-23:18 Öbür uluslara yönelik peygamberlikler (ayrıca bkz. Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler;Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15 ve ilgili notlar). Tanrı’nın kendi halkını yargılaması, putperest ulusları cezasız bırakacağı anlamına gelmez (bkz. Yer.25:29). Tanrı’nın öbür uluslara vereceği cezalar halkına sağlayacağı kurtuluşun bir parçasıdır (bkz. örn. Yer.10:12). Bu yüzden İsrailliler’in, Tanrı’nın yargılamak üzere olduğu bu uluslara güvenmemesi ve onlardan korkmaması gerekiyordu.
22:1-13 Bu peygamberlik sözleri, Yeruşalim’in Babilliler tarafından İÖ 588-586’da son kez kuşatılmasıyla ilgilidir. Ancak İÖ 701’de Asur Kralı Sanherib tarafından yapılan kuşatmayla ilgili olma olasılığı da vardır.
22:1-2 Görüm Vadisi’yle Yeruşalim’den alaycı bir dille söz edilir. Eğlenceye düşkünlüğü ve putperestliği yüzünden Yeruşalim, Tanrı’nın kendisi için yaptıklarını kavrayamadı (ayrıca bkz. Yşa.22:5). bildiri Bkz. Yşa.13:1’e ait not. Gürültü patırtı Bkz. Yşa.22:13; Yşa.5:11-13 ve ilgili not; Yşa.32:12-13. Yeruşalim halkı tıpkı Babilliler gibi davranıyordu (bkz. Yşa.21:5 ve ilgili not; krş. Yşa.23:7). damlara Bkz. Yşa.15:3 ve ilgili not. ne kılıçtan geçirildi Muhtemelen İÖ 586’da Babilliler’in Yeruşalim kuşatması sırasında baş gösteren hastalık ve açlık nedeniyle gerçekleşen ölümlere yapılan bir göndermedir.
22:3 Önderleriniz hep birlikte kaçtılar Kral Sidkiya ordusuyla birlikte Yeruşalim’den kaçtı, ancak Eriha yakınlarında yakalandı (bkz. 2Kr.25:4-6).
22:5 gün Bkz. Yşa.2:12; Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20’ye ait not; ayrıca krş. Yşa.22:8,Yşa.22:12. kargaşa Yas.28:20’de bildirilen lânet yerine gelmiştir. Tanrı’nın yargısını vurgulamak için kullanılan “kargaşa”, “bozgun” ve “dehş et” anlamlarına gelen sözcükler İbranice’de benzer seslere sahiptir.
22:6 Elamlılar Krş. Yşa.21:2 ve ilgili not. ok kılıflarını sırtlanıp Bkz. Yer.49:35. Kîr Muhtemelen Meday ya da Elam yerine kullanılan başka bir ad (bkz. Yşa.21:2).
22:7 Verimli vadileriniz Kidron ve Hinnom vadileri.
22:8 Orman Sarayı’ndaki Kral Süleyman tarafından Lübnan’ın sedir ağaçlarından yapılmıştı (bkz. 1Kr.7:2-6 ve ilgili notlar; 1Kr.10:17,1Kr.10:21).
22:9 Davut Kenti’nin Bkz. 2Sa.5:6-7,2Sa.5:9 ve ilgili notlar; krş. Yşa.29:1. Aşağı Havuz’da Muhtemelen Yşa.22:11’deki “Eski Havuz”dur (bkz. 2Kr.20:20 ve ilgili not). Yukarı Havuz’dan 2Kr.7:3 ve 2Kr.36:2’de söz edilmektedir.
22:10 Surları onarmak Krş. Hizkiya’nın hazırlıkları, 2Ta.32:5.
22:11 O’nu umursamadınız Krş. Yşa.31:1.
22:12 Saçlarınızı kesip Krş. Yer.16:6; Hez.27:31.
22:13 keyif çatıp İfadenin İbranicesi, İsrail’in kutsanmış bir şekilde vaat edilen topraklara dönüşünün betimlendiği Yşa.35:10’da ve Yşa.51:3-11’de de kullanılır. Ancak şimdi yas tutma zamanıdır (Vai.3:4; bkz. Yşa.21:1-2’ye ait not). Yiyelim... öleceğiz Bkz. 1Ko.15:32 ve ilgili not; krş. Luk.12:19; ayrıca krş. Vai.8:15 ve ilgili not.
22:15 Sarayın sorumlusu Kraldan sonra gelen ikinci yetkili (bkz. Yşa.22:21’e ait not; krş. Yşa.36:3). Şevna’ya Muhtemelen Mısırlı’dır (bkz. 2Kr.18:18,2Kr.18:37; 2Kr.19:2); Kral Hizkiya zamanında yaş amıştır.
22:16 mezar kazdın Kişinin mezar yeri çok önemli sayılırdı ve Şevna krallara lâyık bir mezar istiyordu (krş. 2Ta.16:14).
22:17 savuracak Krş. Yer.22:26 ve ilgili notlar.
22:18 Orada öleceksin Onurlu bir gömülme töreninden yoksun olarak (bkz. Yşa.14:19’a ait not). arabaların Yüksek bir konum göstergesi (bkz. Yar.41:43).
22:20 O gün RAB cezalandırmaya başladığında (bkz. Yşa.22:17-19). Elyakim’i Bkz. Yşa.36:3,Yşa.36:11,Yşa.36:22; Yşa.37:2.
22:21 Yetkini ona vereceğim Elyakim, İÖ 701 civarında, daha alt düzeyde bir görev olan yazmanlığa getirilen Şevna’nın yerine saray sorumlusu oldu (bkz. Yşa.36:3).
22:22 Va.3:7’de kısmen alıntı yapılır (bkz. ilgili not). 21-22. ayetlerdeki anlatım, Va.9:6’daki Mesih’le ilgili tanımı çağrıştırır.
22:23 onur kürsüsü Krş. 1Sa.2:8.
22:25 çakılmış kazık yerinden çıkacak Şevna gibi Elyakim de er ya da geç gücünü ve yetkisini kaybedecektir.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş