Yeşaya 26

26
Sevinç İlahisi
1O gün Yahuda'da şu ilahi söylenecek:
Güçlü bir kentimiz var.
Çünkü Tanrı'nın kurtarışı
Kente sur ve duvar gibidir.
2Açın kentin kapılarını,
Sadık kalan doğru ulus içeri girsin.
3Sana güvendiği için
Düşüncelerinde sarsılmaz olanı
Tam bir esenlik içinde korursun.
4RAB'be sonsuza dek güvenin,
Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır.
5Yüksekte oturanı alçaltır,
Yüce kenti yıkar,
Yerle bir eder.
6O kent ayak altında,
Mazlumların ayakları,
Yoksulların adımları altında çiğnenecek.
7Doğru adamın yolu düzdür,
Ey Dürüst Olan, doğru adamın yolunu sen düzlersin.
8Evet, ya RAB, ilkelerinin çizdiği yolda sana umut bağladık,
Adın ve ünündür yüreğimizin dileği,
9Geceleri canım sana susar,
Evet, içimde ruhum seni özler;
Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça,
Orada oturanlar doğruluğu öğrenir.
10Kötüler lütfedilse bile doğruluğu öğrenmez.
Dürüstlüğün egemen olduğu diyarda haksızlık eder,
RAB'bin büyüklüğünü görmezler.
11 Ya RAB, elin yükseldi, ama görmüyorlar,
Halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar.
Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.
12Ya RAB, bizi esenliğe çıkaracak sensin,
Çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır.
13Ey Tanrımız RAB, senden başka efendiler bizi yönetti,
Ama yalnız sana, senin adına yakaracağız.
14O efendiler öldü, artık yaşamıyorlar,
Dirilmeyecek onlar.
Çünkü onları cezalandırıp yok ettin,
Anılmalarına son verdin.
15Ulusu çoğalttın, ya RAB,
Evet, ulusu çoğalttın ve yüceltildin.
Her yönde ülkenin sınırlarını genişlettin.
16Ya RAB, sıkıntıdayken seni aradılar.
Onları terbiye ettiğinde sessizce yakararak içlerini döktüler.
17Doğum vakti yaklaşan gebe kadın
Çektiği sancıdan ötürü nasıl kıvranır, feryat ederse,
Senin önünde biz de öyle olduk, ya RAB.
18Gebe kaldık, kıvrandık,
Rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki.
Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik,
Ne de dünyada yaşayanları yaşama kavuşturabildik.
19Ama senin ölülerin yaşayacak,
Bedenleri dirilecek.
Ey sizler, toprak altında yatanlar,
Uyanın, ezgiler söyleyin.
Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer,
Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak.
20Haydi halkım, iç odalarınıza girip
Ardınızdan kapılarınızı kapatın,
RAB'bin öfkesi geçene dek kısa süre gizlenin.
21Çünkü dünyada yaşayanları
Suçlarından ötürü cezalandırmak için
RAB bulunduğu yerden geliyor.
Dünya üzerine dökülen kanı açığa vuracak,
Öldürülenleri artık saklamayacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-27:13 Kötülüğün ve özellikle ölümün Tanrı tarafından ortadan kaldırılacağı son büyük yargı ve kutsamadan söz edilmektedir (bkz. Makale: Yargı, s.260). Bu bölümler ayrıca Pavlus’un Rom.9-11. bölümlerde açıkladığı konular için önemli bir kaynak niteliğindedir.
26:1 kurtarışı... sur ve duvar gibidir Krş. Mez.46; 48.
26:3 Bkz. Yşa.30:15. güvendiği Krş. Yşa.25:9. Düşüncelerinde sarsılmaz Krş. Mez.112:6-8 ve ilgili notlar.
26:4 kayadır Bkz. Yşa.17:10.
26:5 Yüce kenti Bkz. Yşa.24:10’a ait not. Yerle bir eder Krş. Yşa.25:2,Yşa.25:12.
26:6 Mazlumların ayakları Bkz. Yşa.49:24-26; Yşa.51:22-23 ; krş. Yşa.3:14-15.
26:7 yolu düzdür... yolunu sen düzlersin Bkz. Yşa.40:3-4; Yşa.42:16; Yşa.45:13 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Özd.4:26 ve ilgili not; krş. Ağı.3:9.
26:8 Adın ve ünündür Bkz. Yşa.26:13; Yşa.24:15; Yşa.25:1. Halk, Tanrı’nın yüceliğini göstermesi isteğini dile getirmektedir.
26:9 ilkelerin İfadenin İbranicesi ‘adaletin yerine getirilmesi’anlamını taşır (krş. Yşa.4:4).
26:10 Bkz. Mat.5:45.
26:11 elin yükseldi Bkz. Yşa.9:12,Yşa.9:17,Yşa.9:21 ve ilgili not; Mez.89:13. gayreti Bkz. Yşa.9:7 ve ilgili not; krş. Yşa.37:32; Yşa.63:15.
26:12 esenliğe Bkz. Yşa.26:3.
26:13 başka efendiler Mısır ve Asur gibi yabancı uluslar.
26:14 O efendiler öldü... Dirilmeyecek onlar Krş. Yşa.14:9-10; Yşa.26:19 ve ilgili not.
26:16-18 Peygamber, Tanrı’nın halkı adına RAB’le konuşmaktadır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267).
26:16 sıkıntıdayken Muhtemelen Asurlular’ın Yşa.5:30 ve Yşa.8:21-22’de tanımlanan zulmü (bkz. ilgili notlar). Hâkimler dönemi de söz konusu olabilir (bkz. Hak.6:2,Hak.6:6).
26:17-18 gebe kadın... sancıdan... kıvranır Bkz. Yşa.13:8 ve ilgili not ; krş. Yşa.37:3.
26:18 dünyaya kurtuluş Bkz. Yşa.49:6.
26:19 Krş. Yşa.25:8; Yşa.26:14. İsrailliler’in eski gönencine kavuşmasının yanı sıra (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212 ; Hez.37:11-12,Hez.37:14; Hez.37:14’e ait not), ölülerin dirilmesine yapılan gönderme (krş. Eyü.19:26, bkz. Dan.12:2 ve ilgili not). çiyin Bkz. Hoş.14:5 ve ilgili not.
26:20-21 Bkz. Yşa.24:21-22; Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20’ye ait not.
26:20 öfkesi... kısa süre Bkz. Yşa.10:25; Yşa.54:7-8; krş. Mez.30:5. Asur’un zalimliği ve Babil sürgünü gibi öbür zulümler de sona erecek.
26:21 cezalandırmak Bkz. Yşa.66:14-16 ve ilgili notlar. açığa vuracak... artık saklamayacak Zalimler tarafından katledilen doğru kişilerin kanı ve cesetleri katillere karşı tanıklık edecek, böylece Tanrı onların ölümlerinin öcünü alacak (bkz. Yar.4:10 ve ilgili not).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş