Yeşaya 27

27
İsrail'in Kurtuluşu
1O gün RAB Livyatan'ı, o kaçan yılanı,
Evet Livyatan'ı, o kıvrıla kıvrıla giden yılanı
Acımasız, kocaman, güçlü kılıcıyla cezalandıracak,
Denizdeki canavarı öldürecek.
2O gün RAB,
“Sevdiğim bağ için ezgiler söyleyin” diyecek,
3“Ben RAB, bağın koruyucusuyum,
Onu sürekli sularım.
Kimse zarar vermesin diye
Gece gündüz beklerim.
4Kızgın değilim.
Keşke karşıma dikenli çalılar çıksa!
Onların üzerine yürür,
Tümünü ateşe verirdim.
5Ya da koruyuculuğuma sarılsınlar,
Barışsınlar benimle,
Evet, benimle barışsınlar.”
6Yakup soyu gelecekte kök salacak,
İsrail filizlenip çiçeklenecek,
Yeryüzünü meyvesiyle dolduracak.
7RAB İsrailliler'i, kendilerini cezalandıranları cezalandırdığı gibi cezalandırdı mı?
Ya da İsrailliler'i başkalarını öldürdüğü gibi öldürdü mü?
8RAB onları yargıladı,
Kovup sürgüne gönderdi.
Doğu rüzgarının estiği gün
Onları şiddetli soluğuyla savurdu.
9Böylece Yakup soyunun suçu bağışlanacak.
Günahlarının kaldırılmasının sonucu şöyle olacak:
Sunağın taşlarını tebeşir taşı gibi un ufak ettiklerinde
Ne Aşera putu ne de buhur sunağı kalacak.
10Surlu kent terk edildi,
Çöl kadar ıssız, sahipsiz bir yurt oldu.
Dana orada otlayıp uzanacak,
Filizlerini yiyip bitirecek.
11Kuruyan dalları koparılacak,
Kadınlar gelip bunları yakacaklar.
Çünkü bu halk akıllı bir halk değil.
Bu yüzden onları yaratan kendilerine acımayacak,
Onlara biçim veren onları kayırmayacak.
12Ey İsrailoğulları, o gün RAB gürül gürül akan Fırat ile Mısır Vadisi arasında harman döver gibi, sizi birer birer toplayacak. 13Evet, o gün büyük bir boru çalınacak; Asur'da yitenlerle Mısır'a sürgün edilenler gelip kutsal dağda, Yeruşalim'de RAB'be tapınacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-27:13 Kötülüğün ve özellikle ölümün Tanrı tarafından ortadan kaldırılacağı son büyük yargı ve kutsamadan söz edilmektedir (bkz. Makale: Yargı, s.260). Bu bölümler ayrıca Pavlus’un Rom.9-11. bölümlerde açıkladığı konular için önemli bir kaynak niteliğindedir.
27:1-2,12-13 O gün Bkz. Yşa.10:20,Yşa.10:27; Yşa.24:21 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yşa.12:1,Yşa.12:4; Yşa.25:9; Yşa.26:1. “O gün” ifadesi, bazen sadece o halkın yargılanacağı zamanı, bazen tüm ulusların yargılanacağı zamanı, bazen İsrail’in sürgünden kurtulduğu, bazen de Tanrı halkının vaat edilmiş topraklara döneceği gelecekteki zamanı tanımlamak için kullanılır.
27:1 Bkz. Yşa.24:1-27:13’e ait not. Livyatan’ı... canavarı Mısır gibi (bkz. Rahav, Yşa.30:7; Yşa.51:9; Hez.29:3; Hez.32:2 ve ilgili notlar) kötü ulusları simgeler. Tanrı’ya karşı duran kötü güçleri, nihai olarak da Şeytan’ı temsil eder. kaçan yılanı... kıvrıla kıvrıla giden yılanı Krş. Eyü.3:8; Eyü.41:1; Mez.74:13-14. kılıcıyla Bkz. Mez.7:12-13 ve ilgili not.
27:2-6 İsrail’in bağ olarak betimlendiği ikinci ezgi (bkz. Yşa.5:1-7 ve ilgili notlar).
27:2 bağ İsrail.
27:3 Krş. Yşa.5:1-7.
27:4-5 İsrailliler’in RAB’be karşı kayıtsızlıklarının tasviridir. Öbür uluslar gibi “dikenli çalılar” değillerdir (Yşa.27:4), ancak RAB’be tamamen güvenmemektedirler (bkz. Yşa.29:13 ve ilgili not).
27:4 dikenli çalılar Bkz. Yşa.5:6 ve ilgili not.
27:6 filizlenip çiçeklenecek İsrail, Tanrı’nın egemenliğinde (ruhsal ve fiziksel) bütün kutsamalara kavuşacaktır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). Yeryüzünü... dolduracak Krş. Yşa.26:18.
27:7-11 RAB’bin, Yeşaya’nın döneminde İsrailliler’e verdiği cezalar.
27:7 İsrailliler’i... cezalandırdı mı Krş. Yşa.10:24-26.
27:8 sürgüne Muhtemelen İsrail halkının Babil’deki tutsaklığı söz konusudur. Doğu rüzgarının Bkz. Yer.4:11 ve ilgili not; Hez.19:12.
27:9 Böylece... bağışlanacak Krş. Yşa.40:2. Asi İsrail halkının eski gönencine kavuşabilmesi için RAB onları öbür ulusların istilası ve sürgünle cezalandıracak (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260), ardından İsrail halkı bir kere daha RAB’be yöneldiğinde RAB onların günahlarını bağışlayacaktır. Sunağın... Aşera putu... buhur sunağı Bkz. Yşa.17:8 ve ilgili not.
27:10 Surlu kent Yeruşalim. ı ssız, sahipsiz Krş. Yşa.6:11-12. Dana orada otlayıp Krş. Yşa.5:5; Yşa.7:25.
27:12-13 Bkz. Yşa.27:9’a ait not.
27:12 Mısır Vadisi Bkz. Yar.15:18; 1Kr.4:21 ve ilgili notlar. harman döver gibi Cezalandırılan uluslar arasında yaşayan İsrailliler’in öbür halklardan ayrı tutulacağı ifade edilmektedir (bkz. Yşa.21:10’a ait not).
27:13 Asur’da... Mısır’a Bkz. Yşa.11:11-12 ve ilgili notlar. kutsal dağda Siyon Dağı’nda (bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.11:6-9; Yşa.24:23; Yşa.25:6-7,Yşa.25:10 ve ilgili not ; Yşa.65:25).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş