Yeşaya 28

28
Efrayim'e Uyarı
1Vay haline verimli vadinin başındaki kentin, Efrayimli sarhoşların gurur tacının! Şaraba yenilmişlerin yüceliği ve görkemi, solmakta olan çiçeği andırıyor. 2Rab'bin güçlü kudretli bir adamı var. Dolu fırtınası gibi, harap eden kasırga gibi, silip süpüren güçlü sel gibi o kenti şiddetle yere çalacak. 3Efrayimli sarhoşların gurur tacı ayaklar altında çiğnenecek. 4Verimli vadinin başındaki kent, yüce ve görkemli taç, artık solmakta olan çiçeği andıran kent, mevsiminden önce olgunlaşmış incir gibi görülür görülmez koparılıp yutulacak.
5O gün Her Şeye Egemen RAB, halkından sağ kalanlar için yücelik tacı, güzellik çelengi olacak. 6Yargı kürsüsünde oturanlar için adalet ruhu, kent kapılarında saldırıları geri püskürtenler için cesaret kaynağı olacak.
Yeşaya'nın Uyarıları
7Kâhinlerle peygamberler bile şarabın ve içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyor; içkinin etkisiyle yalpalayıp sendeliyorlar, şaraba yenik düşmüşler. Yanlış görümler görüyorlar, kararlarında tutarsızlar. 8Sofralar kusmuk dolu, pisliğe bulaşmamış yer yok!
9“Kimi eğitmeye çalışıyor?” diyorlar, “Kime iletiyor bildirisini? Sütten yeni kesilmiş, memeden yeni ayrılmış çocuklara mı? 10Çünkü bütün söylediği buyruk üstüne buyruk, buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şurdan, biraz burdan...[a]
11 Öyle olsun, o zaman RAB bu halka yabancı dudaklarla, anlaşılmaz bir dille seslenecek. 12Onlara, “Rahatlık budur, yorgunların rahat etmelerini sağlayın, huzur budur” dedi, ama dinlemek istemediler. 13Bu yüzden RAB'bin sözü onlar için “Buyruk üstüne buyruk, buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şurdan, biraz burdan” dır. Madem öyle, varsın sırtüstü düşüp yaralansınlar, kapana kısılıp tutsak olsunlar.
14Bundan ötürü, ey alaycılar, Yeruşalim'deki bu halkı yöneten sizler, RAB'bin sözüne kulak verin. 15Şöyle diyorsunuz: “Ölümle antlaşma yaptık, ölüler diyarıyla uyuştuk; öyle ki, büyük bela ülkeden geçerken bize zarar vermeyecek. Çünkü yalanları kendimize sığınak yaptık, hilenin ardına gizlendik.” 16 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki, “İşte Siyon'a sağlam temel olarak bir taş, denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı yerleştiriyorum. Ona güvenen yenilmeyecek. 17Adaleti ölçü ipi, doğruluğu çekül yapacağım. Yalanlara dayanan sığınağı dolu süpürüp götürecek, gizlendiğiniz yerleri sel basacak. 18Ölümle yaptığınız antlaşma yürürlükten kaldırılacak, ölüler diyarıyla uyuşmanız geçerli sayılmayacak. Büyük bela ülkeden geçerken sizi çiğneyecek. 19Bu bela her geldiğinde sizi süpürüp götürecek. Her gün, gece gündüz gelecek. Bu bildiriyi anlayan dehşete kapılacak. 20Yatak uzanamayacağınız kadar kısa, örtü sarınamayacağınız kadar dar olacak. 21 Çünkü RAB, Perasim Dağı'nda olduğu gibi kalkacak, Givon Vadisi'nde olduğu gibi öfkelenecek. Ne kadar garip olsa da işini tamamlayacak, ne kadar tuhaf olsa da yapacağını yapacak. 22Alay etmeyin artık, yoksa zincirleriniz daha da kalınlaşır. Çünkü bütün ülkenin kesin bir yıkıma uğrayacağını Rab'den, Her Şeye Egemen RAB'den duydum.
23Kulak verin, sesimi işitin, dikkat edin, ne söylediğimi dinleyin. 24Çiftçi ekin ekmek için durmadan toprağı sürer mi, boyuna eşeleyip tırmıklar mı? 25Toprağı düzledikten sonra çörekotunu, kimyonu serpmez mi? Buğdayı sıra sıra, arpayı ayırdığı yere, kızıl buğdayı da onun yanına ekmez mi? 26Tanrısı ona uygun olanı gösterir, onu eğitir. 27Çünkü çörekotu harmanda keskin aletle dövülmez, kimyonun üzerinden tekerlekle geçilmez. Çörekotu değnekle, kimyon çubukla dövülür. 28Buğday ekmek yapmak için öğütülür, ama boyuna dövülmez. Harmanın üzerinden tekerlek ve atlar geçse de buğdayı ezmez. 29Bu işteki bilgelik de Her Şeye Egemen RAB'den gelir. O'nun tasarıları harikadır, bilgelikte üstündür.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1-35:10 Uluslara bildirilen yargı ve cezanın (34. bölüm) ardından kurtulanların sevinç dolu ezgisiyle (35. bölüm) sona eren ve altı “vay” ünlemi içeren kısım (Yşa.28:1; Yşa.29:1; Yşa.29:15; Yşa.30:1; Yşa.31:1; Yşa.33:1; krş. Yşa.5:8-23’e ait notlar).
28:1 verimli vadinin Krş. Yşa.5:1. Efrayimli Bkz. Yşa.7:2’ye ait not. sarhoşların İÖ sekizinci yüzyılda Samiriye sefih bir kentti (bkz. Yşa.5:11-13 ve ilgili notlar; Amo.6:4-7). gurur Bkz. Yşa.28:3; Yşa.16:6’ya ait not. tacının Bkz. 1Kr.16:24’e ait not.
28:2 güçlü kudretli bir adamı Asur Kralı’nı. Dolu fırtınası... güçlü sel Bkz. Yşa.28:17; Yşa.8:7-8 ve ilgili not. Krş. Yşa.30:30; Yşa.32:19.
28:5 O gün Bkz. Yşa.4:1-2; Yşa.10:20,Yşa.10:27 ve ilgili not. yücelik... güzellik Bkz. Yşa.4:2 ve ilgili not. sağ kalanlar Bkz. Yşa.1:9’a ait not.
28:6 adalet ruhu Bkz. Yşa.11:2-4 ve ilgili notlar. kapılarında Kentin savunmasının en zayıf olduğu yer.
28:7 ş arabın ve içkinin Bkz. Lev.10:1-10; Ef.5:18 ve ilgili notlar.
28:9-10 İsrailli önderler Yeşaya’nın bildirisiyle alay ediyor (bkz. Yşa.28:10’a ait not; krş. Yşa.5:19).
28:10,13 Bu ayetlerdeki alaycı sözlerin İbranicesi şöyledir: “Sav lasav, sav lasav, kav lakav, kav lakav, zeer şam, zeer şam!” Bir diğer ifadeyle, Yeşaya’nın saçmaladığını söylemektedirler.
28:11-12 Bkz. 1Ko.14:21 ve ilgili not.
28:11 yabancı dudaklarla RAB yargısını Asurlular aracılığıyla gerçekleştirecektir (bkz. Yşa.6:9-10 ve ilgili notlar).
28:12 Rahatlık budur Eğer İsrail halkı RAB’be güvenseydi, RAB onlara vaat edilen topraklarda huzur verecekti (bkz. Yşa.26:3; Yşa.30:15; krş. Yşa.40:31; Yşu.1:13 ve ilgili notlar).
28:15,18 Ölümle antlaşma Bu antlaşma, İsrail’in Asur saldırısına karşı gelebilmek için Mısır’la yaptığı antlaşmadır. Peygamber Yeşaya, felaket karşısında İsrail halkının Tanrı’dan başka bir güce güvenmesinin, aslında ona yargı getireceğini bildirir. büyük bela Asur orduları için yapılan benzetme.
28:16 sağlam temel Krş. 1Ko.3:11; 1Pe.2:4-8 ve ilgili notlar. taş RAB (bkz. Yşa.8:14; Yşa.17:10 ve ilgili notlar). köşe taşı Krş. “baş taşı”, Mez.118:22 ve ilgili not.
28:17 ölçü ipi... çekül RAB’bin ahlâk ölçütleri adalet ve doğruluktur (ayrıca bkz. Makale: Doğruluk, s.1656). dolu Bkz. Yşa.28:2; Yşa.30:30; Yşa.32:19.
28:20 kısa... dar Çünkü İsrailliler güvende olduklarını sanarak yanılıyor.
28:21 Perasim Dağı’nda Tanrı’nın Filistliler’i yenilgiye uğrattığı yerde (bkz. 2Sa.5:20). Givon Vadisi’nde Tanrı’nın Amorlular’ın üzerine dolu yağdırdığı yerde (bkz. Yşu.10:10-13). garip... tuhaf Bu kez Tanrı kendi halkı İsrail’e karşı savaşacaktı.
28:22 yıkıma uğrayacağını Bkz. Yşa.10:22-23; Yşa.10:22’ye ait not.
28:23-29 Tanrı’nın bilgeliğini öven ayetlerle sona eren iki kıtalık bilgelik şiiri. Tanrı halkını yargılayıp cezalandırırken onlardan merhametini esirgemez; bunu, harmanı dövüp buğdayı samandan ayıran bir çiftçinin gösterdiği özenle, doğru ölçüde ve doğru zamanda yapacaktır (bkz. Yşa.27:12 ve ilgili not).
28:25 kimyonu Bkz. Mat.23:23 ve ilgili not. kızıl buğdayı Bkz. Çık.9:32’ye ait not.
28:27 değnekle Bkz. Yşa.10:5 ve ilgili not.
28:29 tasarıları harikadır Bkz. Yşa.9:6 ve ilgili not.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş