Yeşaya 35

35
Rab'bin Egemenliği
1Çöl ve kurak toprak sevinecek,
Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.
2Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,
Sevincini haykıracak.
Lübnan'ın yüceliği,
Karmel ve Şaron'un görkemi ona verilecek.
İnsanlar RAB'bin yüceliğini,
Tanrımız'ın görkemini görecek.
3 Gevşek elleri güçlendirin,
Pekiştirin çözülen dizleri.
4Yüreği kaygılı olanlara,
“Güçlü olun, korkmayın” deyin,
“İşte Tanrınız geliyor!
Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.
Sizi O kurtaracak.”
5 O zaman körlerin gözleri,
Sağırların kulakları açılacak;
6Topallar geyik gibi sıçrayacak,
Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili.
Çünkü çölde sular fışkıracak,
Irmaklar akacak bozkırda.
7Kızgın kum havuza,
Susuz toprak pınara dönüşecek.
Çakalların yattığı yerlerde
Kamış, saz ve ot bitecek.
8Orada bir yol, bir anayol olacak,
“Kutsal yol” diye anılacak,
Murdar kişiler geçemeyecek oradan.
O yol kurtulmuş olanların yoludur.
O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.
9Aslan olmayacak orada,
Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak;
Orada bulunmayacaklar.
Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.
10 RAB'bin kurtardıkları dönecek,
Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.
Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.
Onların olacak coşku ve sevinç,
Üzüntü ve inilti kaçacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1-35:10 Uluslara bildirilen yargı ve cezanın (34. bölüm) ardından kurtulanların sevinç dolu ezgisiyle (35. bölüm) sona eren ve altı “vay” ünlemi içeren kısım (Yşa.28:1; Yşa.29:1; Yşa.29:15; Yşa.30:1; Yşa.31:1; Yşa.33:1; krş. Yşa.5:8-23’e ait notlar).
34:1-35:10 Bu bölümlerde, 28-33. bölümlerde işlenen konu sona erdirilir ve (13-23. bölümlerde anlatılanları sonuçlandıran) 24-27. bölümler ile uyumlu olarak son günlerle ilgili (eskatolojik) konu işlenir.
35:1 Çöl...sevinecek Yeşaya Kitabı’nda doğanın kişileştirilmesi yaygın bir anlatım biçimidir (bkz. Yşa.33:9; Yşa.44:23; Yşa.55:12).
35:2 sevinçle coşacak, Sevincini haykıracak Bkz. Yşa.54:1 ve ilgili not. Lübnan’ın... Karmel ve Şaron’un Bkz. Yşa.33:9’a ait not.
35:3 Bkz. İbr.12:12.
35:4 Güçlü olun, korkmayın Krş. Yşu.1:6-7,Yşu.1:9,Yşu.1:18; Yşu.1:18’e ait not. Tanrınız geliyor Krş. Yşa.40:9-10 ; Mesih’in gelişi, Yşa.62:11 ve ilgili not; Va.22:12,Va.22:20 ve ilgili notlar. Öç almaya... karşılık vermeye Bkz. Yşa.34:8’e ait not.
35:5-6 Bkz. Yşa.29:18 ve ilgili not; Yşa.32:3; Yşa.42:7. Ruhsal ve bedensel iyileştirme, Mesih’in (ve O’nun öğrencilerinin) yaptığı hizmetlerde görülecektir (bkz. Mat.12:22; Luk.7:22; Elç.3:7-8).
35:9 kurtulmuş Krş. Yşa.62:12; Çık.6:6-8 ve ilgili notlar; Lev.25:47-49; Yas.7:8.
35:10 Bkz. Yşa.51:11. haykırarak Siyon’a varacaklar İsrailliler’in Babil sürgününden dönüşte yaptıkları gibi (bkz. Mez.126’ya ait not). Üzüntü... kaçacak Krş. Yşa.25:8; Yşa.65:19.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş