Yeşaya 44:24-28

24-28 Sizi kurtaran,
Size rahimde biçim veren RAB diyor ki,
“Her şeyi yaratan,
Gökleri yalnız başına geren,
Yeryüzünü tek başına seren,
Sahte peygamberlerin belirtilerini boşa çıkaran,
Falcılarla alay eden,
Bilgeleri geri çeviren,
Bilgilerini saçmalığa dönüştüren,
Kulunun sözlerini yerine getiren,
Ulaklarının peygamberlik sözlerini gerçekleştiren,
Yeruşalim için, ‘İçinde oturulacak’,
Yahuda kentleri için, ‘Yeniden kurulacak,
Yıkıntılarını onaracağım’ diyen;
Engine, ‘Kuru! Sularını kurutacağım’ diyen,
Koreş[a] için, ‘O çobanımdır,
Her istediğimi yerine getirecek’,
Yeruşalim için, ‘Yeniden kurulacak’,
Tapınak için, ‘Temeli atılacak’ diyen RAB benim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
44:24-28 kurtaran Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not. geren... seren Bkz. Yşa.40:22 ve ilgili not; krş. Yşa.51:13. Sahte peygamberlerin belirtilerini Bkz. Yas.13:1-5 ve ilgili notlar. Falcılarla Aynı terim İbranice metinde, Balam (bkz. Yşu.13:22), Eyn-Dor’daki cinci kadın (1Sa.28:8) ve sahte peygamberler (bkz. Yer.27:9) için de kullanılır (bkz. Yşa.3:2-3 ve ilgili not; Yas.18:9-11 ve Yas.18:9’a ait not). Bilgeleri geri çeviren Bkz. Yşa.29:14 ve ilgili not. Kulunun... Ulaklarının Gerçek peygamberler (bkz. Yşa.42:19; Yer.7:25 ve ilgili notlar). oturulacak... kurulacak Bkz. Yer.32:15; krş. Yşa.58:12; Yşa.61:4. Yıkıntılarını onaracağım Yşa.6:11’in aksine. Kuru Bkz. Yşa.37:25; Yşa.43:16-17 ve ilgili notlar; krş. Yşa.51:10. Koreş Bkz. Yşa.41:2 ve ilgili not. çobanımdır “Çoban” çoğunlukla ülke yöneticileri için kullanılır (bkz. 2Sa.5:2; Yer.23:2). Yeruşalim... Tapınak Kral Koreş’in fermanıyla (Ezr.1:2-4; Ezr.6:3-5) tapınak yeniden inşa edilecek ve böylece Yeruşalim’in yeniden inşası için fırsat doğacaktır (bkz. Yşa.45:13).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş