Yeşaya 54

54
İsrail'in Kurtuluşu
1 “Çocuk doğurmayan ey kısır kadın,
Sevinç çığlıkları at;
Ey doğum ağrısı nedir bilmeyen sen,
Sevinçle haykır, bağır.
Çünkü terk edilmiş kadının,
Evli kadından daha çok çocuğu olacaktır” diyor RAB.
2“Çadırının alanını genişlet,
Perdelerini uzat, çekinme.
Gergi iplerini de uzat, kazıklarını sağlamlaştır.
3Çünkü sağa sola yayılacaksın,
Soyundan gelenler ulusları mülk edinecek,
Issız kentlere yerleşecek.
4“Korkma, ayıplanmayacaksın,
Utanma, aşağılanmayacaksın.
Unutacaksın gençliğinde yaşadığın utancı,
Dulluk ayıbını artık anmayacaksın.
5Çünkü kocan, seni yaratandır.
O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir,
İsrail'in Kutsalı'dır seni kurtaran.
O'na bütün dünyanın Tanrısı denir.”
6Tanrın diyor ki, “RAB seni terk edilmiş,
Ruhu kederli bir kadın,
Genç yaşta evlenip sonra dışlanmış
Bir kadın olarak çağırıyor:
7‘Bir an için seni terk ettim,
Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim.
8Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim,
Ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik göstereceğim.’ ”
Seni kurtaran RAB böyle diyor.
9 “Bu benim için Nuh tufanı gibidir.
Nuh tufanının bir daha yeryüzünü
Kaplamayacağına nasıl ant içtimse,
Sana öfkelenmeyeceğime,
Seni azarlamayacağıma da ant içiyorum.
10Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da
Sadakatim senin üzerinden kalkmaz,
Esenlik antlaşmam sarsılmaz”
Diyor sana merhamet eden RAB.
11 “Ey kasırgaya tutulmuş,
Avuntu bulmamış ezik kent!
Taşlarını koyu harçla yerine koyacak,
Temellerini laciverttaşıyla atacağım.
12Kale burçlarını yakuttan,
Kapılarını mücevherden,
Surlarını değerli taşlardan yapacağım.
13 Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim,
Esenlikleri tam olacak.
14Doğrulukla güçlenecek,
Baskıdan uzak olacak, korkmayacaksın.
Dehşet senden uzak kalacak, sana yaklaşmayacak.
15Sana saldıran olursa, benden olmadığını bil.
Sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak.
16“İşte, kor halindeki ateşi üfleyen,
Amaca uygun silah yapan demirciyi ben yarattım.
Yok etsin diye yıkıcıyı da ben yarattım.
17Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak,
Mahkemede seni suçlayan her dili
Suçlu çıkaracaksın.
RAB'be kulluk edenlerin mirası şudur:
Onların gönenci bendendir” diyor RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
54:1 Bu ayet Pavlus tarafından Sara’dan ve antlaşma vaadinden söz etmek üzere kullanılır (bkz. Gal.4:26-27 ve ilgili notlar). kısır kadın Özellikle sürgün (bkz. Yşa.49:21) dönemindeki Yeruşalim (İsrail halkını temsilen) için söylenmiştir. Yeruşalim’in, halkın sürgünde olduğu dönem boyunca çocuksuz bir kadın gibi yoksunluk ve utanç içinde kaldığı ifade edilmektedir; kısırlık o kültürde bir utançtır. Sevinç çığlıkları... bağır Bkz. Yşa.12:6; Yşa.44:23; Yşa.52:9 ve ilgili notlar. terk edilmiş kadının... daha çok çocuğu Bkz. Yşa.49:19-20 ve ilgili not. İsrail, hem fiziksel (vaat edilen topraklara yeniden kavuşması) hem de ruhsal (RAB’be iman etme) bakımdan kutsanacaktır (krş. Yşa.62:4). Evli kadından Bkz. Yşa.50:1 ve ilgili not.
54:2 Bkz. Yşa.26:15; Yşa.33:20 ve ilgili not. Bu betimleme, İsrail’in Babil’deki sürgünden dönüşünün ne denli büyük önem taşıdığını gösterir.
54:3 yayılacaksın Krş. Yar.28:14. ulusları mülk edinecek Bkz. Yşa.11:14; Yşa.49:7 ve ilgili notlar.
54:4 ayıplanmayacaksın, Utanma Bkz. Yşa.29:22 ve ilgili not; Yşa.45:17. gençliğinde yaşadığın utancı Muhtemelen Mısır’daki kölelik dönemi (krş. Yer.31:19). Dulluk ayıbını Muhtemelen İsrail halkının dul bir kadın gibi yalnız kaldığı sürgünden söz edilmektedir (Yşa.54:6-7).
54:5 kocan Bkz. Yşa.62:4-5. İsrail’in Kutsalı’dır seni kurtaran Bkz. Yşa.1:4, Yşa.41:14 ve ilgili notlar.
54:6-7 terk edilmiş... terk ettim İsrail halkının yaşadığı sürgün (bkz. Yşa.49:14; Yşa.50:1 ve ilgili not; Yşa.62:4).
54:7-8 sevecenlikle Bkz. Yşa.14:1; Yşa.49:10,Yşa.49:13; Yşa.51:3.
54:7 Bir an için Babil sürgünü göreceli olarak kısa sürmüştü (bkz. Yşa.26:20).
54:8 taşkın öfkesyle Bkz. Yşa.9:12,Yşa.9:17,Yşa.9:21 ve ilgili not; Yşa.60:10. yüz çevirmiştim Bkz. Yşa.1:15 ve ilgili not. sonsuz sadakatle Bkz. Yşa.54:10; Yşa.55:3 ve ilgili not. Krş. Yşa.45:17. kurtaran Bkz. Yşa.54:5.
54:9 bir daha yeryüzünü kaplamayacağına Bkz. Yar.9:11 ve ilgili not. öfkelenmeyeceğime Krş. Yşa.12:1 ve ilgili not. azarlamayacağıma İsrail halkını sürgüne göndermesi gibi (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260).
54:10 Dağlar yerinden kalksa Krş. Yşa.51:6; Mez.46:2; Mez.102:26-27. Sadakatim... kalkmaz, Esenlik antlaşmam sarsılmaz Tanrı’nın, İbrahim, Musa ve Davut aracılığıyla yaptığı antlaşmalarla İsrail halkına verdiği vaatler söz konusudur (krş. Yer.33:20-21; bkz. Say.25:11-13).
54:11-12 Ruhsal yönden yenilenmiş Yeruşalim’in betimsel bir tanımı (bkz. Va.21:10,Va.21:18-21).
54:11 kasırgaya tutulmuş Bkz. Yşa.28:2 ve ilgili not. ezik kent Yeruşalim (bkz. Yşa.51:21). laciverttaşıyla Krş. Çık.24:10 ; ayrıca bkz. Hez.1:26; Hez.10:1.
54:13-14 Esenlikleri... Doğrulukla Bkz. Yşa.48:18 ve ilgili not.
54:13 Yu.6:45’te kısmen alıntılanır. ben RAB eğiteceğim Yşa.50:4’teki RAB’bin kulu gibi (krş. Yer.31:34 ve ilgili not).
54:14 Baskıdan... Dehşet senden uzak kalacak Krş. Yşa.14:4; Yşa.33:18-19.
54:15 önünde yenilgiye uğrayacak Bkz. Yşa.54:3.
54:16 yıkıcıyı da ben yarattım Tanrı, İsrail halkını cezalandırmak için Asur ve Babil gibi ulusları güçlendirdiğini ima ediyor (bkz. Yşa.10:5; Yşa.33:1 ve ilgili not).
54:17 her dili suçlu çıkaracaksın Yşa.50:8-9’da Kul’a karşı geçerli hiçbir suçlamada bulunmaması gibi. RAB’be kulluk edenlerin “Kulluk edenler” (bkz. Yşa.63:17; Yşa.65:8-9,Yşa.65:13-15; Yşa.66:14) ve bunlar RAB’be sadık kalan Yahudiler ile öbür uluslardan (bkz. Yşa.56:6-8) olan insanlardır (krş. Yşa.53:10; bkz. Yşa.49:19-20 ve ilgili not). Yşa.54:11-17’de söz edilen her kutsama, Mesih’in ikinci gelişinden sonra gerçekleşecektir.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş