Yeşaya 6

6
Rab Yeşaya'yı Çağırıyor
1 Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab'bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. 2Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. 3 Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı:
“Her Şeye Egemen RAB
Kutsal, kutsal, kutsaldır.
Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor.”
4 Seraflar'ın sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı, tapınak dumanla doldu.
5“Vay başıma! Mahvoldum” dedim, “Çünkü dudakları kirli bir adamım, dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın Kral'ı, Her Şeye Egemen RAB'bi gözlerimle gördüm.”
6Seraflar'dan biri bana doğru uçtu, elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı; 7onunla ağzıma dokunarak, “İşte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı” dedi.
8Sonra Rab'bin sesini işittim: “Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?” diyordu.
“Ben! Beni gönder” dedim.
9 “Git, bu halka şunu duyur” dedi,
“ ‘Duyacak duyacak, ama anlamayacaksınız,
Bakacak bakacak, ama görmeyeceksiniz!
10Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır,
Kulaklarını ağırlaştır,
Gözlerini kapat.
Öyle ki, gözleri görmesin,
Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın
Ve bana dönüp şifa bulmasınlar.’ ”
11“Ne vakte kadar, ya Rab?” diye sordum.
Rab yanıtladı:
“Kentler viraneye dönüp kimsesiz kalıncaya,
Evler ıpıssız oluncaya,
Toprak büsbütün kıraçlaşıncaya kadar.
12İnsanları çok uzaklara süreceğim,
Ülke bomboş kalacak,
13Halkın onda biri kalsa da ülke mahvolacak.
Ama devrildiği zaman kütüğü kalan
Yabanıl fıstık ve meşe ağacı gibi,
Kutsal soy kütüğünden çıkacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-6:13 Yeşaya’nın, Tanrı’nın Yahuda halkına vermek üzere olduğu cezayı bildirdiği peygamberlik sözlerinin ilk kısmı.
6:1 Bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Yüceliği, s. 107. Kral Uzziya’nın öldüğü yıl İÖ 740 (krş. Yşa.14:28 ve ilgili not; bkz. 2Kr.14:21-22; 2Kr.15:20). yüce ve görkemli Krş. Yşa.57:15. Benzer sözcükler “Acı Çeken Kul”u tanımlamak için de kullanılır (bkz. Yşa.52:13). Rab’bi Bkz. Yşa.6:5. gördüm Tapınaktaki bir görümde (bkz. Çık.33:20-34:6; Yu.1:18). giysisinin etekleri Yüksek konum göstergesi (krş. Va.1:13) olan uzun etekli giysi, görkem ve yücelik ifade eder. tapınağı Bkz. Va.4:1-8.
6:2 Seraflar Bkz. Yşa.6:6. Kutsal Kitap’ta sadece burada geçen göksel varlıklar (bkz. Bilgi Kutusu: Melekler, s. 1808). Hareketleri, Va.4:6-9’da tanımlanan altı kanatlı yaratıkların hareketlerini andırır. yüzlerini... örtüyor Tanrı’nın görkemine doğrudan bakamıyorlardı.
6:3 Her Şeye Egemen RAB Bkz. 1Sa.1:3’e ait not. Kutsal, kutsal, kutsaldır Bkz. Lev.11:44 ve ilgili not; Va.4:8. Yapılan tekrarlamayla Tanrı’nın sınırsız kutsallığı vurgulanmaktadır. Yüceliğibütün dünyayı dolduruyor Bkz. Say.14:21-22 ; Mez.72:18-18. Buradaki “bütün dünya” sözüyle Tanrı’nın insana ve yaratılışa yakınlığı, 1. ayetteki “tahtta oturuyor” sözleriyle de onlara olan üstünlüğü vurgulanıyor.
6:4 kapı söveleriyle... sarsıldı... dumanla doldu Bkz. Çık.19:18-19; Çık.20:18-19.
6:5 Yeşaya’nın korkmasının nedeni, Tanrı’yı gören birinin anında öleceğini bilmesiydi (bkz. Yar.16:13; Yar.32:30; Çık.33:20).
6:6 kor Bkz. Yşa.1:25’e ait not.
6:7 ağzıma dokunarak Krş. Yer.1:9.
6:8-10 Yeşaya’nın hizmete çağrılması, Tanrı’ya ve O’nun sözüne sadık olmaya çağrılması anlamına geliyordu (krş. Yşa.55:11-12; 2Ko.2:14-17). Yeşaya’nın bildirecekleri, asi İsrailliler’in duygusuz yüreklerini daha da katılaştırarak alacakları cezayı kesinleştirecektir (bkz. Yşa.6:11-13; ayrıca bkz. Yer.1:8,Yer.1:19; Hez.2:3-4).
6:8 Bizim için Bazı yorumculara göre göksel Kral göksel varlıkları da dâhil ederek konuşmaktadır (bkz. Eyü.1:6). Bazı yorumculara göre ise Üçlübirlik’in varlığının göstergesidir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Üçlübirlik, s.1433). Ben Bkz. Yar.22:1’e ait not.
6:9-10 Tohum benzetmesinde İsa bu sözlerden alıntı yapar (Mat.13:14-15; Mar.4:12; Luk.8:10; ayrıca bkz. Rom.11:7-10,Rom.11:25 ve ilgili notlar). bu halka Yşa.1:3; Yşa.3:14-15 ve Yşa.5:13’te RAB İsrailliler’i “halkım” olarak nitelendirir. “Halkım” yerine “bu halk” ifadesinin defalarca kullanılması (bkz. örn. Yşa.8:6; Yşa.29:13-14; krş. Çık.17:4 ve ilgili not), Tanrı’nın inatçı ve isyankâr (Çık.1:1; Çık.66:24) İsrailliler’e tepkisini gösterir.
6:10 Kulaklarını ağırlaştır, Gözlerini kapat Bkz. Yşa.29:9; Yşa.42:18; Yşa.43:8; krş. Yşa.29:18; Yşa.35:5. Tanrı’nın yargısı zaman zaman insana şiddetli görünür; ancak Firavun örneğinde olduğu gibi (Çık.4:21; Çık.7:13,Çık.7:22; Çık.8:15,Çık.8:19,Çık.8:32; Çık.9:7), Tanrı’nın halkının gözlerini kapatma yargısı ve cezası, ancak onlar inatçı bir şekilde Tanrı’nın yollarını reddedip kendi yollarından gitmeyi seçtiklerinden sonra gerçekleşir; onlar Tanrı’nın gerçeğini ve bunları duymayı reddettikleri için Tanrı bu seçimlerini onlarda pekiştirir.
6:12 çok uzaklara Bkz. Yşa.5:13.
6:13 onda biri... Kutsal soy Bkz. Yşa.1:9’a ait not; krş. 1Kr.19:18. kütüğünden çıkacak Ulusun tekrar büyüyeceği ifade ediliyor (bkz. Yşa.11:1 ve ilgili not).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş