Yeşaya 7

7
Kral Ahaz'a Bir İşaret: İmmanuel
1 Uzziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı'yken, Aram Kralı Resin'le Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah Yeruşalim'e saldırdılar, ama ele geçiremediler.
2Davut'un torunları Aram'ın Efrayimliler'le güçbirliği ettiğini duydular. Ahaz'la halkının yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçları gibi titremeye başladı.
3Bu arada RAB Yeşaya'ya şöyle seslendi: “Ahaz'ı karşılamak için oğlun Şear-Yaşuv'la[a] birlikte Yukarı Havuz'un su yolunun sonuna, Çırpıcı Tarlası'na giden yola çık. 4Ona de ki, ‘Dikkatli ve sakin ol, korkma! Şu tüten iki yanık odun parçasının –Aram Kralı Resin'le Remalya'nın oğlunun– öfkesinden korkma. 5Aram, Efrayim ve Remalya'nın oğlu sizin için kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki, 6Haydi, Yahuda'ya saldıralım, halkı korkutup ülkeyi ele geçirelim, Taveal'ın oğlunu kral ilan edelim.
7“ ‘Buna karşılık Egemen RAB diyor ki, bu tasarı asla gerçekleşmeyecek. 8Çünkü Şam sadece Aram'ın başkenti, Resin de sadece Şam'ın başıdır. Efrayim'e gelince, altmış beş yıl içinde paramparça edilip halk olmaktan çıkacak. 9Samiriye sadece Efrayim'in başkenti, Remalya'nın oğlu da sadece Samiriye'nin başıdır. Bana güvenmezseniz, güvenlikte olamazsınız.’ ”
10RAB Ahaz'a yine seslendi: 11“Tanrın RAB'den bir işaret iste; ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun.”
12Ama Ahaz, “Hayır, istemem, RAB'bi sınamam” dedi.
13Bunun üzerine Yeşaya, “Dinleyin, ey Davut'un torunları!” dedi, “İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrım'ın sabrını mı taşırıyorsunuz? 14 Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel[b] koyacak. 15Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek. 16Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak.
17“RAB seni, halkını ve babanın soyunu Efrayim'in Yahuda'dan ayrıldığı günden bu yana görülmemiş bir felakete uğratacak; üzerinize Asur Kralı'nı saldırtacak.
18“O gün RAB Mısır ırmaklarının ta uçlarından sinekleri, Asur topraklarından arıları ıslıkla çağıracak. 19Akın akın gelip derin vadilerde, kaya kovuklarında, dikenli çalılıklarda, otlaklarda konaklayacaklar.
20“O gün Rab Fırat'ın ötesinden kiraladığı usturayla –Asur Kralı'yla– sakalınızı, saçlarınızı, beden kıllarınızı tıraş edecek. 21O günlerde bir inekle bir çift koyun besleyen 22aldığı bol süt sayesinde tereyağı yiyecek. Ülkede kalan herkes bal ve tereyağıyla beslenecek.
23“O gün bin gümüş değerinde bin asmaya sahip olan her bağ dikenli çalılarla dolacak. 24İnsanlar oralara okla, yayla gidecek. Çünkü ülkenin her yanı dikenli çalılarla kaplanacak. 25Bir zamanlar çapalanıp ekin ekilen tepeler korkudan kimsenin giremeyeceği dikenliklere dönecek, sığırın gezindiği, davarın çiğnediği yerler olacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-12:6 Yeşaya’nın peygamberlik sözlerinin ikinci kısmı (krş. Yşa.1:1-6:13’e ait not). Halk kendilerini kurtaracağını düşündükleri insanlara ve uluslara değil, Tanrı’ya güvenmeye çağrılır. Bu çağrıyı reddettikleri için Tanrı onları güvendikleri uluslar aracılığıyla yargılayıp cezalandıracaktır.
7:1-25 Aram Kralı Resin ile İsrail Kralı Pekah (muhtemelen İÖ 735-734), Yahuda Kralı Ahaz’ı devirip yerine kendilerini destekleyecek başka bir kral atayarakAsurlular’a karşı kurdukları ittifakı güçlendirmek istemişlerdi. Yeşaya ise Resin ve Pekah’dan korkup onlara karşı müttefik güç arayışına giren Ahaz’ın Asurlular’la ittifak kurmasına engel olmaya çalışıyordu (bkz. 2Kr.16:5-18; 2Ta.28:16-21). Pekah İÖ 752-732 arasında krallık yaptı (bkz. 2Kr.15:27-31).
7:2 Davut’un torunları İfade, RAB’bin Davut’a verdiği vaadi akla getirir (bkz. 2Sa.7:8-11). Efrayimliler’le Kuzeydeki krallık İsrail’i temsilen söylenmiştir. yürekleri... titremeye Aramlılar ve İsrailliler daha önce Ahaz’ı yenilgiye uğratmışlardı (2Ta.28:5-8).
7:3 Şear-Yaşuv ‘Sağ kalanlar dönecek’ anlamına gelir (ayrıca bkz. Yşa.10:20-22 ve ilgili not). Yeşaya, oğullarına simgesel adlar vermiştir (bkz. Yşa.8:1,Yşa.8:3,Yşa.8:18). Bu adın hem olumsuz (bir yargı olacak) hem de olumlu (sağ kalanlar dönecek) yönleri vardır (ayrıca bkz. Makale: Kalıntı, s.948).
7:4 korkma Şam (Aram’ın başkenti; bkz. Yşa.7:8), III. Tiglat-Pileser tarafından İÖ 732’de yerle bir edilecek ve İsrailliler de aynı yıl bozguna uğratılacaktı.
7:6 Taveal’ın Şeria Irmağı’nın doğusundaki “Tov yöresi” ile (bkz. Hak.11:3 ve ilgili not) ilişkilendirilen Aramice bir ad.
7:8 Yaklaşık İÖ 670’ te Asur Kralı Esarhaddon (ve ondan kısa süre sonra Asurbanipal) İsrail topraklarına yabancı halklar yerleştirdi. Geride kalan az sayıda İsrailli’nin bu halklardan olanlarla evlenmesi sonucunda Samiriyeliler’in ortaya çıktığı düşünülür (bkz. 2Kr.17:24-34; 2Kr.17:29’a ait not).
7:9 güvenmezseniz... olamazsanız İbranice’de aynı fiil kökünden gelen bu iki ifadenin kullanılması, RAB’bin verebileceği bu olası cezanın uygunluğunu ortaya koyar.
7:10-12 Tanrı,Ahaz’a verdiği zaferle ilgili sözlerinin (Yşa.7:4-9) doğruluğunu kanıtlamaya razıydı (bkz. Çık.3:12 ve ilgili not).Ahaz’ın bunu istememesi aslında ruhsallığının değil, Yeşaya’nın sözlerine inanmak istememesinin bir göstergesidir;Ahaz Tanrı’nın gücüne değil, Asur’un gücüne güveniyordu.
7:14 belirti Böyle bir vaat verildiğinde birkaç yıl içinde gerçekleşmesi beklenirdi (bkz. Yşa.20:3; Yşa.37:30; krş. Yşa.8:18). Tanrı gerçekten de birkaç yıl içinde Ahaz’ı Asurlular aracılığıyla Rezin ve Pekah’tan kurtaracaktı. kız Bazı yorumcular, bu belirtinin Yeşaya’nın oğlunun Yşa.8:3’teki doğumuyla, ancak nihai olarak ise Mesih’in doğumuyla ilgili olduğunu öne sürer. Bazıları ise burada, Mat.1:18-23’te açıklandığı gibi, yalnızca Mesih’in doğumuna gönderme yapıldığını savunur. İmmanuel ‘Tanrı bizimledir’ anlamına gelir. Bu ifade, Tanrı’nınAhaz’ı düşmanlarından kurtaracağını belirtir (bkz. Say.14:9; 2Ta.13:12). “İmmanuel” 2Ta.8:8,2Ta.8:10’da Maher-Şalal-Haş-Baz için kullanılmış başka bir ad olabilir (bkz. Yşa.8:3 ve ilgili not). Bu peygamberlik sözü nihai olarak İsa’da gerçekleşmiştir, çünkü O’nun gelişiyle gerçek anlamda “Tanrı bizimle” olmuştur (Mat.1:23; krş. Yşa.9:6-7).
7:15 tereyağı ve bal Asur istilası sırasında kırsal bölgelerin harap edilmesiyle yaşanan kıtlıktan ötürü elde edilebilecek yiyeceklerden (bkz. Yşa.7:22-25). kötüyü... iyiyi seçecek yaşa Kutsal Yasa karşısında ahlâksal sorumluluğun başladığı yaşı ifade eder; sorumluluk, çocuk on iki veya on üç yaşındayken başlar. Bazı yorumcular bu ifadenin, tıpkı Yşa.8:4 gibi daha kısa bir zaman dilimini kapsadığını öne sürer.
7:16 yaşa gelmeden... toprakları ıssız kalacak Bkz. Yşa.7:4’e ait not; krş. Yşa.8:4. Çocuk on iki veya on üç yaşına gelmeden önce Aram ve İsrail’in yağmalanacağı ima ediliyor ; bu peygamberliği İÖ 732’de çocuk henüz iki yaşındayken gerçekleştirecektir.
7:17 Efrayim’in Yahuda’dan ayrıldığı Neredeyse iki yüzyıl önce (bkz. 1Kr.12:19-20). Asur Kralı’nı KralAhaz’ınAsur ile ittifak yapması geçici bir rahatlık getirecek olmasına karşın (2Kr.16:8-9) Asur en sonunda Yahuda Krallığı’na saldıracaktı (bkz. Yşa.8:7-8; Yşa.36:1).
7:18,20,23 O gün Yaşadıkları sıkıntılar, Yargı Günü’nde yaşanacaklara benzer olacaktır (bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20’ye ait not).
7:18 sinekleri... arıları Bkz. Çık.23:28 ve ilgili not.
7:19 kaya kovuklarında Bkz. Yşa.2:10’a ait not. İşgalcilerden kaçmak imkânsız olacaktır.
7:20 usturayla... sakalınızı, saçlarınızı, beden kıllarınızı Bu şekilde zorla yapılan tıraş büyük bir hakaret sayılırdı (bkz. 2Sa.10:4 ve ilgili not).
7:23 dikenli çalılarla Bağların ve çiftlik arazilerinin yakılması Yşa.5:5-6’daki sözlerin gerçekleşmesidir (bkz. Yşa.5:6’ya ait not).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş