Mısır'dan Çıkış 10

10
Çekirge Belası
1RAB Musa'ya, “Firavunun yanına git” dedi, “Belirtilerimi aralarında göstermek için firavunla görevlilerini inatçı yaptım. 2Mısır'la nasıl alay ettiğimi, aralarında gösterdiğim belirtileri sen de çocuklarına, torunlarına anlat ki, benim RAB olduğumu bilesiniz.”
3Musa'yla Harun firavunun yanına varıp şöyle dediler: “İbraniler'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Ne zamana dek alçakgönüllü olmayı reddedeceksin? Halkımı salıver, bana tapsınlar. 4Halkımı salıvermeyi reddedersen, yarın ülkene çekirgeler göndereceğim. 5Yeryüzünü öylesine kaplayacaklar ki, toprak görünmez olacak. Doludan kurtulan ürünlerinizi, kırda biten bütün ağaçlarınızı yiyecekler. 6Evlerine, bütün görevlilerinin, bütün Mısırlılar'ın evlerine çekirge dolacak. Ne babaların, ne ataların ömürlerince böylesini görmediler.’ ” Sonra Musa dönüp firavunun yanından ayrıldı.
7Görevlileri firavuna, “Ne zamana dek bu adam bize tuzak kuracak?” dediler, “Bırak gitsinler, Tanrıları RAB'be tapsınlar. Mısır harap oldu, hâlâ anlamıyor musun?”
8Böylece, Musa'yla Harun'u firavunun yanına geri getirdiler. Firavun, “Gidin, Tanrınız RAB'be tapın” dedi, “Ama kimler gidecek?”
9Musa, “Genç, yaşlı hep birlikte gideceğiz” dedi, “Oğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü RAB'be bayram yapmalıyız.”
10Firavun, “Alın çoluk çocuğunuzu, gidin gidebilirseniz, RAB yardımcınız olsun!” dedi, “Bakın, kötü niyetiniz ne kadar açık. 11Olmaz. Yalnız erkekler gidip RAB'be tapsın. Zaten istediğiniz de bu.” Sonra Musa'yla Harun firavunun yanından kovuldular.
12RAB Musa'ya, “Elini Mısır'ın üzerine uzat” dedi, “Çekirge yağsın; ülkenin bütün bitkilerini, doludan kurtulan her şeyi yesinler.”
13Musa değneğini Mısır'ın üzerine uzattı. Bütün o gün ve gece RAB ülkede doğu rüzgarı estirdi. Sabah olunca da doğu rüzgarı çekirgeleri getirdi. 14 Mısır'ın üzerinde uçuşan çekirgeler ülkeyi boydan boya kapladı. Öyle çoktular ki, böylesi hiçbir zaman görülmedi, kuşaklar boyu da görülmeyecek. 15Toprağın üzerini öyle kapladılar ki, ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri, dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır'ın hiçbir yerinde, ne ağaçlarda, ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı.
16Firavun acele Musa'yla Harun'u çağırttı. “Tanrınız RAB'be ve size karşı günah işledim” dedi, 17“Lütfen bir kez daha günahımı bağışlayın ve Tanrınız RAB'be dua edin; bu ölümcül belayı üzerimden uzaklaştırsın.”
18Musa firavunun yanından çıkıp RAB'be dua etti. 19RAB rüzgarı çok şiddetli batı rüzgarına döndürdü. Rüzgar çekirgeleri sürükleyip Kamış Denizi'ne döktü. Mısır'da tek çekirge kalmadı. 20Ama RAB firavunu inatçı yaptı. Firavun İsrailliler'i salıvermedi.
Karanlık Belası
21 RAB Musa'ya, “Elini göğe doğru uzat” dedi, “Mısır'ı hissedilebilir bir karanlık kaplasın.” 22Musa elini göğe doğru uzattı, Mısır üç gün koyu karanlığa gömüldü. 23Üç gün boyunca kimse kimseyi göremez, yerinden kımıldayamaz oldu. Yalnız İsrailliler'in yaşadığı yerler aydınlıktı.
24Firavun Musa'yı çağırttı. “Gidin, RAB'be tapın” dedi, “Yalnız davarlarınızla sığırlarınız alıkonacak. Çoluk çocuğunuz sizinle birlikte gidebilir.”
25Musa, “Ama Tanrımız RAB'be kurban kesmemiz için bize kurbanlık ve yakmalık sunular da vermelisin” diye karşılık verdi, 26“Hayvanlarımızı da yanımıza almalıyız. Bir tırnak bile kalmamalı burada. Çünkü Tanrımız RAB'be tapmak için bazı hayvanları kullanacağız. Oraya varmadıkça hangi hayvanları RAB'be sunacağımızı bilemeyiz.”
27Ancak RAB firavunu inatçı yaptı, firavun İsrailliler'i salıvermeye yanaşmadı. 28Musa'ya, “Git başımdan” dedi, “Sakın bir daha karşıma çıkma. Yüzümü gördüğün gün ölürsün.”
29Musa, “Dediğin gibi olsun” diye karşılık verdi, “Bir daha yüzünü görmeyeceğim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
7:14-10:29 İlk dokuz bela, üçer beladan oluşan üç gruba ayrılır (Çık.7:14-8:19; Çık.8:20-9:12; Çık.9:13-10:29). İlk üç bela firavunun meydan okumasına bir yanıt niteliğindedir: Firavun RAB’bin kim olduğunu öğrenir (Çık.7:17). İkinci üç bela RAB’bin sadece İsrail’in Tanrısı değil, Mısır’da da etkin ve egemen RAB olduğunu gösterir (Çık.8:22). Üçüncü üç bela ise RAB’bin eşsiz olduğunu vurgular (Çık.9:14). Bu amaçlar hem firavun ve Mısırlılar’a hem de İsrail’e yöneliktir. Bazı uzmanlara göre, bunlar Tanrı’nın doğrudan yaptığı mucizelerdir. Bazıları ise, Tanrı’nın doğaüstü müdahalesinin olayların zamanlamasına (tüm şartların bir araya gelmesini sağlayarak) ve yoğunluğuna yöneliktir.
10:2 çocuklarına, torunlarına anlat Tanrı’nın kurtarışıyla ilgili anılar, kuşaktan kuşağa aktarılarak canlı tutulmalıydı (bkz. Çık.12:26-27; Çık.13:8,Çık.13:14-15; Yas.4:9; Mez.77:11-20; Mez.78:4-6,Mez.78:43-53; Mez.105:2 6-38; Mez.106:7-12; Mez.114:1-3; Mez.135:8-9; Mez.136:10-15).
10:4 çekirgeler göndereceğim Bkz. Çık.10:13. Mart ve nisan aylarında esen güçlü doğu rüzgârları, zaman zaman beraberinde ekinleri yiyip tüketen milyonlarca (elli milyon çekirge bir kilometre karelik alanda, bir gecede yaklaşık yüz bin ton bitki tüketebilir) çekirge getirirdi. Bu olayın da öncekiler gibi RAB’bin uyardığı zaman gerçekleşmesi, mucize olduğunu gösterir (bkz. Çık.7:17’ye ait not). Büyük korku yaratan bu çekirge istilaları, eski çağlarda Tanrı’nın yargısının güçlü bir simgesiydi (bkz. Yoe.1:4-7; Yoe.2:1-11; Amo.7:1-3).
10:7 Ne zamana dek...? Musa’nın sorusuna (Çık.10:3) tezattır.
10:10 RAB yardımcınız olsun Muhtemelen alaycı bir tonla söylenmiştir.
10:11 Yalnız erkekler gidip Kadın ve çocukların gitmesine izin vermemesinin amacı, erkekleri geri dönmeye mecbur bırakmaktı.
10:13 doğu rüzgarı Bkz. Çık.10:4’e ait not.
10:19 RAB rüzgarı... döndürdü Bkz. Çık.10:4; Çık.14:21; Mez.104:4 ve ilgili notlar; krş. Mat.8:23-27.
10:21 Mısır’ı hissedilebilir bir karanlık kaplasın Üçüncü ve altıncı belalar gibi, dokuzuncu bela da firavuna önceden bildirilmedi. Bu karanlık, ya doğrudan bir mucizedir ya da her yıl baharın ilk aylarında çöl yönünden esen kum fırtınasının alışılmadık bir şiddette olmasından ötürü yaşanmış olabilir (krş. Çık.7:17). Ka ranlık belası, firavun ve görevlilerine olduğu kadar Mısır’ın en önemli ilahlarından biri olan güneş tanrısı Ra’ya inananlara yönelikti.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş