Mısır'dan Çıkış 14

14
1-2RAB Musa'ya, “İsrailliler'e söyle, dönsünler” dedi, “Pi– Hahirot yakınlarında, Migdol ile deniz arasında, Baal-Sefon'un karşısında deniz kıyısında konaklasınlar. 3Firavun şöyle düşünecek: ‘İsrailliler ülkede şaşkın şaşkın dolaşıyorlardır, çöl onları kuşatmıştır.’ 4Firavunu inatçı yapacağım. Onların peşine düşecek. Böylece firavunla ordusunu yenerek yücelik kazanacağım. Mısırlılar bilecek ki, ben RAB'bim.” İsrailliler söyleneni yaptılar.
5Halkın kaçtığı Mısır Firavunu'na bildirilince, firavunla görevlileri onlara ilişkin düşüncelerini değiştirdiler: “Biz ne yaptık?” dediler, “İsrailliler'i salıvermekle kölelerimizi kaybetmiş olduk!” 6Firavun savaş arabasını hazırlattı, ordusunu yanına aldı. 7Seçme altı yüz savaş arabasının yanısıra, Mısır'ın bütün savaş arabalarını sorumlu sürücüleriyle birlikte yanına aldı. 8RAB Mısır Firavunu'nu inatçı yaptı. Firavun zafer havası içinde ilerleyen İsrailliler'in peşine düştü. 9Mısırlılar firavunun bütün atları, savaş arabaları, atlıları, askerleriyle onların ardına düştüler ve deniz kıyısında, Pi-Hahirot yakınlarında, Baal-Sefon'un karşısında konaklarken onlara yetiştiler.
10Firavun yaklaşırken, İsrailliler Mısırlılar'ın arkalarından geldiğini görünce dehşete kapılarak RAB'be feryat ettiler. 11Musa'ya, “Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin?” dediler, “Bak, Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın! 12Mısır'dayken sana, ‘Bırak bizi, Mısırlılar'a kulluk edelim’ demedik mi? Çölde ölmektense Mısırlılar'a kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu.”
13Musa, “Korkmayın!” dedi, “Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlılar'ı bir daha hiç görmeyeceksiniz. 14RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter.”
15RAB Musa'ya, “Niçin bana feryat ediyorsun?” dedi, “İsrailliler'e söyle, ilerlesinler. 16Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat. Sular yarılacak ve İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçecekler. 17Ben Mısırlılar'ı inatçı yapacağım ki, artlarına düşsünler. Firavunu, bütün ordusunu, savaş arabalarını, atlılarını yenerek yücelik kazanacağım. 18Firavun, savaş arabaları ve atlılarından ötürü yücelik kazandığım zaman, Mısırlılar bilecek ki, ben RAB'bim.”
19-20İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu yüzden, bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı.
21Musa elini denizin üzerine uzattı. RAB bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti, denizi karaya çevirdi. Sular ikiye bölündü, 22 İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturdu. 23Mısırlılar artlarından geliyordu. Firavunun bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları izliyordu. 24Sabah nöbetinde RAB ateş ve bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi. 25Arabalarının tekerleklerini çıkardı[a]; öyle ki, arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar, “İsrailliler'den kaçalım!” dediler, “Çünkü RAB onlar için bizimle savaşıyor.”
26RAB Musa'ya, “Elini denizin üzerine uzat” dedi, “Sular Mısırlılar'ın, savaş arabalarının, atlılarının üzerine dönsün.” 27Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken RAB onları denizin ortasında silkip attı. 28Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsrailliler'in peşinden denize dalan firavunun bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı.
29Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu. 30RAB o gün İsrailliler'i Mısırlılar'ın elinden kurtardı. İsrailliler deniz kıyısında Mısırlılar'ın ölülerini gördüler. 31RAB'bin Mısırlılar'a gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı RAB'den korkup O'na ve kulu Musa'ya güvendi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
14:2 dönsünler Kuzeye, yani geldikleri yöne doğru. Pi Hahirot Baal-Sefon’un doğusunda yer alır (Say.33:7). deniz “Kızıldeniz” adının yerleşmiş geleneksel çevirisiyle uyumludur. İbranice terim (Yam Suf) ‘Sazlık Denizi’ anlamındadır. Sazlık tuzlu suda oluşmadığına göre Yam Suf, Süveyş Körfezi’nin kuzey ucu olamaz. Ayrıca bir Mısır papirüsünde yazılanlara göre Baal-Sefon, Ramses’in doğusunda bulunan Menzele Gölü civarında, Tahpanhes’in yakınlarında yer alır. Bundan dolayı İsrailoğulları’nın “deniz” geçişi, muhtemelen Menzele Gölü’nün güney ucunda gerçekleşmiştir (bkz. Çık.13:18’e ait not). Akdeniz kıyısında eski bir bataklık da olabilir. Baal-Sefon’un Ayrıca ‘Kuzeyin Efendisi’ anlamında bir Kenan ilahının adıdır.
14:4 inatçı Bkz. Çık.14:8 ve Çık.4:21’e ait not. bilecek ki, ben RAB’bim Bkz. Çık.6:3’e ait not.
14:7 savaş arabasının Mısırlılar’ın ilk kez Kenan’da gördüğü savaş arabası, savaş stratejisinde devrim yarattı. Özellikle Mısır gibi, arazinin açık ve göreceli düz olduğu bölgelerde bu araçlar oldukça etkiliydi.
14:14 RAB sizin için savaşacak İsrailliler savaşa hazırlıklıydı (Çık.13:18; Çık.14:8), ancak zafer yalnızca Tanrı sayesinde kazanılabilirdi.
14:19-20 Tanrı’nın meleği Bkz. Yar.16:7’ye ait not. Burada bulutla ilişkilendirilir (bkz. Çık.13:21). Mısır ve İsrail ordularının arasına Bkz. Mez.105:39.
14:21 güçlü doğu rüzgarıyla Bkz. Çık.10:13. Çık.15:8,Çık.15:10’daki sözler, bunun RAB’bin zamanlaması ve yönlendirmesiyle gerçekleşen bir mucize olduğunun kabul edildiğini gösterir (bkz. Çık.7:17’ye ait not).
14:22 kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi RAB’bin İsrail halkı için gerçekleştirdiği bu büyük mucize asırlar boyunca hatırlanacaktır (bkz. Mez.66:6; Mez.106:9; Mez.136:13-14; Yşa.51:10; Yşa.63:11-13). Sular... duvar Bkz. Çık.14:29.
14:24 Sabah nöbetinde Ani saldırıların gerçekleştirildiği saatler (bkz. Yşu.10:9; 1Sa.11:11). RAB... baktı Bkz. Çık.13:21’e ait not.
14:25 çıkardı İbranice fiil, ‘yoldan saptırdı’ veya ‘çamura saplanmasını sağladı’ anlamına da gelebilir. RAB onlar için bizimle savaşıyor Bkz. Çık.14:14’e ait not.
14:31 RAB’den korkup Bkz. Yar.20:11’e ait not. kulu Bkz. Say.12:6-8 ve Yas.34:5’e ait notlar; ayrıca bkz. Samuel, 1Sa.3:10; İlyas, 2Kr.9:36.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş