Mısır'dan Çıkış 17:14

14 RAB Musa'ya, “Bunu anı olarak kayda geç” dedi, “Yeşu'ya da söyle, Amalekliler'in adını yeryüzünden büsbütün sileceğim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
15:22-18:27 İsrailliler’in, Sazlık Denizi’nden (bkz. Çık.13:18’e ait not) Sina Dağı’na yaptıkları yolculuğun öyküsü (bkz. Giriş).
17:14 Kayıtlar, uzun deri veya papirüs parçalarına mürekkeple (bkz. Yer.36:18) sütunlar halinde (bkz. Yer.36:23), bazen her iki yanına da yazılmak (bkz. Hez.2:10; Va.5:1) suretiyle tutulurdu. Tomar da denilen bu parçalar burulup rulo haline getirildikten sonra mühürlenirdi (bkz. Yşa.29:11; Dan.12:4; Va.5:1-2,Va.5:5,Va.5:9). Çeşitli boylarda tomarlar bulunurdu (bkz. Yşa.8:1; Va.10:2,Va.10:9-10). Kutsal Yazı tomarlarının uzunluğu, örneğin Yeşaya Kitabı 9 m civarındaydı (bkz. Luk.4:17). Tomarlarda yazılanları okumak, bir elle tomarı açarken öbür elle ruloyu açmayı gerektirdiğinden oldukça zahmetli bir işti (bkz. Yşa.34:4; Hez.2:10; Luk.4:17,Luk.4:20; Va.6:14). İsa Mesih’ten sonra birinci yüzyılda tomarın yerini kodeks (bugünkü şekliyle kitap) almaya başladı. Kodeksin, Kutsal Yazılar’ı çoğaltma ihtiyacını duyan birinci yüzyıl Hıristiyanları’nın icadı olduğu düşünülür. kayda geç Bkz. Çık.24:4; Çık.34:27-28; Say.33:2; Yas.28:58; Yas.29:20,Yas.29:21,Yas.29:27; Yas.30:10; Yas.31:9,Yas.31:19,Yas.31:22,Yas.31:24; ayrıca bkz. Giriş.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş