Mısır'dan Çıkış 26

26
Tanrı'nın Konutu
(Çık.36:8-38)
1“Tanrı'nın Konutu'nu on perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun, üzeri Keruvlar'la ustaca süslensin. 2Her perdenin boyu yirmi sekiz[a], eni dört arşın[b] olmalı. Bütün perdeler aynı ölçüde olacak. 3Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki takım perde yapılacak. 4Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yap. 5Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine ellişer ilmek aç. İlmekler birbirine karşı olmalı. 6Elli altın kopça yap, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir. Böylece konut tek parça haline gelecek.
7“Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından on bir perde yap. 8Her perdenin boyu otuz[c], eni dört arşın olacak. On bir perde de aynı ölçüde olmalı. 9Beş perde birbirine, altı perde birbirine birleştirilecek. Altıncı perdeyi çadırın önünde katla. 10Her iki perde takımının kenarlarına ellişer ilmek aç. 11Elli tunç kopça yap, kopçaları ilmeklere geçir ki, çadır tek parça haline gelsin. 12Çadırın perdelerinden artan yarım perde konutun arkasından sarkacak. 13Perdelerin uzun kenarlarından artan kumaş çadırın yanlarından birer arşın[ç] sarkarak konutu örtecek. 14Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne de deriden[d] başka bir örtü yap.
15“Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yap. 16Her çerçevenin boyu on[e], eni bir buçuk arşın[g] olacak. 17Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacak. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yapacaksın. 18Konutun güneyi için yirmi çerçeve yap. 19Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere, yirmi çerçevenin altında kırk gümüş taban yap. 20-21Konutun öbür yanı, yani kuzeyi için de yirmi çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere kırk gümüş taban yap. 22Konutun batıya bakacak arka tarafı için altı çerçeve yap. 23Arkada konutun köşeleri için iki çerçeve yap. 24Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı kalacak, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirilecek. İki köşeyi oluşturan iki çerçeve aynı biçimde olacak. 25Böylece sekiz çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere on altı gümüş taban olacak.
26-27“Konutun bir yanındaki çerçeveler için beş, öbür yanındaki çerçeveler için beş, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de beş olmak üzere akasya ağacından kirişler yap. 28Çerçevelerin ortasındaki kiriş çadırın bir ucundan öbür ucuna geçecek. 29Çerçeveleri ve kirişleri altınla kapla, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yap.
30“Konutu dağda sana gösterilen plana göre yap.
31“Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap; üzerini Keruvlar'la ustaca süsle. 32Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak. 33 Perdeyi kopçaların altına asıp Levha Sandığı'nı perdenin arkasına koy. Perde Kutsal Yer'le En Kutsal Yer'i birbirinden ayıracak. 34Bağışlanma Kapağı'nı En Kutsal Yer'de bulunan Levha Sandığı'nın üzerine koy. 35Masayı perdenin öbür tarafına, konutun kuzeye bakan yanına yerleştir; kandilliği masanın karşısına, konutun güney tarafına koy.
36“Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap. 37Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

26:1-37 Tanrı’nın Konutu’nu Bkz. Çık.25:8-9’a ait not; Tablo: Buluşma Çadırı; Buluşma Çadırı’ndaki Eşyalar, s.124-125. Bu yapı 4.5 m genişliğinde, 13.5 m uzunluğunda ve 4.5 m yüksekliğinde olup üç ayrı bölüme ayrılıyordu. İnce ketenden yapılan işlemeli astar (Çık.26:1-6), keçi kılından dokunmuş perde (Çık.26:7-13) ve biri kırmızı boyalı koç derisi ve öbürü bir tür yunus balığı derisinden (Çık.26:14) yapılmış iki örtüyle kaplanacaktı. İç tavan düzdü, ancak muhtemelen deri örtülerin kenarları, çadırlardaki gibi sarkıktı. Konuta yakın eşyalar, ya altından yapılmış ya da altınla kaplanmıştı; daha uzaktaki eşyalar ise (bkz. Çık.27:2-6; Çık.30:18) ya tunçtan yapılmış ya da tunçla kaplanmıştı. Konutun çerçevelerini destekleyen tabanlar ve bölme perdesini tutan dört direk ise gümüşten yapılmıştı (bkz. Çık.26:20-21,Çık.26:25,Çık.26:32). Konut, Tanrı’nın kraliyet çadırıydı. Şekil ve süslemeler, Tanrı’nın hüküm sürdüğü evreni simgeliyordu. Böylece konut, Yaratıcı’nın egemenlik sürdüğü evrenin merkezini, yani göksel ve yersel âlemlerin buluştuğu yeri temsil ediyordu. Tanrı orada, halkının arasında “yaşıyordu” ve halkı bu yer aracılığıyla O’na yaklaşabiliyordu (bkz. Bilgi Kutusu: Buluşma Çadırı ve Tapınak, s.122). lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden Bkz. Çık.25:4’e ait not. Keruvlarla Bkz. Çık.25:18 ve ilgili notlar.
26:7 keçi kılından Bkz. Çık.25:4’e ait not.
26:14 deriden Bir tür Yunus balığı derisi olabilir (Çık.25:5).
26:17 çıkıntısı Her çerçevenin altında iki tabana sabitlenen iki geçme (bkz. Çık.26:19).
26:19 kırk gümüş taban Çık.26:20-21’de geçen kırk, Çık.26:25’te geçen on altı ve Çık.26:32’de geçen dört tabanla birlikte toplam yüz gümüş taban vardır. Bu sayı İsrail halkından toplanan gümüş miktarına eşittir (bkz. Çık.38:27).
26:29 halkaları Bkz. Çık.25:12’ye ait not.
26:30 plana Bkz. Çık.25:40’a ait not.
26:31-35 Tanrı’nın Konutu bir perdeyle, Kutsal Yer ve En Kutsal Yer adları verilen ve ilki ikincisinin iki katı genişliğinde olan iki odaya bölünmüştü. En Kutsal Yer, boyutları yaklaşık beşer metre olan bir küp biçimindeydi. Keruvlar’la süslenmiş ince ketenden perdelerle çevrelenen ve içinde yalnızca Antlaşma Sandığı’nın bulunduğu bu kısım, Tanrı’nın tahtının bulunduğu yeri temsil ediyordu (bkz. Çık.26:1’e ait not). Kutsal Yer ise adak ekmeklerinin sürekli sunulduğu (bkz. Çık.25:30’a ait not) ve buhur sunağından yükselen güzel kokular aracılığıyla halkın Tanrı’nın huzuruna çıktığı (bkz. Çık.30:1’e ait not) konuk odasını simgeliyordu.
26:31 perde Kutsal Yer’i En Kutsal Yer’den ayırıyordu (bkz. Çık.26:33). İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman tapınağın perdesinin yırtılması, İsa’nın sağladığı kefaretin insanın Tanrı’nın huzuruna doğrudan girmesini mümkün kıldığını gösterir (bkz. Mar.15:38; İbr.6:19-20; İbr.10:19-22). Keruvlar’la Bkz. Çık.26:1 ve ilgili not. Kutsal Yer’e girişte bulunan perde Keruvlar’la süslü değildi (bkz. Çık.26:36).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş