Mısır'dan Çıkış 27

27
Yakmalık Sunu Sunağı
(Çık.38:1-7)
1“Sunağı akasya ağacından kare biçiminde yap. Eni ve boyu beşer arşın[a], yüksekliği üç arşın[b] olacak. 2Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapla. 3Sunak için yağ ve kül kovaları, kürekler, çanaklar, büyük çatallar, ateş kapları yap. Tümü tunç olacak. 4Ağ biçiminde tunç bir ızgara da yap, dört köşesine birer tunç halka tak. 5Izgarayı sunağın kenarının altına koy. Öyle ki, aşağı doğru sunağın yarısına yetişsin. 6Sunak için akasya ağacından sırıklar yap, tunçla kapla. 7Sırıklar halkalara geçirilecek ve sunak taşınırken iki yanında olacak. 8Sunağı tahtadan, içi boş yapacaksın. Tıpkı dağda sana gösterildiği gibi olacak.”
Konutun Avlusu
(Çık.38:9-20)
9“Konuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için yüz arşın[c] boyunda, özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın. 10Perdeler için yirmi direk yapılacak; direklerin tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş olacak. 11Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapılacak. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüşten olacak.
12“Avlunun batı tarafı için elli arşın[ç] boyunda perde, on direk, on taban yapılacak. 13Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşın olacak. 14Girişin bir tarafında on beş arşın[d] boyunda perde, üç direk ve üç taban olacak. 15Girişin öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban olacak.
16“Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yirmi arşın[e] boyunda nakışlı bir perde olacak. Dört direği ve dört tabanı bulunacak. 17Avlunun çevresindeki bütün direkler gümüş çemberlerle donatılacak. Çengelleri gümüş, tabanları tunç olacak. 18Avlunun boyu yüz, eni elli, çevresindeki perdelerin yüksekliği beş arşın[g] olacak. Perdeleri özenle dokunmuş ince ketenden, tabanları tunçtan olacak. 19Konutta her türlü hizmet için kullanılacak bütün aletler, konutun ve avlunun bütün kazıkları da tunçtan olacak.”
Rab'bin Huzurunda Yanan Işık
(Lev.24:1-3)
20“İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanıp ışık vermesi için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. 21Harun'la oğulları kandilleri benim huzurumda, Buluşma Çadırı'nda[ğ], Levha Sandığı'nın önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar yanar tutacaklar. İsrailliler için kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

27:1 Sunağı Yakmalık sunuların sunulduğu yer (bkz. Lev.4:7,Lev.4:10,Lev.4:18). akasya ağacından Bkz. Çık.25:5’e ait not.
27:2 boynuzlar Köşelerdeki dört direğin çıkıntıları. Bunlar yardım ve sığınma simgeleriydi (bkz. 1Kr.1:50; 1Kr.2:28). Kanın bir kısmı sunağın boynuzlarına sürülür ve geri kalanı sunağın dibine dökülürdü (bkz. Çık.29:12; Lev.4:7,Lev.4:18,Lev.4:25,Lev.4:30,Lev.4:34; Lev.8:15; Lev.9:9; Lev.16:18). Boynuzlar kutsal olan ile bayağı olan arasındaki sınırı temsil ediyordu.
27:3 çanaklar Kurbanın kanını tabana serpmekte kullanılırdı. büyük çatallar Kurban etlerini sıcak sunak üzerine dizmek ve etin pişirildiği kazandan kâhinlerin payını ayırmak için kullanılan üç dişli çatallardır (bkz. 1Sa.2:13-14). ateş kapları Yakmalık sunu sunağından alınan ateşi, Kutsal Yer’in içinde bulunan buhur sunağına taşımak için kullanılırdı (bkz. Lev.10:1; Lev.11:12-13).
27:4 ı zgara Kutu şeklindeki sunağın üstü ile altı arasına yerleştirilirdi. Muhtemelen normalde içi boş olan sunak (bkz. Çık.27:8), içinde yanan ateşin ısısıyla zamanla eriyeceği için, kullanıldığı zamanlarda toprakla dolduruluyordu. halka Bkz. Çık.25:12’ye ait not.
27:12-13 Avlu iki eşit bölümden oluşuyordu. En Kutsal Yer batı tarafındaki avlunun ortasındayken, yakmalık sunu sunağı doğu tarafındaki avlunun ortasında bulunurdu.
27:13-14 Buluşma Çadırı’nın girişi doğu yönüne bakıyordu; nitekim Süleyman’ın (bkz. Hez.8:16; Hez.10:19 ve ilgili notlar) ve Hirodes’in yaptırdığı tapınaklar da öyle olacaktı.
27:18 beş arşın Perdeler, avlunun dışındaki halkın içeriyi izlemesini engellemeye yetecek kadar yüksekti; böylece içerideki tapınmanın kutsallığı ve özelliği korunuyordu.
27:20 saf sıkma zeytinyağı Ezildikten sonra kumaş bir sepet içine koyulan ham zeytinlerden sızdırılarak elde edilen zeytinyağı, dumansız veya çok az duman çıkaran, duru bir yakıt kaynağıdır.
27:21 Buluşma Çadırı’nda Bu çadır halkın Tanrı’ya birlikte tapınmak için toplandıkları bir yer değil, Tanrı’nın halkıyla buluştuğu bir yerdi (bkz. Çık.29:42-43; Çık.33:7-10; ayrıca bkz. Çık.26:1-37’ye ait not). Levha Sandığı’nın önündeki perdenin Bkz. Çık.26:31’e ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş