Mısır'dan Çıkış 28

28
Kâhin Giysileri
(Çık.39:1-7)
1“Bana kâhinlik etmeleri için İsrailliler arasından ağabeyin Harun'u, oğulları Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ı yanına al. 2Ağabeyin Harun'a görkem ve saygınlık kazandırmak için kutsal giysiler yap. 3Bilgelik verdiğim becerikli adamlara söyle, Harun'a giysi yapsınlar. Öyle ki, bana kâhinlik etmek için kutsal kılınmış olsun. 4Yapacakları giysiler şunlardır: Göğüslük, efod, kaftan, nakışlı mintan, sarık, kuşak. Bana kâhinlik etmeleri için ağabeyin Harun'a ve oğullarına bu kutsal giysileri yapacaklar. 5Altın sırma, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar.”
Efod
(Çık.39:2-7)
6“Efodu altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden ustaca yapacaklar. 7Bağlanabilmesi için iki köşesine takılmış ikişer omuzluğu olacak. 8Efodun üzerinde efod gibi ustaca dokunmuş bir şerit olacak. Efodun bir parçası gibi lacivert, mor, kırmızı iplikle, altın sırmayla, özenle dokunmuş ince ketenden olacak. 9-10İki oniks taşı alacak, İsrailoğulları'nın adlarını, doğuş sırasına göre altısını birinin, altısını ötekinin üzerine oyacaksın. 11-12İsrailoğulları'nın adlarını bu iki taşın üzerine usta oymacıların mühür oyduğu gibi oyacaksın. Taşları altın yuvalar içine koyduktan sonra İsrailliler'in anılması için efodun omuzluklarına tak. Harun, anılmaları için onların adlarını RAB'bin önünde iki omuzunda taşıyacak. 13-14Altın yuvalar ve saf altından iki zincir yap. Zincirleri örme kordon gibi yapıp yuvalara yerleştir.”
Göğüslük
(Çık.39:8-21)
15“Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi, altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yap. 16Dört köşe, eni ve boyu birer karış[a] olacak; ikiye katlanacak. 17Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt; 18ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı; 19üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist; 20dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak. 21On iki taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrailoğulları'nın adları bir bir oyulacak. Bu taşlar İsrail'in on iki oymağını simgeleyecek.
22“Göğüslük için saf altından örme zincirler yap. 23İki altın halka yap, göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy. 24İki örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak. 25Zincirlerin öteki iki ucunu iki yuvanın üzerinden geçirerek efodun ön tarafına, omuzlukların üzerine bağla. 26İki altın halka daha yap; her birini göğüslüğün alt iki köşesine, efoda bitişik iç kenarına tak. 27İki altın halka daha yap; efodun önündeki omuzluklara alttan, dikişe yakın, ustaca dokunmuş şeridin yukarısına tak. 28Göğüslüğün halkalarıyla efodun halkaları lacivert kordonla birbirine bağlanacak. Öyle ki, göğüslük efodun ustaca dokunmuş şeridinin yukarısında kalsın ve efoddan ayrılmasın.
29“Harun Kutsal Yer'e girerken, İsrailoğulları'nın adlarının yazılı olduğu karar göğüslüğünü yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öyle ki, ben, RAB halkımı sürekli anımsayayım. 30Urim'le Tummim'i karar göğüslüğünün içine koy; öyle ki, Harun ne zaman huzuruma çıksa yüreğinin üzerinde olsunlar. Böylece Harun İsrailoğulları'nın karar vermek için kullandıkları Urim'le Tummim'i RAB'bin huzurunda sürekli yüreğinin üzerinde taşıyacak.”
Öbür Kâhin Giysileri
(Çık.39:22-31)
31“Efodun altına giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap. 32Ortasında baş geçecek kadar bir boşluk bırak. Yırtılmaması için boşluğun kenarlarını yaka gibi dokuyarak çevir. 33Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar motifleriyle beze, aralarına altın çıngıraklar tak. 34Eteğin ucu bir altın çıngırak, bir nar, bir altın çıngırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak. 35Harun hizmet ederken bu kaftanı giyecek. En Kutsal Yer'e, huzuruma girip çıkarken duyulan çıngırak sesi onun ölmediğini gösterecek.
36“Saf altından bir levha yap ve üzerine mühür oyar gibi ‘RAB'be adanmıştır’ sözünü oy; 37lacivert bir kordonla sarığın ön tarafına bağla. 38Harun onu alnında taşıyacak. İsrailliler kutsal bağışlarını getirirken suç işlemişlerse, suçlarını Harun taşıyacak; onlar önümde kabul görsün diye levha sürekli Harun'un alnında bulunacak.
39“İnce ketenden işlemeli bir mintan doku, ince ketenden bir sarık, bir de nakışlı kuşak yap.
40“Harun'un oğullarına mintanlar, kuşaklar, görkem ve saygınlık kazandıracak başlıklar yap. 41Bu giysileri ağabeyin Harun'a ve oğullarına giydir; sonra bana kâhinlik etmeleri için onları meshedip ata ve kutsal kıl.
42“Edep yerlerini örtmek için onlara keten donlar yap. Boyu belden uyluğa kadar olacak. 43Harun'la oğulları Buluşma Çadırı'na girdiklerinde ya da Kutsal Yer'de hizmet etmek üzere sunağa yaklaştıklarında, suç işleyip ölmemek için bu donları giyecekler. Harun ve soyundan gelenler için sürekli bir kural olacak bu.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1 kâhinlik etmeleri için Bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128; Yas.31:9-13; Neh.8:2-3; Yer.18:18; Mal.2:5-8; krş. İbr.5:1-2. Nadav, Avihu Bkz. Çık.24:1’e ait not.
28:2 Harun’a görkem ve saygınlık kazandırmak için Giysiler ve takılar, başkâhinin yanında öbür kâhinlerin de görev ve işlevlerinin (bkz. Çık.28:40) önemini gösteren unsurlardı. Buluşma Çadırı’nın süslemelerini andıran giysiler, başkâhinlik görevinin kutsallığına işaret ediyordu.
28:6 Efodu Başkâhinin giydiği bir nevi kolsuz cüppe veya önlük. Efod bazı ayetlerde, tanımlanamayan bir tapınma nesnesi anlamında da kullanılır (bkz. örn. Hak.8:27; Hak.18:17; Hoş.3:4).
28:8 şerit Muhtemelen efodun ön ve arka kısmını kâhinin vücuduna oturtmak için kullanılıyordu.
28:11-12 Harun... adlarını... omzunda Başkâhin, Buluşma Çadırı’nda hizmet ederken tüm İsrail halkını temsil ediyordu.
28:29 Harun... adlarının... yüreğinin üzerinde Böylece halk RAB’bin önünde, başkâhinin kendisi ve göğüslükteki adlar olmak üzere, iki kere temsil edilmekteydi (bkz. Çık.28:12 ve ilgili not).
28:30 Urim’le Tummim’i Bu nesneler Tanrı’nın istemini öğrenmek ve bu doğrultuda karar verebilmek için kâhin tarafından kullanılırdı (bkz. Say.27:21). Urim İbranice alfabenin birinci harfi olan alef ile başlarken, Tumim son harfi olan tav ile başlar. Urim ve Tummim, kâhinin göğüslüğünde taşıdığı ve kur’a çekmek için kullandığı iki nesnenin adıdır. Yanıtı evet ya da hayır olan bir soru sorulunca Urim’in ‘hayır’, Tummim’in ise ‘evet’ anlamına geldiği ve bunun da RAB’bin kararı olarak kabul edildiği tahmin edilmektedir.
28:31 kaftanı Efod bunun üstüne giyilirdi.
28:35 Eski Yahudi kaynaklara göre, başkâhinin ayak bileğine bir ip bağlanır ve bu ipin öbür ucu çadırın dışında tutulur, Kutsal Yer’de hizmet eden başkâhinin eteğinin ucundaki çıngırakların sesi kesilirse, ölüp ölmediğini anlamak için ipin ucu dışarıdan yavaşça çekilirdi.
28:36 RAB’be adanmıştır Bkz. Çık.3:5 ve ilgili not; Çık.39:30; Zek.Çık.14:20.
28:38 suçlarını Harun taşıyacak Simgesel olarak.
28:39 mintan Bunun üstüne kaftan giyilirdi.
28:40 görkem ve saygınlık kazandıracak Bkz. Çık.28:2’ye ait not.
28:42-43 Bkz. Çık.20:26’ya ait not.
28:43 Buluşma Çadırı’na Bkz. Çık.27:21’e ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş