Mısır'dan Çıkış 30

30
Buhur Sunağı
(Çık.37:25-28)
1“Üzerinde buhur yakmak için akasya ağacından bir sunak yap. 2Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşın[a], yüksekliği iki arşın[b], boynuzları kendinden olacak. 3Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 4İki yandaki pervazın altına iki altın halka yap. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarayacak. 5Sırıkları akasya ağacından yap ve altınla kapla. 6Sunağı Levha Sandığı'nın karşısındaki perdenin, sandığın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'nın önüne, seninle buluşacağım yere koy.
7“Harun her sabah kandillerin bakımını yaparken sunağın üzerinde güzel kokulu buhur yakacak. 8Akşamüstü kandilleri yakarken yine buhur yakacak. Böylece huzurumda kuşaklar boyunca sürekli buhur yanacak. 9Sunağın üzerinde başka buhur, yakmalık sunu ya da tahıl sunusu sunmayacaksınız; üzerine dökmelik sunu dökmeyeceksiniz. 10Harun yılda bir kez sunağın boynuzlarını arındıracak. Kuşaklarınız boyunca yılda bir kez günahları bağışlatmak için sunulan sununun kanıyla sunağı arındıracak. Sunak ben RAB için çok kutsaldır.”
Bağışlanma Bedeli
11RAB Musa'ya şöyle dedi: 12“İsrailliler'in sayımını yaptığın zaman, herkes canına karşılık bana bedel ödeyecektir. Öyle ki, sayım yapılırken başlarına bela gelmesin. 13 Sayılan herkes armağan olarak bana yarım kutsal yerin şekeli[c] verecektir. –Bir şekel yirmi geradır.– 14Sayılan yirmi yaşındaki ve daha yukarı yaştaki herkes bana armağan verecektir. 15Canlarınızın bedeli olarak bu armağanı verdiğinizde, zengin yarım şekelden fazla, yoksul yarım şekelden eksik vermeyecek. 16İsrailliler'den bedel olarak verilen paraları toplayacak, Buluşma Çadırı'nın hizmetinde kullanacaksın. Bu paralar canlarınızın bedeli olarak ben, RAB'be İsrailliler'i hep anımsatacak.”
Yıkanma Kazanı
(Çık.38:8)
17RAB Musa'ya şöyle dedi: 18 “Yıkanmak için tunç bir kazan yap. Ayaklığı da tunçtan olacak. Buluşma Çadırı ile sunağın arasına koyup içine su doldur. 19Harun'la oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkayacaklar. 20-21Buluşma Çadırı'na girmeden ya da RAB için yakılan sunuyu sunarak hizmet etmek üzere sunağa yaklaşmadan önce, ölmemek için ellerini, ayaklarını yıkamalılar. Harun'la soyunun bütün kuşakları boyunca sürekli bir kural olacak bu.”
Mesh Yağı
22 RAB Musa'ya şöyle dedi: 23“Şu nadide baharatı al: 500 şekel[ç] sıvı mür, yarısı kadar, yani 250'şer şekel[d] güzel kokulu tarçın ve kamış, 24500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hin[e] de zeytinyağı. 25Bunlardan ıtriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesh yağı yap. Ona kutsal mesh yağı denecek. 26-28Buluşma Çadırı'nı, Levha Sandığı'nı, masayla takımlarını, kandillikle takımlarını, buhur sunağını, yakmalık sunu sunağıyla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını hep bu yağla meshet. 29Onları kutsal kıl ki, çok kutsal olsunlar. Onlara değen her şey kutsal sayılacaktır.
30“Bana kâhin olmaları için Harun'la oğullarını meshedip kutsal kıl. 31İsrailliler'e de ki, ‘Kuşaklarınız boyunca bu kutsal mesh yağı yalnız benim için kullanılacak. 32İnsan bedenine dökülmeyecek. Aynı reçeteyle benzeri yapılmayacak. O kutsaldır ve sizin için kutsal olacaktır. 33Onun benzerini yapan ya da kâhin olmayan birinin üzerine döken herkes halkının arasından atılacaktır.’ ”
Buhur
34Sonra RAB Musa'ya şöyle dedi: “Güzel kokulu baharat –kara günnük, onika[g], kasnı ve saf günnük– al. Hepsi aynı ölçüde olsun. 35Bir ıtriyatçı ustalığıyla bunlardan güzel kokulu bir buhur yap. Tuzlanmış, saf ve kutsal olacak. 36Birazını çok ince döv, Buluşma Çadırı'nda seninle buluşacağım yere, Levha Sandığı'nın önüne koy. Sizin için çok kutsal olacaktır. 37Aynı reçeteyle kendinize buhur yapmayacaksınız. Onu RAB için kutsal sayacaksınız. 38Kim koklamak için aynısını yaparsa halkının arasından atılacaktır.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1 buhur Hoş kokulu dumanı Tanrı halkının dualarıyla ilişkilendirilir (bkz. Mez.141:2; Luk.1:10; Va.5:8; Va.8:3-4). Eski Antlaşma’da buhur, bir bağlılık işareti olup tapınmayla ilgili bir kavramdır.
30:3 altın Bkz. Çık.26:37’ye ait not.
30:4 halka Bkz. Çık.25:12’ye ait not.
30:6 Levha Sandığı’nın karşısındaki perdenin Bkz. Çık.25:16,Çık.25:22 ve Çık.26:31’e ait notlar.
30:10 yılda bir kez günahları bağışlatmak için Bkz. Lev.16:34.
30:12 sayım yapılırken Zaman zaman tekrarlanan sayımların çeşitli nedenleri olurdu (örn. RAB’be hizmet edecek görevlileri, askerleri ve vergi yükümlülerini belirlemek; bkz. Say.1:2; Say.26:2). canına karşılık bana bir bedel Bkz. Çık.13:13,Çık.13:15 ve ilgili not; krş. İsa’nın ödediği bedel, Mat.20:28; Mar.10:45 ve ilgili notlar; 1Ti.2:5-6.
30:13 yarım kutsal yerin şekeli Yaklaşık 5 gr. Buluşma Çadırı’nda kullanılan ağırlık ölçüleriyle pazarda kullanılanlar arasında küçük farklılıklar bulunuyordu. ş ekeli Madeni para değil, bir ağırlık birimidir.
30:14 yirmi yaşındaki ve daha yukarı yaştaki Savaşa katılabilme yaşı (bkz. Say.1:3).
30:16 Buluşma Çadırı’nın Bkz. Çık.27:21’e ait not.
30:18 Yıkanmak Bkz. Çık.29:4’e ait not. kazan İsrailli kadınların bağış ladığı tunç aynalardan yapıldı (bkz. Çık.38:8).
30:23-24 mür Balsam özü. tarçın Defnenin bir türü olan tarçın ağacının kabuğu. kamış Bir tür hoş kokulu kamışın kökünden elde edilen öz. hıyarşembe Tarçın ağacının kurumuş çiçeklerinden yapılır.
30:29 kutsal... kutsal Bkz. Çık.29:37 ve ilgili not.
30:33 halkının arasından atılacaktır Bkz. Çık.12:15’e ait not.
30:34 Bkz. Çık.25:6’ya ait not. kara günnük Mürün katılaşmış damlalarından elde edilen bir toz olup ender bulunur ve çok değerlidir. onika Kızıldeniz’de bulunan bir tür midye kabuğundan elde edilen güzel kokulu bir baharat. kasnı Suriye ve İran’da yetişen çiçekli bir bitkinin kökünden çıkarılan lastiksi bir tür reçine. safgünnük Güney Arabistan’da yetişen bir ağacın (Boswellia carteri) kabuğundan çıkarılan reçine.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş