Mısır'dan Çıkış 31

31
Besalel ve Oholiav Ustalar
(Çık.35:30-35)
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel'i seçtim. 3Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. 4Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; 5taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. 6Ayrıca Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiav'ı onunla çalışması için görevlendirdim. Sana buyurduğum işlerin hepsini yapabilsinler diye öteki becerikli adamlara üstün yetenek verdim. 7Buluşma Çadırı'nı, Levha Sandığı'nı, sandığın üzerindeki Bağışlanma Kapağı'nı, çadırın bütün takımlarını, 8masayla takımlarını, saf altın kandillikle takımlarını, buhur sunağını, 9yakmalık sunu sunağıyla takımlarını, kazanla kazan ayaklığını, 10dokunmuş giysileri –Kâhin Harun'un kutsal giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini– 11mesh yağını, kutsal yer için güzel kokulu buhuru tam sana buyurduğum gibi yapsınlar.”
Şabat: Dinlenme Günü
12RAB Musa'ya şöyle buyurdu: 13“İsrailliler'e de ki, ‘Şabat günlerimi kesinlikle tutmalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki, sizi kutsal kılan RAB benim.
14“ ‘Şabat Günü'nü tutmalısınız, çünkü sizin için kutsaldır. Kim onun kutsallığını bozarsa, kesinlikle öldürülmeli. O gün çalışan herkes halkının arasından atılmalı. 15 Altı gün çalışılacak; ama yedinci gün RAB'be adanmış Şabat'tır, dinlenme günüdür. Şabat Günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir. 16İsrailliler, sonsuza dek sürecek bir antlaşma gereği olarak, Şabat Günü'nü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler. 17 Bu, İsrailliler'le benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben, RAB yeri göğü altı günde yarattım, yedinci gün işe son verip dinlendim.’ ”
18Tanrı Sina Dağı'nda Musa'yla konuşmasını bitirince, üzerine eliyle antlaşma koşullarını yazdığı iki taş levhayı ona verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

31:2 Hur Bkz. Çık.17:10’a ait not.
31:3 Beceri Bkz. Özd.1:2 ve ilgili not. onu ruhumla doldurdum Her türlü işi ustalıkla becerebilme kabiliyeti, Tanrı’ya özel olarak hizmet edecek kişiyi donatan Kutsal Ruh tarafından verilir.
31:7 Buluşma Çadırı’nı Bkz. Çık.27:21’e ait not.
31:13 Şabat günlerimi kesinlikle tutmalısınız Konutun yapımı ve kâhinlerin giysileriyle ilgili buyruklar, bu özel görevi yaparken bile İsrailliler’in Şabat günlerini tutmalarının öneminin ve gerekliliğinin vurgulanmasıyla sona erer. sizi kutsal kılan Bkz. Çık.19:6; Çık.29:37 ve ilgili notlar.
31:14 halkının arasından atılmalı Bkz. Çık.12:15’e ait not.
31:16-17 Bkz. Yar.9:12’ye ait not.
31:18 eliyle... yazdığı Bu ifadeyle, antlaşmanın (bkz. Çık.19:5-6 ve ilgili notlar) ve koşulların (Çık.20:1-17) Tanrı’ya ait olduğu vurgulanır. Ayrıca Tanrı’nın bir araç kullanmadan, doğrudan kendisinin yazdığı ifade edilmiş olabilir. antlaşma Bkz. Çık.16:34 ve Çık.25:16’ya ait notlar. iki taş levhayı Her bir levhada On Buyruk’un yanı sıra antlaşmanın öbür koşulları da yazılıydı. Eski Ortadoğu geleneklerine göre taraflar antlaşmanın birer kopyasını alırdı. İsrailliler’e ait kopya da Tanrı’nın huzurunda bulunması gerektiğinden, her iki antlaşma levhası da (hem Tanrı’ya ait olan kısmı hem de İsrail’e ait olan kısmı)Antlaşma Sandığı’nın içine koyulmuştu (bkz. Çık.25:21).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş