Mısır'dan Çıkış 35

35
Şabat Kuralları
(Çık.31:12-18)
1Musa bütün İsrail topluluğunu çağırarak, “RAB'bin yapmanızı buyurduğu işler şunlardır” dedi, 2 “Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün sizin için kutsal Şabat, RAB'be adanmış dinlenme günü olacaktır. O gün çalışan herkes öldürülecektir. 3Şabat Günü konutlarınızda ateş yakmayacaksınız.”
Konuta Getirilen Armağanlar
(Çık.25:1-7; 39:32-41)
4Musa bütün İsrail topluluğuna seslenerek şöyle dedi: “RAB'bin buyruğu şudur: 5-7Aranızda armağanlar toplayıp RAB'be sunacaksınız. İstekli olan herkes RAB'be altın, gümüş, tunç; lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, deri[a], kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı armağan etsin. 8Kandil için zeytinyağı; mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat; 9başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşları getirsin.
10“Aranızdaki bütün becerikli kişiler gelip RAB'bin buyurduğu her şeyi yapsın. 11Konutu, çadırın iç ve dış örtüsünü, kopçalarını, çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını; 12sandığı ve sırıklarını, Bağışlanma Kapağı'nı, bölme perdesini, 13masayla sırıklarını, bütün masa takımlarını, huzura konan ekmekleri; 14ışık için kandilliği ve takımlarını, kandilleri, kandiller için zeytinyağını; 15buhur sunağını ve sırıklarını, mesh yağını, güzel kokulu buhuru; konutun giriş bölümündeki perdeyi; 16yakmalık sunu sunağını ve tunç ızgarasını, sırıklarını, bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını; 17avlunun çevresindeki perdeleri, direkleri, direk tabanlarını, avlu kapısındaki perdeyi, 18konutun ve avlunun kazıklarıyla iplerini; 19kutsal yerde hizmet etmek için dokunmuş giysileri –Kâhin Harun'un giysileriyle oğullarının kâhin giysilerini– yapsınlar.”
20İsrail topluluğu Musa'nın yanından ayrıldı. 21Her istekli, hevesli kişi Buluşma Çadırı'nın yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için RAB'be armağan getirdi. 22Kadın erkek herkes istekle geldi, RAB'be her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. RAB'be armağan ettikleri bütün takılar altındı. 23Ayrıca kimde lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi varsa getirdi. 24Gümüş ve tunç armağanlar sunan herkes onları RAB'be adadı. Herhangi bir işte kullanılmak üzere kimde akasya ağacı varsa getirdi. 25Bütün becerikli kadınlar elleriyle eğirdikleri lacivert, mor, kırmızı ipliği, ince keteni getirdiler. 26İstekli, becerikli kadınlar da keçi kılı eğirdiler. 27Önderler efod ve göğüslük için oniks, kakma taşlar, 28kandil, mesh yağı ve güzel kokulu buhur için baharat ve zeytinyağı getirdiler. 29Kadın erkek bütün istekli İsrailliler RAB'bin Musa aracılığıyla yapmalarını buyurduğu işler için RAB'be gönülden verilen sunu sundular.
Besalel ve Oholiav Ustalar
(Çık.31:2-6)
30Musa İsrailliler'e, “Bakın!” dedi, “RAB Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel'i seçti. 31Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu kendi Ruhu'yla doldurdu. 32Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; 33taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın. 34RAB ona ve Dan oymağından Ahisamak oğlu Oholiav'a öğretme yeteneği de verdi. 35Onlara üstün beceri verdi. Öyle ki, ustalık isteyen her türlü işte, oymacılıkta, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten yapmada, dokuma ve nakış işlerinde, her sanat dalında yaratıcı olsunlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

35:1-3 Tıpkı Buluşma Çadırı’nın yapımı ve kâhinlerin giysileriyle ilgili buyrukların ardından İsrailliler’e Şabat günlerini tutmanın öneminin hatırlatılması gibi (bkz. Çık.31:13’e ait not), şimdi de bu buyrukların yerine getirilmesinden hemen önce aynı hatırlatma yapılmaktadır.
35:4-39:43 Çık.30:1-5 ve Çık.31:1-11 ayetleri (bkz. ilgili notlar) 25-28. bölümlerde, bazen sözcüğü sözcüğüne, ancak çoğunlukla gelecek zaman yerine geçmiş zaman kullanılarak ve konuların farklı bir sırada sunulmuş haliyle tekrarlanmıştır. Bu tekrarın amacı, okuyucuların zihnine öykünün ayrıntılarının iyice yerleşmesidir (bkz. Yar.24:34-49’a ait not).
35:5-7 deri Bir tür Yunus balığı derisi olabilir.
35:5 İstekli olan herkes Hizmetlerin ve armağanların konut için gönüllü olarak sunulduğu vurgulanır (bkz. Çık.35:21-22,Çık.35:26,Çık.35:29; Çık.36:2-3).
35:21 Buluşma Çadırı’nın Bkz. Çık.27:21’e ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş