Mısır'dan Çıkış 38

38
Yakmalık Sunu Sunağının Yapımı
(Çık.27:1-8)
1Besalel yakmalık sunu sunağını akasya ağacından kare biçiminde yaptı. Eni ve boyu beşer arşın[a], yüksekliği üç arşındı[b]. 2Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapladı. 3Sunağın bütün takımlarını –kovaları, kürekleri, çanakları, büyük çatalları, ateş kaplarını– tunçtan yaptı. 4Kenarın altında aşağı doğru sunağın yarısına kadar ağ biçiminde tunç bir ızgara yaptı. 5Tunç ızgaranın dört köşesine taşıma sırıklarını geçirmek için birer halka döktü. 6Sırıkları akasya ağacından yaparak tunçla kapladı. 7Sunağın taşınması için yan tarafındaki halkalara geçirdi. Sunağı tahtadan, içi boş yaptı.
Yıkanma Kazanının Yapımı
(Çık.30:18)
8Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde hizmet eden kadınların aynalarından tunç ayaklıklı tunç bir kazan yaptı.
Konut Avlusunun Yapımı
(Çık.27:9-19)
9Konuta bir avlu yaptı. Avlunun güney tarafı için yüz arşın[c] boyunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yaptı. 10Perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş yirmi direk yaptı. 11Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü.
12Avlunun batı tarafı için elli arşın[ç] boyunda perde, on direk, on taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü. 13Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşındı. 14Girişin bir tarafında on beş arşın[d] boyunda perde, üç direk ve üç taban; 15öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban vardı. 16Avlunun çevresindeki bütün perdeler özenle dokunmuş ince ketendi. 17Direklerin tabanları tunç, çengelleriyle çemberleri gümüştü. Başlıkları da gümüş kaplamaydı. Avlunun bütün direkleri gümüş çemberlerle donatılmıştı.
18Avlunun girişindeki perde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş nakışlı ince ketenden yapılmıştı. Boyu yirmi[e], yüksekliği avlunun perdeleri gibi beş arşındı[g]. 19Tunçtan dört direği ve dört tabanı vardı. Direklerin çengelleri, başlıklarının kaplaması ve çemberleri gümüştü. 20Konutun ve konutu çevreleyen avlunun bütün kazıkları tunçtandı.
Kullanılan Malzemeler
21Antlaşma Levhaları'nın bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musa'nın buyruğu uyarınca, Kâhin Harun oğlu İtamar'ın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi. 22RAB'bin Musa'ya buyurduğu bütün işleri Yahuda oymağından Hur oğlu Uri oğlu Besalel yaptı. 23Dan oymağından oymacı, yaratıcı, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten işlemede usta nakışçı Ahisamak oğlu Oholiav da ona yardım etti.
24Kutsal yerdeki bütün işler için kullanılan adanmış altın miktarı kutsal yerin şekeliyle 29 talant 730 şekeldi[ğ]. 25 Topluluğun sayımından elde edilen gümüş, kutsal yerin şekeliyle 100 talant 1 775 şekeldi[h]. 26 Sayımı yapılan yirmi ve daha yukarı yaştaki 603 550 kişiden adam başına bir beka, yani yarım kutsal yerin şekeli[ı] düşüyordu. 27Kutsal yer ve perde tabanlarının dökümü için 100 talant[i] gümüş kullanıldı. Her tabana bir talant[j] olmak üzere, 100 tabana 100 talant gümüş harcandı. 28Direklerin çengelleri, başlıkların kaplanması ve çemberleri için 1 775 şekel[k] harcandı. 29Adanan tunç 70 talant 2 400 şekeldi[l]. 30-31Bununla Buluşma Çadırı'nın giriş bölümündeki tabanlar, sunakla ızgarası ve bütün takımları, avlu çevresindeki ve girişindeki tabanlar, bütün konut kazıklarıyla avlu çevresindeki kazıklar yapıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

35:4-39:43 Çık.30:1-5 ve Çık.31:1-11 ayetleri (bkz. ilgili notlar) 25-28. bölümlerde, bazen sözcüğü sözcüğüne, ancak çoğunlukla gelecek zaman yerine geçmiş zaman kullanılarak ve konuların farklı bir sırada sunulmuş haliyle tekrarlanmıştır. Bu tekrarın amacı, okuyucuların zihnine öykünün ayrıntılarının iyice yerleşmesidir (bkz. Yar.24:34-49’a ait not).
38:1-31 Bkz. Çık.35:4-39:43’e ait not.
38:8 Buluşma Çadırı’nın Bkz. Çık.27:21’e ait not. aynalarından...tunç O çağlarda cam ayna yoktu, ancak iyice cilalanmış tunç levha yeterli bir yansıma sağlıyordu.
38:25 kutsal yerin şekeliyle 100 talant 1775 şekeldi Yaklaşık 3.2 ton. 100 talant, 300 000 şekele eşdeğer olup 1 775 şekelle birlikte elde edilen gümüş toplam 301 775 şekel eder. Böylece savaşabilecek yaşta olan 603 550 adamın her birinden yarım şekel alındığı anlaşılmaktadır (Çık.38:26).
38:26 603 550 kişiden Bkz. Çölde Sayım: Giriş; ayrıca bkz. Say.1:46 ve ilgili not.
38:27 Her tabana bir talant Bkz. Çık.26:19’a ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş