Mısır'dan Çıkış 6

6
1RAB Musa'ya, “Firavuna ne yapacağımı şimdi göreceksin” dedi, “Güçlü elimden ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak.”
2 Tanrı ayrıca Musa'ya, “Ben Yahve'yim[a]” dedi, 3“İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım. 4Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım. 5Mısırlılar'ın köleleştirdiği İsrailliler'in iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım.
6“Onun için İsrailliler'e de ki, ‘Ben Yahve'yim. Sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım. 7Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Yahve'nin ben olduğumu bileceksiniz. 8Sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben Yahve'yim.’ ”
9Musa bunları İsrailliler'e anlattı, ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler.
10-11RAB Musa'ya, “Git, Mısır Firavunu'na İsrailliler'i ülkesinden salıvermesini söyle” dedi.
12Ama Musa, “İsrailliler beni dinlemedikten sonra, firavun nasıl dinler?” diye karşılık verdi, “Zaten iyi konuşan biri değilim[b].”
13RAB Musa ve Harun'la İsrailliler ve Mısır Firavunu hakkında konuştu. İsrailliler'i Mısır'dan çıkarmalarını buyurdu.
Musa'yla Harun'un Soy Kütüğü
14İsrailliler'in aile önderleri şunlardır: Yakup'un ilk oğlu Ruben'in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. Ruben'in boyları bunlardır. 15Şimon'un oğulları: Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul. Şimon'un boyları bunlardır. 16 Kayıtlarına göre Levioğulları'nın adları şunlardır: Gerşon, Kehat, Merari. Levi 137 yıl yaşadı. 17Gerşon'un oğulları boylarına göre şunlardır: Livni, Şimi. 18Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Kehat 133 yıl yaşadı. 19Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi. Kayıtlarına göre Levi boyları bunlardır.
20Amram halası Yokevet'le evlendi. Yokevet ona Harun'la Musa'yı doğurdu. Amram 137 yıl yaşadı. 21Yishar'ın oğulları: Korah, Nefek, Zikri. 22Uzziel'in oğulları: Mişael, Elsafan, Sitri. 23Harun Nahşon'un kızkardeşi ve Amminadav'ın kızı Elişeva'yla evlendi. Elişeva ona Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ı doğurdu. 24Korah'ın oğulları: Assir, Elkana, Aviasaf. Korahlılar'ın boyları bunlardır. 25Harun'un oğlu Elazar Putiel'in kızlarından biriyle evlendi. Karısı ona Pinehas'ı doğurdu. Boylarına göre Levili aile önderleri bunlardır.
26RAB'bin, “İsrailliler'i ordular halinde Mısır'dan çıkarın” dediği Harun ve Musa bunlardır. 27İsrailliler'i Mısır'dan çıkarmak için Mısır Firavunu ile konuşanlar da Musa'yla Harun'dur.
Rab Musa'yla Harun'a Buyruk Veriyor
28-29RAB Mısır'da Musa'yla konuştuğunda, ona, “Ben RAB'bim” dedi, “Sana söylediğim her şeyi Mısır Firavunu'na ilet.”
30Musa RAB'bin huzurunda, “Ben iyi konuşan biri değilim” diye karşılık verdi, “Firavun beni nasıl dinler?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
6:1 güçlü elimden ötürü “Tanrı’nın eli” ifadesi, O’nun etkin gücünün simgesidir.
6:2-8 Ben Yahve’yim RAB bu ifadeyi burada dört kere kullanır: (1) sözlerine başlarken ; (2) 2-5. ayetlerdeki kanıtlara dayanarak, verdiği kurtuluş vaadini (Çık.6:6) yinelemek için; (3) İsrailoğulları’nı himayesine alacağını vurgulamak için (Çık.6:7); (4) onlara Kenan topraklarını vereceğine ilişkin vaadini teyit etmek ve sözlerine son vermek için (Çık.1:8).
6:3 Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Bkz. Yar.17:1’e ait not. onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım Bkz. Çık.3:14-15’e ait notlar. Bu söz, İsrail’in İbrahim gibi büyük atalarının Yahve adını bilmediklerini değil, bu adın içerdiği derin anlamı (Yahve’nin bizzat kendi halkının Kurtarıcısı olacağını) tam olarak anlamadıklarını, dolayısıyla buna göre yaşamadıklarını gösterir (bkz. Çık.6:6’ya ait notlar; Yar.2:4). Bu gerçek yalnızca Mısır’dan çıkacak olan İsrailliler ile onların soyu tarafından anlaşılabilecektir. tanıtmadım “Tanıtmak” fiilinin İbranicesi, sadece birini bilmek değil, o kişi hakkında yaşanan deneyimleri de içerir; sözcük, Mısırlılar’ın başına gelen belaların anlatıldığı kısımlar (Çık.6:7; Çık.7:17; Çık.8:10,Çık.8:22; Çık.9:14,Çık.9:29; Çık.10:2; Çık.11:7’de değişik çeviriler görülür) ile Mısır’dan çıkış ve daha sonraki olaylarda da geçer (bkz. Çık.14:4,Çık.14:18; Çık.16:6,Çık.16:8,Çık.16:12; Çık.18:11).
6:5 andım Bkz. Yar.8:1’e ait not.
6:6 çıkaracak... kurtaracağım... özgür kılacağım Bu fiiller, “Yahve” adıyla ilgili önemli bir noktayı vurgular: O, halkıyla yaptığı antlaşmaya bağlı kalır, onları zorluklardan ve tehlikelerden kurtarır (bkz. Çık.6:3’e ait not). kudretli elimle Bkz. Yas.4:34; Yas.5:15; ayrıca bkz. Yşa.51:9-11 ve Yşa.51:9’a ait not.
6:7 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmayı tanımlayan özel bir ifadedir (bkz. Çık.19:5-6; Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25; ayrıca bkz. Yer.31:33’e ait not).
6:7-8 çıkaran... götüreceğim Kurtuluş, kölelikten ve acılardan kurtarılmanın yanı sıra özgürlüğe ve sevince kavuşturulmak demektir (ayrıca bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716). Çık.6:6-8’de Tanrı’nın EskiAntlaşma’da anlatılan tasarısına ilişkin önemli noktalar bulunur: kurtarış, gerçekleşen toprak vaadi, Tanrı’nın önderliğindeki yeni topluluk, Tanrı’yı tanımanın beraberinde getirdiği bereketli yaşam.
6:8 Bkz. Yar.22:15-17. ant içtiğim Bkz. Yar.14:22’ye ait not.
6:12 Zaten iyi konuşan biri değilim Bkz. Çık.4:10’a ait not; Çık.6:30. İbranice’den birebir çevirisi: “Ben dudakları sünnetsiz bir adamım.”.
6:14-25 Musa ile Harun üçüncü oymaktan geldikleri için soy kütüklerinde yalnızca Yakup’un ilk üç oğlunun (Ruben, Şimon, Levi) adına yer verilir.
6:16 Merari Bu ad da tıpkı Putiel, Pinehas (Çık.6:25) ve Musa gibi Mısır kökenlidir (bkz. Çık.2:10’a ait not). Levi 137 yıl yaşadı Bkz. Çık.6:18,Çık.6:20. Eski Antlaşma’da kişinin ömrü genellikle yüz yılı aşmadan belirtilmez.
6:20 Amram... Harun’la Musa’yı Amram ile Yokevet, Harun’la Musa’nın anne babası değil, atalarıydı; yani Musa ile Harun, Levi oymağının Kohat boyunun Amram koluna aittiler. Amram’ın babası Kehat (bkz. Çık.6:18), Yakup’un (İsrail’in) Mısır’a gidişinden önce doğmuştur (bkz. Yar.46:11). Mısır’dan çıkış sırasında seksen yaşında olan Musa (bkz. Çık.7:7), İsrailliler Mısır’da 430 yıl kaldıklarına göre (bkz. Çık.12:40-41), Kehat’tan en az 350 yıl sonra doğmuş olmalıdır. Aradaki bu uzun süre göz önüne alındığında, Kehat Musa’nın büyükbabası (bkz. Çık.6:18) olamayacağı gibi Amram da babası olamayacaktır. Harun’la Musa’yı İlk doğan Harun (bkz. Çık.7:7), resmi kütükte ilk sırayı almaktadır.
6:26 ordular Ayrıca bkz. Çık.7:4; Çık.12:17,Çık.12:41,Çık.12:51.
6:30 iyi konuşan biri değilim Bkz. 6.12 ve Çık.4:10’a ait not.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş