Mısır'dan Çıkış 6:3

3“İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
6:2-8 Ben Yahve’yim RAB bu ifadeyi burada dört kere kullanır: (1) sözlerine başlarken ; (2) 2-5. ayetlerdeki kanıtlara dayanarak, verdiği kurtuluş vaadini (Çık.6:6) yinelemek için; (3) İsrailoğulları’nı himayesine alacağını vurgulamak için (Çık.6:7); (4) onlara Kenan topraklarını vereceğine ilişkin vaadini teyit etmek ve sözlerine son vermek için (Çık.1:8).
6:3 Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Bkz. Yar.17:1’e ait not. onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım Bkz. Çık.3:14-15’e ait notlar. Bu söz, İsrail’in İbrahim gibi büyük atalarının Yahve adını bilmediklerini değil, bu adın içerdiği derin anlamı (Yahve’nin bizzat kendi halkının Kurtarıcısı olacağını) tam olarak anlamadıklarını, dolayısıyla buna göre yaşamadıklarını gösterir (bkz. Çık.6:6’ya ait notlar; Yar.2:4). Bu gerçek yalnızca Mısır’dan çıkacak olan İsrailliler ile onların soyu tarafından anlaşılabilecektir. tanıtmadım “Tanıtmak” fiilinin İbranicesi, sadece birini bilmek değil, o kişi hakkında yaşanan deneyimleri de içerir; sözcük, Mısırlılar’ın başına gelen belaların anlatıldığı kısımlar (Çık.6:7; Çık.7:17; Çık.8:10,Çık.8:22; Çık.9:14,Çık.9:29; Çık.10:2; Çık.11:7’de değişik çeviriler görülür) ile Mısır’dan çıkış ve daha sonraki olaylarda da geçer (bkz. Çık.14:4,Çık.14:18; Çık.16:6,Çık.16:8,Çık.16:12; Çık.18:11).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş