Mısır'dan Çıkış 6:7

7Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Yahve'nin ben olduğumu bileceksiniz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
6:2-8 Ben Yahve’yim RAB bu ifadeyi burada dört kere kullanır: (1) sözlerine başlarken ; (2) 2-5. ayetlerdeki kanıtlara dayanarak, verdiği kurtuluş vaadini (Çık.6:6) yinelemek için; (3) İsrailoğulları’nı himayesine alacağını vurgulamak için (Çık.6:7); (4) onlara Kenan topraklarını vereceğine ilişkin vaadini teyit etmek ve sözlerine son vermek için (Çık.1:8).
6:7 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmayı tanımlayan özel bir ifadedir (bkz. Çık.19:5-6; Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25; ayrıca bkz. Yer.31:33’e ait not).
6:7-8 çıkaran... götüreceğim Kurtuluş, kölelikten ve acılardan kurtarılmanın yanı sıra özgürlüğe ve sevince kavuşturulmak demektir (ayrıca bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716). Çık.6:6-8’de Tanrı’nın EskiAntlaşma’da anlatılan tasarısına ilişkin önemli noktalar bulunur: kurtarış, gerçekleşen toprak vaadi, Tanrı’nın önderliğindeki yeni topluluk, Tanrı’yı tanımanın beraberinde getirdiği bereketli yaşam.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş