Mısır'dan Çıkış 7

7
1RAB, “Bak, seni firavuna karşı Tanrı gibi yaptım” dedi, “Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak. 2Sana buyurduğum her şeyi ağabeyine anlat. O da firavuna İsrailliler'i ülkesinden salıvermesini söylesin. 3 Ben firavunu inatçı yapacağım ki, belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısır'da artırabileyim. 4Ama firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkım İsrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım. 5Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve İsrailliler'i aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim RAB olduğumu anlayacak.”
6Musa'yla Harun RAB'bin buyurduğu gibi yaptılar. 7Firavunla konuştuklarında Musa seksen, Harun seksen üç yaşındaydı.
Harun'un Değneği Yılan Oluyor
8RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi: 9“Firavun size, ‘Bir mucize yapın’ dediğinde, söyle Harun'a, değneğini alıp firavunun önüne atsın. Değnek yılan olacak.”
10Böylece Musa'yla Harun firavunun yanına gittiler ve RAB'bin buyurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini firavunla görevlilerinin önüne attı. Değnek yılan oluverdi. 11 Bunun üzerine firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. 12Her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu. 13Yine de, RAB'bin söylediği gibi firavun inat etti ve Musa'yla Harun'u dinlemedi.
Kan Belası
14RAB Musa'ya, “Firavun inat ediyor, halkı salıvermeyi reddediyor” dedi, 15“Sabah git, firavun Nil'e inerken onu karşılamak için ırmak kıyısında bekle. Yılana dönüşen değneği eline al 16ve ona de ki, ‘Halkımı salıver, çölde bana tapsınlar, demem için İbraniler'in Tanrısı RAB beni sana gönderdi. Ama sen şu ana kadar kulak asmadın. 17 Benim RAB olduğumu şundan anla, diyor RAB. İşte, elimdeki değneği ırmağın sularına vuracağım, sular kana dönecek. 18Irmaktaki balıklar ölecek, ırmak leş gibi kokacak, Mısırlılar artık ırmağın suyunu içemeyecekler.’ ”
19Sonra RAB Musa'ya şöyle buyurdu: “Harun'a de ki, ‘Değneğini al ve elini Mısır'ın suları üzerine –ırmakları, kanalları, havuzları, bütün su birikintileri üzerine– uzat, hepsi kana dönsün. Bütün Mısır'da tahta ve taş kaplardaki sular bile kana dönecek.’ ”
20Musa'yla Harun RAB'bin buyurduğu gibi yaptılar. Harun firavunla görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. Bütün sular kana dönüştü. 21Irmaktaki balıklar öldü, ırmak kokmaya başladı. Mısırlılar ırmağın suyunu içemez oldular. Mısır'ın her yerinde kan vardı.
22Mısırlı büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. RAB'bin söylediği gibi firavun inat etti ve Musa'yla Harun'u dinlemedi. 23Olanlara aldırmadan sarayına döndü. 24Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı.
25RAB'bin ırmağı vurmasının üzerinden yedi gün geçti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
7:1-2 Peygamber Tanrı’nın “sözcüsü”dür (Çık.4:15-16 ; bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267). Bunun gibi Harun da, Musa’nın Tanrı’dan aldığı sözü firavuna ileten kişi olarak Musa’nın sözcüsü olacaktır.
7:3 inatçı Bkz. Çık.4:21’e ait not. belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Bkz. Çık.3:12,Çık.3:20; Çık.4:8’e ait notlar.
7:4 ağır biçimde cezalandırarak Bkz. Çık.6:6’ya ait not.
7:7 Musa seksen... yaşındaydı Bkz. Çık.2:11,Çık.2:15’e ait notlar.
7:9-10 yılan Bu sözcüğün İbranicesi, Çık.4:3’te “yılan” diye çevrilen sözcükten farklıdır (bkz. “canavar”, Mez.74:13).
7:11 bilgelerini, büyücülerini Bkz. Yar.41:8’e ait not. Eski Yahudi kaynaklarına göre, Musa’ya karşı gelen iki büyücünün adları Yannis’le Yambris’tir (bkz. 2Ti.Yar.3:8; ilkinin adı Kumran Tomarları’nda geçer). Mısırlı büyücüler de büyüleriyle Ya el çabukluğuyla ya da cinlerin yardımıyla.
7:12 Harun’un değneği... yuttu Tanrı’nın firavuna ve Mısır’ın tanrılarına olan üstünlüğünün göstergesidir.
7:13 inat etti Firavun Tanrı’yı ve sözlerini ciddiye almayı ısrarla reddeder (ayrıca bkz. Çık.4:21’e ait not).
7:14-10:29 İlk dokuz bela, üçer beladan oluşan üç gruba ayrılır (Çık.7:14-8:19; Çık.8:20-9:12; Çık.9:13-10:29). İlk üç bela firavunun meydan okumasına bir yanıt niteliğindedir: Firavun RAB’bin kim olduğunu öğrenir (Çık.7:17). İkinci üç bela RAB’bin sadece İsrail’in Tanrısı değil, Mısır’da da etkin ve egemen RAB olduğunu gösterir (Çık.8:22). Üçüncü üç bela ise RAB’bin eşsiz olduğunu vurgular (Çık.9:14). Bu amaçlar hem firavun ve Mısırlılar’a hem de İsrail’e yöneliktir. Bazı uzmanlara göre, bunlar Tanrı’nın doğrudan yaptığı mucizelerdir. Bazıları ise, Tanrı’nın doğaüstü müdahalesinin olayların zamanlamasına (tüm şartların bir araya gelmesini sağlayarak) ve yoğunluğuna yöneliktir.
7:17 ı rmağın sularına... kana dönecek Bkz. Mez.78:44; Mez.105:29. Bazı uzmanlara göre, Tanrı burada ırmağı doğrudan kana döndürmüştür. Bazıları ise bunun, doğa olaylarının mucizevî biçimde uygun zamanda gerçekleşmesiyle görüldüğüne inanır. Buna göre, Mısır’ın can damarı olan Nil Irmağı, yıllık seller sonucu kabardığı bir dönemde Etiyopya’dan gelen olağanüstü miktarda kırmızı tortu ve yosun nedeniyle kan rengine dönmüş olabilir; bunun tam Musa’nın değneğini suya değdirdiği anda gerçekleşmesi, olanların Tanrı’nın müdahalesi sonucu gerçekleştiğini kanıtlar (bkz. Bilgi Kutusu: Mucizeler, s.1393).
7:19 Değneğini Harun bunu Musa adına yapıyordu (bkz. Çık.7:17). tahta ve taş kaplardaki Bazılarına göre bu bela, tahtadan, kilden ya da taştan yapılmış putlarda hayat bulduğuna inandıkları ilahlara tapan Mısırlılar’ın bu inanışını yermek amacını taşır (bkz. Çık.12:12; Yas.29:16-17).
7:20 Nil Irmağı’nın yaşam veren sularına bağımlı olan Mısırlılar bu ırmağı Hapi adıyla ilahlaştırmış, onuruna şükran ilahileri de bestelemişlerdi (bkz. Çık.7:19’a ait not).
7:24 içecek su... kıyısını kazmaya Irmağın kıyısındaki kumlu topraklardan süzülen su içilebilirdi.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş