Süleyman'ın Özdeyişleri 12

12
1Terbiye edilmeyi seven bilgiyi de sever,
Azarlanmaktan nefret eden budaladır.
2İyi kişi RAB'bin lütfuna erer,
Ama düzenbazı RAB mahkûm eder.
3Kötülük kişiyi güvenliğe kavuşturmaz,
Ama doğruların kökü kazılamaz.
4Erdemli kadın kocasının tacıdır,
Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir.
5Doğruların tasarıları adil,
Kötülerin öğütleri aldatıcıdır.
6Kötülerin sözleri ölüm tuzağıdır,
Doğruların konuşmasıysa onları kurtarır.
7Kötüler yıkılıp yok olur,
Doğru kişinin evi ayakta kalır.
8Kişi sağduyusu oranında övülür,
Çarpık düşünceliyse küçümsenir.
9Köle sahibi olup aşağılanan
Büyüklük taslayıp ekmeğe muhtaç olandan yeğdir.
10Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir,
Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir.
11Toprağını işleyenin ekmeği bol olur,
Hayal peşinde koşansa sağduyudan yoksundur.
12Kötü kişi kötülerin ganimetini ister,
Ama doğru kişilerin kökü ürün verir.
13Kötü kişinin günahlı sözleri kendisi için tuzaktır,
Ama doğru kişi sıkıntıyı atlatır.
14İnsan ağzının ürünüyle iyiliğe doyar,
Elinin emeğine göre de karşılığını alır.
15Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur,
Bilge kişiyse öğüde kulak verir.
16Ahmak sinirlendiğini hemen belli eder,
Ama ihtiyatlı olan aşağılanmaya aldırmaz.
17Dürüst tanık doğruyu söyler,
Yalancı tanıksa hile solur.
18Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser,
Bilgelerin diliyse şifa verir.
19Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır,
Oysa yalanın ömrü bir anlıktır.
20Kötülük tasarlayanın yüreği hileci,
Barışı öğütleyenin yüreğiyse sevinçlidir.
21Doğru kişiye hiç zarar gelmez,
Kötünün başıysa beladan kurtulmaz.
22RAB yalancı dudaklardan iğrenir,
Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.
23İhtiyatlı kişi bilgisini kendine saklar,
Oysa akılsızın yüreği ahmaklığını ilan eder.
24Çalışkanların eli egemenlik sürer,
Tembellikse köleliğe götürür.
25Kaygılı yürek insanı çökertir,
Ama güzel söz sevindirir.
26Doğru kişi arkadaşına da yol gösterir,
Kötünün tuttuğu yolsa kendini saptırır.
27Tembel kişi işini bitirmez[a],
Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır.
28Doğru yol yaşam kaynağıdır,
Bu yol ölümsüzlüğe götürür.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1 Terbiye edilmeyi seven bilgiyi de sever Bkz. Özd.1:7; Özd.10:17; Özd.26:12 ve ilgili not. Azarlanmaktan nefret eden budaladır Bkz. Özd.1:22; Özd.5:12; Özd.6:23.
12:2 lütfuna Bkz. Özd.3:4; Özd.8:35. düzenbazı Krş. Özd.14:17; Eyü.5:12-13; 1Ko.3:19.
12:3 güvenliğe kavuşturmaz Bkz. Özd.11:5. kökü kazılamaz Bkz. Özd.2:21; Özd.10:25,Özd.10:30 ve ilgili notlar.
12:4 Erdemli kadın Bkz. Özd.31:10-31; örn. Rut.3:11. kocasının tacıdır Bkz. Özd.4:9 ve ilgili not.
12:6 Bkz. Özd.1:11’e ait not; ayrıca bkz. Özd.1:16 ve Özd.11:3-4,Özd.11:6,Özd.11:9.
12:7 Bkz. Özd.10:25 ve ilgili not.
12:8 övülür Bkz. Özd.3:4. Çarpık düşünceliyse Bkz. Yas.32:5; Tit.3:11 ve ilgili not.
12:9 Krş. Özd.13:7.
12:10 Bkz. Yas.25:4; Mat.12:11.
12:12 kötülerin ganimetini ister Bkz. Özd.1:13; Özd.21:10. doğru kişilerin kökü ürün verir Bkz. Özd.12:3,Özd.12:7; Özd.11:30; Mez.1:3; ayrıca bkz. Özd.10:25 ve ilgili not.
12:13 günahlı sözleri kendisi için tuzaktır Bkz. Özd.1:18; Özd.29:6. doğru kişi sıkıntıyı atlatır Bkz. Özd.11:8 ve ilgili not; Özd.21:23; 2Pe.2:9.
12:14 ağzının ürünüyle iyiliğe doyar Eylemler gibi sözlerin de bir sonucu vardır (krş. Özd.1:31 ve ilgili not; Özd.18:21).
12:15 kendi gözünde doğrudur Krş. Özd.14:12; Özd.16:25.
12:17 Bkz. Özd.6:19’a ait not.
12:18 Düşünmeden söylenen sözler Krş. Mez.106 :33. kılıçgibi keser Bkz. Mez.5:9’a ait not. Bilgelerin diliyse şifa verir Esenlik getiren yumuşak sözleriyle (bkz. Özd.4:20-22; Özd.15:4).
12:19 Bkz. Özd.19:9; Mez.52:4-5.
12:20 yüreği hileci Bkz. Özd.6:14 ve ilgili not; ayrıca bkz. Özd.1:31; Özd.24:2; Yar.6:5. Barışı öğütleyenin Krş. Mat.5:9.
12:21 beladan kurtulmaz Bkz. Özd.1:31 ve ilgili not; Özd.11:5,Özd.11:8; Özd.22:8; Eyü.4:8.
12:22 Bu ayetin yapısını Özd.11:1,Özd.11:20 ile kıyaslayın. iğrenir Bkz. Özd.3:32’ye ait not; ayrıca krş. Özd.16:13.
12:23 saklar Bkz. Özd.10:14 ve ilgili not. Bilge kişi, bilgiyi kullanmanın en iyi zamanını bilir. ilan eder Bkz. Özd.12:16; Özd.13:16; Özd.15:2,Özd.15:7,Özd.15:28; Özd.17:28; Özd.29:11.
12:24 Krş. Özd.10:4 ve ilgili not.
12:27 işini bitirmez İbranice’den birebir çevirisi: “avını pişirmez”. Tembel kişinin işini tamamlamadığı, ihtiyaçlarını bile karşılamadığı anlatılmaktadır.
12:28 Bkz. Özd.10:2 ve ilgili not. yaşam kaynağıdır Krş. Özd.3:2 ve ilgili not; Özd.11:4. ölümsüzlüğe Krş. bilgeliğin “yaşam ağacı” olarak tanımlanması, Özd.3:18 ve ilgili not; Özd.14:32.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş